WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Мета і завдання економічного аналізу, основні його категорії - Реферат

Мета і завдання економічного аналізу, основні його категорії - Реферат

та процесів (с. 20)
Теория зкономического анализа хозяйственной деятельности / Под ред. А.Д. Шеремета. -М.: Прогресс, 1982 Безпосереднім предметом економічного аналізу є економіка виробництва, що розглядається у взаємодії з технічною стороною виробництва, природними умовами, розвитком виробничих колективів (с. 15)
Функционально-стоимостной анализ издержек производства / Под ред. Б.И. Майданчика. - М.: Финансы и статистика, 1985 Предмет аналізу діяльність госпрозрахункових ланок суспільного виробництва, що розглядається як процес взаємодії факторів та умов виробництва: їх сукупний та окремий вплив на досягнення заданих результатів при найменших ресурсах. Ця діяльність досліджується комплексно з урахуванням безпосереднього та опосередкованого впливу з фінансово-економічних та техніко-економічних позицій (с.6)
Шеремет А.Д., Протопопов В.А. Анализ зкономики проммшленного производства. -М.: Высш. шк., 1984 Предметом економічного аналізу є економічна сторона господарської діяльності (с. 20)
Зкономический анализ хозяйственной деятельности предприятий и обьединений / Под ред. С.Б. Барнгольц й Г.М. Тация. -М.: Финансы и статистика, І986 Предметом економічного аналізу є діяльність конкретних підприємств та її ефективність, що відображається в системі плану, обліку та звітності й інших джерелах інформації (с. 11)
У багатьох підручниках з економічного аналізу або зовсім не наводиться визначення його мети, або вона обмежується тільки виявленням резервів. Це надто вузьке визначення. Більш вдалим і науково обґрунтованим буде таке.
Мета економічного аналізу - сприяння виконанню бізнес-планів підприємств і їх підрозділів, а також інших господарських формувань, шляхом пошуку можливих резервів, сприяння дальшому розвитку і поліпшенню економічної роботи з метою підвищення ефективності діяльності підприємств та поліпшенню показників їх діяльності, завдяки підготовці проектів оптимальних управлінських рішень.
Основними завданнями економічного аналізу є:
? об'єктивна оцінка роботи підприємства і його підрозділів через порівняння результатів з витратами;
? оцінка реальності, напруженості та оптимальності планів і обґрунтованості норм споживання ресурсів;
? виявлення забезпеченості підприємства фінансово-виробничими ресурсами;
? виявлення впливу відповідних факторів на показники, які аналізуються, і вивчення причинних зв'язків;
? пошук наявних резервів підвищення ефективності виробництва;
? опрацювання конкретних заходів щодо використання виявлених резервів та здійснення контролю за їх виконанням;
? узагальнення результатів аналізу для прийняття раціональних управлінських рішень.
3. Категорії економічного аналізу
Понятійний апарат економічного аналізу включає специфічні (що несуть головне змістове навантаження) категорії - ресурси, фактори, причини, резерви виробництва.
Характеризуючи ресурси виробництва в навчальній літературі, як правило, дотримуються загальновживаного за радянських часів поділу їх за складовими частинами на трудові, матеріальні та засоби праці. Проте за ринкових умов цей поділ потребує уточнення й коригування відповідно до світового досвіду, який виділяє такі групи: трудові, матеріальні, фінансові та земельні ресурси, Стосовно П(С)БО, що запроваджені в Україні, доцільно використовувати термін "фінансово-виробничі ресурси", оскільки, виходячи з загальновідомого кругообігу ресурсів, у сучасних умовах фінансові ресурси неможливо розглядати окремо від виробничих, причому, виробничі ресурси на певному етапі є похідною від фінансових і навпаки. Функціонування підприємства передбачає використання й відтворення необоротних, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Вихідним моментом діяльності будь-якого підприємства є кругообіг та перевтілення ресурсів. Фінансові ресурси формуються із власних, запозичених та резервної суми ресурсів, представляють собою джерела формування економічних (виробничих та інших) ресурсів і відображаються в пасиві балансу підприємства. Економічні ресурси представляють собою суму виробничих та інших ресурсів і групуються в активі балансу. Виробничі ресурси складаються з необоротних, матеріальних та трудових ресурсів і представляють собою ресурси, що безпосередньо беруть участь у процесі виробництва. До складу економічних ресурсів суб'єктів господарювання належать інші ресурси, які представляють собою грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість, фінансові інвестиції тощо, тобто ті ресурси, які безпосередньо не задіяні у виробничій сфері.
Фінансово-виробничі ресурси представляють собою комплексну взаємозалежність та взаємозв'язок складових ресурсного потенціалу підприємства, що формується залежно від потреб виробництва з метою отримання економічних вигод у майбутньому.
Класифікації факторів і резервів виробництва в теорії економічного аналізу завжди приділялося багато уваги, проте й досі на це питання немає однозначної відповіді.
Розгляньмо такі визначення:
Фактори - це рушійні сили розвитку будь-яких процесів і явищ, які відбуваються на підприємстві і визначають їх характер і результат. Фактор - це причина, яка впливає на певний результат (наслідок).
Причини - умови здійснення окремих явищ, які більш глибоко, ніж фактори, розкривають зміни рівня ресурсів і їхнього складу, а також показників роботи; вони деталізують вплив факторів.
На результати діяльності підприємств впливають численні та різноманітні фактори.
В економічній літературі фактори виробництвагрупуються за різними ознаками.
Принципи групування факторів, які рекомендуються в літературі, мають ряд суттєвих недоліків: вони або не охоплюють усіх факторів, або допускають їх повторюваність у різних групах (порушується принцип економічної однорідності, надмірне дроблення, то звуження або спрощення).
Однією з найбільш вдалих класифікацій факторів виробництва є майже традиційна їх класифікація (табл. 3).
Таблиця 3. Схема класифікації факторів економічного аналізу
За економічним змістом Виробничо-економічні та соціально-економічні
За мірою впливу на результати роботи Основні і другорядні
За рівнем залучення резервів Інтенсивні та екстенсивні
За внутрішнім змістом Кількісні і якісні
За часом дії Постійні і тимчасові
За рівнем деталізації Прості і складні
За рівнем охоплення Загальні і специфічні
За порядком дії Першого, другого і n-го порядку
За характером дії Об'єктивні та суб'єктивні
За способом визначення впливу Прямі і розрахункові
За об'єктами маркетингового середовища Демографічні, економічні, природні, науково-технічні, політичні, культурного порядку
Резерви - це невикористані можливості підвищення ефективності виробництва за рахунок поліпшення використання ресурсів унаслідок запровадження певних заходів.
Класифікація резерві підвищення ефективності виробництва
1. За місцем утворення: внутрішньо-виробничі, галузеві, регіональні, національні;
2. За простими моментами процесів праці: поліпшення використання трудових ресурсів; засобів праці; предметів праці.
3.За способами виявлення: явні (негативні відхилення і втрати відображені в звітності); приховані (виявлені через порівняння з іншими об'єктами).
4.За напрямами мобілізації на базі вдосконалення: - якості продукції на стадії її проектування і виготовлення; - підготовки виробництва; - техніки виробництва; - технології виробництва; - організації виробництва і праці; - організації управління; - економічного стимулювання.
5. За строками використання: поточні, перспективні.
Список використаної літератури
1. Бутинець Ф.Ф., Мних Е.В., Олійник О.В. Економічнй аналіз. Практикум, Навчальний посібник для студентів вузів, - Житомир: ЖІТІ, 2000. -416 с.
2. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2001.- 540 с.
3. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. - Навч. посібник.- К: "Знання-Прес", 2000.- 207 с.
4. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. -К.: ЗАТ "Нічлава", 1999.- 204 с.
5. Мельник В.М. Основи економічного аналізу (короткий теоретико-методологічний курс): навчальний посібник.- Ірпінь, 2000. 183 с.
6. Попович П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві.- Вид. 3-є, перероблене і доповнене. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 209 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...