WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Зв’язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами - Реферат

Зв’язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами - Реферат

по-перше, що математика не може відриватися від зовнішнього світу, від матеріальної дійсності, хоча математичні побудови і приймають надзвичайно абстрактну форму; по-друге, що хід математичних досліджень просторових форм і кількісних відносин дійсного світу в чистому виді вимагає їхнього відокремлення,
Застосування математики в економічних дослідженнях і розрахунках поширюється в першу чергу на область змінних величин, зв'язаних між собою функціональною залежністю. Сама змінна величина з'явилася у свій час поворотним пунктом у математику. Поворотним пунктом у математику була Декартова змінна величина. Завдяки цьому в математику ввійшли рух і тим самим діалектика, і завдяки цьому ж стало необхідним диференціальне й інтегральне числення.
Вивчення змінних величин, вимір залежності одних змінних величин від інших зводяться до визначення значення функції. Зв'язок між змінними величинами математично виражається у виді функціональних рівнянь. Наприклад, рівняння функціонального зв'язку двох перемінних має наступний загальний вид: у =f(x), де в є функцією аргументу х. До функціональних рівнянь, власне кажучи, відносяться диференціальні й інтегральні рівняння.
В економіці постійно приходиться мати справа зі змінними величинами. Економічні перемінні, що мають якісну і кількісну визначеність, можуть бути у функціональній залежності друг від друга. Вивчення кількісних співвідношень і функціональних залежностей економічних перемінних є однієї з задач математики.
Однак зв'язок між економічними явищами і показниками далеко не завжди виражається у функціональній формі. Часто приходиться мати справа з кореляційною залежністю. Ця залежність характерна тим, що крім досліджуваних основних факторів на даний показник впливають і побічні фактори, виділити і методологічно ізолювати дію яких не завжди можливо. Такі зв'язки вивчаються за допомогою кореляційного і регресійного аналізу.
Неодмінною передумовою кореляційного аналізу є масова основа: на базі одиничних даних виявити ті чи інші закономірності, вплив найважливіших факторів (в умовах одночасного впливу другорядних факторів) не можна. Тільки спираючи на досить великий обсяг даних, можна простежити за змінами в досліджуваному показнику під впливом основного фактора і за умови нібито сталості інших факторів, хоча, у дійсності ці останні, у свою чергу, змінюються, що і позначається в тім чи іншому ступені на одержуваних результатах. У силу цього зв'язок між досліджуваними ознаками не може бути повної; вона завжди часткова, хоча тіснота зв'язку і неоднакова.
Кореляційний аналіз спирається на солідний математичний апарат. Так, прямолінійна кореляція ґрунтується на рішенні нормальних рівнянь; криволінійна - рівнянь параболи 2-го порядку, 3-го порядку, n-го порядку, рівнянь гіперболи й інших типів кривих.
Кореляційний аналіз може привести до реальних результатів тільки в тому випадку, якщо він виходить із правильних теоретичних передумов. Отже, і тут примат залишається за економічною теорією. Тільки попередній аналіз якості економічного явища забезпечує вірне визначення ознак, виявлення основних і побічних факторів, що об'єктивно існують кількісних співвідношень.
Застосування математики в економіці приймає форму економіко-математичного моделювання. За допомогою економіко-математичної моделі зображується той чи інший дійсний економічний процес. Така модель може бути сконструйована тільки на основі глибокого теоретичного дослідження економічної сутності процесу. Тільки в цьому випадку математична модель буде адекватна дійсному економічному процесу, буде об'єктивно відображати його.
Висновки
Отже, сформувавши в самостійну науку, економічний аналіз комплексно, системно використовує дані, а в ряді випадків способи і прийоми дослідження, властивій статистиці, плануванню, бухгалтерському обліку, математиці й іншим наукам. Дотепер немає чітко виражених границь між економічним аналізом і цими спеціальними дисциплінами.
Економічний аналіз тісно зв'язаний із рядок економічних і неекономічних дисциплін. Ці зв'язки з відокремленням аналізу не тільки не звужуються, а, навпаки, стають ще більш численними, що обумовлено в першу чергу місцем аналізу в системі економічних наук, його методологічним характером і тією роллю, що він виконує в системі управління виробництвом на підприємстві.
У першу чергу серед наук, з якими зв'язаний економічний аналіз, потрібно виділити економічну теорію, що, вивчаючи економічні закони, механізм їхньої дії, створює теоретичну основу для розвитку всіх економічних дисциплін. При проведенні аналітичних досліджень необхідно враховувати дію економічних законів. У свою чергу аналіз певним чином сприяє розвитку економічної теорії.
Численні аналітичні дослідження накопичують відомості про прояв тих чи інших економічних законів. Вивчення цих відомостей дозволяє формулювати нові, раніше невідомі закони, робити глобальні прогнози розвитку економіки країни чи світової економіки.
Тісно пов'язаний аналіз з галузевими економіками. Глибокий аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства неможливо провести, не знаючи економіки галузі й організації виробництва на підприємстві, які аналізується. У свою чергу результати економічного аналізу використовуються для удосконалювання організації виробництва, впровадження наукової організації праці, передового досвіду і т.д. Аналіз сприяє підйому економіки конкретних підприємств і галузі в цілому.
Економічний аналіз зв'язанийтакож із плануванням і управлінням виробництвом. В аналізі широко використовуються різні планові матеріали. Аналіз створює інформаційну базу для розробки планів і вибору найбільш доцільних управлінських рішень.
Тісні зв'язки існують між бухгалтерським обліком і економічним аналізом, який виник на базі бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік є основним постачальником економічної інформації про господарську діяльність підприємств.
Зв'язок економічного аналізу і статистики виражається, в тому, що статистичний облік і звітність служать для аналізу так само, як і бухгалтерський облік, необхідною інформаційною базою; а також в тому, що статистична наука, що проблемно розробляє методи угруповань, індексів, кореляції, регресії й інші, істотно поповнює арсенал аналітичних способів і прийомів. Аналітичні розробки статистиків зв'язані переважно з масовими соціально-економічними процесами, з визначеними статистичними сукупностями на галузевих, регіональних і народногосподарських рівнях.
Можна, отже, вважати, що мікроаналіз - це справа бухгалтерів-аналітиків, економістів-аналітиків, а макроаналіз - економістів-статистиків.
Економічний аналіз тісно пов'язаний з фінансуванням і кредитуванням підприємств. Без знання діючого порядку фінансування і кредитування відповідних галузей національної економіки, взаємозв'язків з фінансовими і кредитними органами й установами неможливо кваліфіковано проводити аналіз. Разом з тим ставки виплат у бюджет, умови одержання кредитів, відсотки виплат за користування кредитами й інший фінансово-кредитний інструментарій постійно удосконалюються з урахуванням результатів аналізу, що показує ефективність впливу цих способів на виробництво.
Тісно пов'язаний економічний аналіз із низкою неекономічних наук. Серед наук неекономічного напрямку, з якими в першу чергу зв'язаний аналіз, - це математика і технологія. Необхідність рішення складних економічних задач з'явилася могутнім стимулом розвитку математики, наприклад, виникнення математичного програмування. З використанням в аналітичних дослідженнях математичних методів аналіз став більш глибоким і обґрунтованим. За допомогою цих методів він може проводитися оперативніше, охоплювати найбільшу кількість об'єктів, вивчати значно більше інформації.
Таким чином, економічний аналіз є синтезованою наукою, що сформувалася шляхом інтеграції цілого ряду наук і об'єднала окремі їхні елементи. У свою чергу результати економічного аналізу використовуються іншими науками при вивченні тих чи інших сторін господарської діяльності.
Використана література
1. Баканов М.И. - "Теория економического анализа", М, 1996
2. Івахненко В.М. "Курс економічного аналізу: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни", К, КНЕУ, 2000.
3. Ізмайлова К.В. "Фінансовий аналіз", навчальний посібник, К, МАУП, 2000.
4. Коробов М.Я. "Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навчальний посібник - К, Товариство "Знання", 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...