WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Зв’язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами - Реферат

Зв’язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Зв'язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами
ПЛАН
Вступ
1. Економічний аналіз і бухгалтерський облік
2. Економічний аналіз і статистика
3. Економічний аналіз і управління (маркетинг, менеджмент)
4. Економічний аналіз і планування
5. Економічний аналіз і математичне моделювання
Висновки
Вступ
У даному рефераті спробую з'ясувати, яке місце посідає економічний аналіз у системі економічних та інших наук і які взаємозв'язки існують між ними.
Теоретичною основою економічного аналізу є політична економія, а загальним методом пізнання, як і для всіх інших наук - діалектика.
Економічний аналіз тісно пов'язаний з галузевими економіками, організацією та менеджментом, маркетингом, фінансовими дисциплінами, банківською справою і кредитуванням.
Особливу роль в економічному аналізі відіграють бухгалтерський облік та статистика. Вони не тільки постачають йому необхідну інформацію, а й надають деякі свої методи для її вивчення. Особливо плідно у цій справі склалися стосунки між аналізом і статистикою, внаслідок чого методика аналізу збагатилася багатьма статистичними методами й прийомами дослідження.
В економічному аналізі широко застосовуються сучасні обробки інформації, економіко-математичні та соціологічні методи, знання в галузі техніки й технології виробництва.
Економічний аналіз як спеціальна галузь знань сформувався в результаті диференціації суспільних наук.
Сформувавши в самостійну науку економічний аналіз, комплексно, системно використовує дані, а в ряді випадків способи і прийоми дослідження, властивій статистиці, плануванню, бухгалтерському обліку, математиці й іншим безпосередньо пов'язаним з ним наукам.
Але дотепер немає чітко виражених границь між економічним аналізом і цими спеціальними дисциплінами. Найбільш тісні зв'язки існують між бухгалтерським обліком і економічним аналізом.
1. Економічний аналіз і бухгалтерський облік
Бухгалтерський облік був і є основним "постачальником" економічної інформації на підприємстві. Бухгалтерський облік відбиває господарські операції в первинній документації, записує їх у регістрах синтетичного й аналітичного обліку й у бухгалтерській звітності. Складання балансу допомагає проаналізувати стан господарських засобів і джерел їхнього утворення, з'ясувати, чи всі резерви використані підприємством для збільшення прибутку, з'ясувати, які недоліки гальмували господарську діяльність у минулому звітному періоді.
Упровадження комерційного розрахунку і строге дотримання державної дисципліни в області оподатковування помітно підвищує значення "аналітичної діяльності" головних бухгалтерів акціонерних об'єднань, пайових суспільств з обмеженою і необмеженою відповідальністю, державних і часток підприємств.
2. Економічний аналіз і статистика
Тіснота зв'язку економічного аналізу і статистики виражається, по-перше, у тому, що статистичний облік і звітність служать для аналізу, як і бухгалтерський облік, необхідною інформаційною базою; по-друге, у тому, що статистична наука, яка проблемно розробляє методи угруповань, індексів, кореляції, регресії й ін., істотно поповнює арсенал аналітичних способів і прийомів.
Верхня границя аналізу господарської діяльності підприємств об'єднань проходить там, де завершується ведення бухгалтерського обліку, там, де кінчається бухгалтерський баланс.
Можна отже сказати, що мікроаналіз - це справа бухгалтерів-аналітиків, економістів-аналітиків, а макроаналіз - економістів статистиків. Однак у першому і в другому випадках, економічний аналіз виступає як самостійна наука.
3. Економічний аналіз і управління (маркетинг, менеджмент)
Наукова теорія управління відрізняється багатоскладністю функцій і елементів. У якості системи управління, що складається, виступають: планування, організація. Регулювання (координація), стимулювання і контроль. А до основних принципів керування можна віднести: демократичний підхід, колегіальність, індивідуальну відповідальність, конкретність і оперативність керівництва, об'єктивність і наукову обґрунтованість прийнятих рішень.
Навіть перелік окремих функцій і принципів керування визначає значення і місце економічного аналізу в управлінському процесі.
Демократичний підхід до управлінського процесу знаходить вираження в першу чергу у використанні в народному господарстві усіх форм власності (державної, колективної, часткової). Якщо при державній формі власності аналіз, як з повною підставою вважалося раніше, відіграє важливу роль у науковій розробці планів і нормативів, у контролі за їхнім неухильним виконанням і дотриманням, то при колективній і особливо приватної формах власності, ця роль сторазово зростає. Координація, чи регулювання робіт (функція управління), єдиноначальність і колегіальність (принципи керування) у тім чи іншому ступені припускають використання форм і методів економічного аналізу. На державних підприємствах це традиційно, як було прийнято і раніше (хоча практично і не завжди в достатній мері). У колективно-власницьких підприємствах принцип єдиноначальності і колегіальності виявляється більш чітко.
Найтіснішим образом аналіз пов'язаний і з таким важливим принципом управління, як режим економії. Упровадження діючого комерційного розрахунку в усі галузі господарства, забезпечення кращих результатів при найменших витратах, дотримання найсуворішого режиму економії вимагають постійного спостереження за всіма доданками виробничої собівартості, глибокого аналізу витрат по статтях і елементам. При цьому особливо ретельно повинні аналізуватися непродуктивної витрати і втрати. Тільки повсякденний контроль за такими витратами і втратами, оперативний аналіз факторів, їх що обумовили, допоможуть виключити нераціональні витрати живої й упредметненої праці. Дотримання режиму економії підвищує економічну ефективність виробництва, збільшує прибуток і розширює можливості матеріального стимулювання.
Дуже важливе значення конкретність і оперативність управління, об'єктивність і наукова обґрунтованість прийнятих рішень здобувають в умовах ринкової економіки.
4. Економічний аналіз і планування
Кожне підприємство в ринкових умовах повинне починати свою справа з ретельно розробленого і науково обґрунтованого бізнес-плану, складання якого починається з докладного аналізу самої ідеї "справи, що починається,", з оцінки його розумності, реалістичності, перспективності, фінансовій результативності.
Бізнес-план необхідно у першу чергу самому власнику (приватному або колективному). Без нього неможливо організувати колектив акціонерів, ділових співтоваришів, що повинні бути в повному курсі справи; неможливо залучити інвесторів, без яких далеко не завжди можна обійтися; зовсім нереальним стає одержання кредитів у державних і комерційних банках.
Бізнес-план виробничого підприємства будується по наступній зразковій схемі, що включає наступні розділи: резюме; ціль виробництва -перелік товарів, що випускаються, (їхньої відмінності і переваги в порівнянні з продукцією інших виробників); оцінка ринку збуту (пошук необхідної інформації і її аналіз); конкурентноздатність по основних параметрах (обсяг виробництва і продажу, якість продукції, рівень цін, середній прибуток); стратегія маркетингу; план виробництва (виробничі потужності, сировинні ресурси, кадри); організаційні принципи (виробничі служби, їхня координація, взаємодія і підконтрольність); правовий статус підприємства; комерційний ризик і заходи, які його обмежують (профілактика, страхування); фінансовий план (включаючий дані про реалізацію продукції, про доходи і витрати, грошовому виторзі й інших надходженнях, баланс активів і пасивів, аналітичний розрахунок беззбитковості); стратегія фінансування (очікуване повернення вкладень); товарно-матеріальне забезпечення отриманих кредитів, одержання прибутку не нижче середньогалузевої норми.
Любою з перерахованих розділів бізнес-плану неможливо відповідним чином обґрунтувати без використання майже всього арсеналу аналітичних способів і прийомів, у тому числі і математичних.
Тому, економічний аналіз тісно зв'язаний з математикою.
5. Економічний аналіз і математичне моделювання
Зв'язок аналізу і математики визначається тим, що тієї й іншої області знань властиве вивчення кількісних відносин.
Математика являє собою науку про кількісні відносини і просторові форми дійсного світу. Даючи таке визначення математики як науки, малося на увазі,

 
 

Цікаве

Загрузка...