WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Акціонерне товариство як форма організації підприємництва - Реферат

Акціонерне товариство як форма організації підприємництва - Реферат

який представляє інтереси акціонерів у перерві між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність правління. В акціонерному товаристві, яке налічує понад 50 акціонерів, створення спостережної ради є обов'язковим.
До складу спостережної ради можуть входити представники засновника, акціонерів (крім членів правління), уповноважені представники обслуговуючих банківських установ, Антимонопольного комітету, а також представники трудових колективів, органів приватизації, якщо товариство створюється в процесі корпоратизації чи приватизації.
Спостережна рада затверджує голову правління, за його поданням - членів правління; розглядає й аналізує звіти правління і ревізійної комісії; аналізує дії правління щодо реалізації інвестиційної, технологічної та цінової політики і т. ін. Рада не має права втручатися в оперативні дії товариства.
Ревізійна комісія обирається з числа акціонерів, які не є посадовими особами товариства. Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджують загальні збори акціонерів згідно зі статутом товариства.
Перевірки фінансово-господарської діяльності правління ревізійна комісія проводить за дорученням загальних зборів, спостережної ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% голосів. Ревізійній комісії акціонерного товариства мають бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи та особисті пояснення службових осіб на її вимогу. Про результати проведених нею перевірок ревізійна комісія доповідає загальним зборам акціонерного товариства або спостережній раді.
Висновки
Таким чином, сучасна розвинута економіка будується на ґрунті різноманітності форм організації виробництва. Цярізноманітність спрямована на збільшення кількості організаційних форм, що можуть ефективно використовуватися у різних сферах і галузях виробництва. Можливості цієї різноманітності зумовлені постійним розвитком поділу праці, спеціалізації, кооперації, концентрації, централізації, комбінування, диверсифікації виробництва, які забезпечують різні комбінації їх сполучення, що в поєднанні з сучасною науково-технічною революцією створює організаційно-економічні підвалини існування індивідуального підприємства, дрібних підприємств, кооперативних, середніх і великих підприємств (фабрика, завод), акціонерних підприємств, компаній, концернів та інших форм господарських об'єднань та комбінацій.
Функціонування ринку не можливе без здійснення підприємницької діяльності, підприємства. Саме підприємства, що здійснюють підприємницьку діяльність складають основу ринку. Види і організаційні форми підприємств, правила їх створення, реорганізація, реорганізація й ліквідація установлені законодавством. При цьому держава створює рівні правові і економічні умови для діяльності підприємств незалежно від виду власності і організаційно-правової форми підприємства.
Акціонерне товариство - провідна форма сучасного підприємства в країнах ринкової економіки. Незважаючи на те, що кількість їх невелика, у створенні валового внутрішнього продукту їм належить провідна роль.
Тести
50. Які види потреб знайшли відображення у "піраміді А. Маслоу"?
г) усі попередні відповіді правильні.
Абрахам Маслоу побудував ієрархію потреб, згідно якої всі людські потреби можна поділити на 5 основних категорій: 1) фізіологічні потреби (що необхідні для виживання); 2) безпеки й захищеності (полягають у захисті від небезпек, що виникають у навколишньому середовищі); 3) соціальні (потреби приналежності до чогось); 4) поваги (полягають в потребі поваги з боку інших та самоповазі); 5) самовираження (потреби в реалізації своїх потенційних можливостей і рості як особистості). [2]
97. Якщо в країні переважну частину ресурсів привласнює держава, то її економічна система є:
б) командною.
Характерними рисами командної економічної системи є суспільна (а в реальності державна) власність практично на всі економічні ресурси, монополізація й бюрократизація економіки в специфічних формах, централізоване економічне планування як основа господарського механізму. [3]
198. Яка причина виникнення диференціальної ренти?
б) наявність різних по родючості та місцю розташування земель.
Неокласична школа розглядає диференціальну ренту як дохід, отриманий у результаті використання ресурсів з нееластичною пропозицією, завдяки більш високій продуктивності в ситуації ранжирування ресурсів за родючістю й розташуванню. Таку саму причину виникнення має в марксистів диференційна рента І. [4]
Задача
15. Скільки грошей необхідно для обігу протягом року, якщо виготовлено товарів на суму 370 млрд. грн., сума платежів складає 50 млрд. грн., у кредит продано товарів на 20 млрд. грн., взаєморозрахунки досягають 40 млрд. грн., а період обороту грошей дорівнює 120 дням? Як зміниться кількість грошей, необхідних для обігу протягом року, якщо швидкість обороту зросте до 90 днів?
Розв'язання
Згідно формули Маркса, обсяг грошової маси дорівнює:
M = ( - K - В + П) / О, де - сума цін товарів; К - сума цін товарів, проданих у кредит; В - сума взаєморозрахунків; П - платежі, за якими настав термін оплати; О - кількість обертів грошової одиниці.
Таким чином, обсяг грошової маси при обороті грошей у 120 днів складає:
М = (370 - 20 - 40 + 50) / 120 = 3 млрд. грн.
Якщо швидкість обороту зросте до 90 днів, то обсяг грошової маси складатиме:
М = (370 - 20 - 40 + 50) / 90 = 4 млрд. грн.
Відповідь: 1) 3 млрд. грн.; 2) 4 млрд. грн.
Використана література:
1. Основи економічних знань. / Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. / Навч. посіб. - К.: Вища шк., 1998. - 544 с.: іл.
2. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 1997. - 704 с.
3. Экономика: Учебник/Под ред. доц. А. С. Булатова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство БЕК, 1997 - 816 с.
4. Воробйов Є. М. Економічна теорія в питаннях та відповідях. - Харків: ТОВ "Р.И.Ф.", 2002. - 640 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...