WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Модель кривої Лоренца та її практичне застосування - Курсова робота

Модель кривої Лоренца та її практичне застосування - Курсова робота

допомоги 67,24 15,9 124,1 20,4 158,6 25,6
Грошові допомоги від родичів та інші надходження 30,8 7,3 52,3 8,6 55,6 9,4
Всього грошових доходів 288,03 68,1 486,6 80 589,2 86
Вартість спожитої продукції ОПГ 72,31 17,1 62,6 10,3 75,5 15,2
Пільги та субсидії 16,04 3,8 16,4 2,7 18,2 5,3
Інші надходження 46,5 11,0 42,3 7,0 49,8 8,5
Всього сукупних ресурсів 422,88 100 608,1 100 758,2 100
Таблиця 2.5. Структура грошових доходів і сукупних ресурсів домогосподарств України у 2000 - 2003 рр.
За результатами таблиці 2.5 можна побудуватм криву Лоренца для розподілу доходів населення в 2002 - 2003 рр.[11;95]
% населення
І все ж таки, попри те, що останнім часом намітилися позитивні зрушення у зростанні як номінальної, так і реальної заробітної плати (2003 р. порівняно з попереднім роком номінальна заробітна плата зросла на 21%, а реальна - на 18,2%) вона залишається на безпрецедентно низькому рівні (на початок 2004 р. номінальна заробітна плата одного штатного працівника становила 442,91 гри.). Для порівняння; прийнятий Верховною Радою прожитковий мінімум 2003 р. складав 342 гри. на одну особу. За деякими оцінками, для забезпечення відтворення сім'ї заробітна плата працівника повинна бути не менше 1250 грн,, хоча є думка, ідо й вона не відповідає сучасним потребам. Отже, склалася така ситуація, що середня заробітна плата через надто низький її рівень і негарантованість не виступає сьогодні гарантом більш або менш пристойного життя, не забезпечує навіть відтворення робочої сили самого працівника, а про його сім'ю годі й казати; останнє спричиняє зростання самозайнятості населення, розширення неформального і кримінального секторів зайнятості.
Зіставлення показників рівня життя населення України та інших країн світу дає підставу для висновку, що населення України в більшості своїй має життєвий рівень значно гірший від того, що є не тільки в розвинутих країнах, а й утих, що розвиваються. Порівняння життєвого рівня на основі ВВП на душу населення за реальною купівельною спроможністю доводить, що цей показник в Україні нижчий за аналогічний у Швеції, Канаді - в 7,3 раза, РОСІЇ- у 2,2 раза.
За стандартами 00Н, межу бідності у країнах Центральної та Східної Європи визначають на рівні середньодушового свого доходу в 4 долари, що приблизно дорівнює 21 грн., тобто 630 грн. на місяць. Якщо врахувати, те що середньомісячна заробітна плата 2002р. складала 376 гри., то зрозуміло, що навіть середній працівник не має достатніх засобів для існування.
Висновок
Нинішня ситуація з рівнем життя і доходами населення на Україні, залишається дуже важкою.
Реальні грошові доходи, згідно даним балансу грошових доходів і витрат населення, хоча і зросли в 2003р., але при цьому знизився рівень забезпеченості родин непродовольчими товарами при відносно такім же споживанні основних продовольчих товарів - у середньому на душу населення на рівні 1998 р.
Зниження забезпеченості родин предметами культурно-побутового і господарського призначення тривалого користування в результаті морального старіння і фізичного їхнього зносу ще більш істотно, якщо врахувати відносно низький рівень забезпеченості родин України такими товарами до 1990р. у порівнянні з іншими країнами.
На продаж і виробництво товарів тривалого користування впливають специфічні макроекономічні зв'язки в процесі відтворення. Якщо падають обсяги виробництва, зменшуються доходи населення і платоспроможний попит, то, як наслідок, знижується продаж товарів, що у свою чергу веде до спаду виробництва.
Таким чином, циклічний спіральний оборот повторюється, і усе більш звужується. Вихід з такого положення полягає в цілеспрямованій соціальній політиці і заходах, що сприяли б росту платоспроможного попиту населення вже в середньостроковій перспективі: у результаті зменшення заборгованості по заробітній платі і пенсіям, а також надання кредитів населенню на придбання товарів широкого ужитку вітчизняного виробництва.
У структурі розподілу доходів населення зберігається значна диференціація. Дані бюджетних досліджень родин про розподіл населення за рік і по кварталах, відповідно, за рівнем среднедушевого сукупного і грошового доходу за місяць показують, що протягом 1998-2003 р. диференціація населення підсилювалася, причому за рівнем среднедушевого грошового доходу - у більшому ступені, чим за рівнем сукупного.
Причини сучасної диференціації населення за рівнем доходів полягають як у галузевій диференціації в оплаті праці, так і в одержанні інших доходів, в основі яких - майнова нерівність унаслідок приватизації, а також приступність до користування суспільним і державним майном.
В даний момент можна говорити про те, що економіка і бюджет країни виявилися у своєрідній соціальній пастці. Ситуація з рівнем заробітної плати, з рівнем пенсій, із прожитковим мінімумом вимагає виділення значно великих ресурсів на соціальні цілі, у той час, як бюджет країни не готовий до розширення видаткових своїх можливостей у цьому напрямку.
Для того щоб хоч якось на більш-менш прийнятному рівні підтримувати соціальні витрати, в уряду по суті справи є дві можливості: або збільшувати емісію соціальних витрат і виплат, або спробувати одержати деякі засоби за рахунок зовнішніх запозичень, що у свою чергу припускають жорсткість показників бюджету й у першу чергу - за рахунок жорсткості і зменшення соціальних виплат.
Список використаної літератури:
1. Макконнелл К., Брю С. Экономикс.-М.:Республика,1992.-Т.2.-400с.
2. Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика; Підручник.-К.;Таксон, 2004.-348с.
3. Дідківська Л.І, Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. - К.:
Знання - Прес,2000. - 209 с.
4. Державне регулювання економіки; Навч. посібник / С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін. -К.: КНЕУ, 2000. - 3 16с.
5. Савченко А. Г. Макроекономіка; Навч. - метод, посібник для самост. вивч. дисц. -Вид. 2-ге, перероб і доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 132 с.
6. Савченко А. Г., Пухтаєвич Г..О., Тітьонко О. М. Макроекономіка: Підручник. - К.:
Либідь, 1999.-288с.
7. Холод Н.М. - Державне регулювання доходів населення в умовах ринкової трансформації економіки України.
8. Панчишин С. Макроекономіка. Видання друге, стереотипне. - К.:Либідь, 2002.
9. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - К.:
Знання- Прес,2001.-518с.
10. Статистичний щорічник України за 2003 рік- Держкомстат України.- К.: Техніка, 2003.
11.Економіка праці та соціально - правові відносини: навчальний посібник / М. Б. Махсма.- К.: Атіка, 2005. - 304 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...