WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Світова економіка - Реферат

Світова економіка - Реферат

(реґіональна) грошова розрахункова одиниця, засіб платежу: СДР - спеціальні права запозичення, євро.
Валюту поділяють на вільноконвертовану, частково конвертовану, неконвертовану.
Конвертованість валюти - це можливість її обміну (конвертації) на валюти інших країн або золото за офіційно встановленим паритетом (курсом).
Вільноконвертованими або повністю оборотними є валюти країн, де відмінено всі валютні обмеження як для резидентів (фізичних та юридичних осіб цієї країни), так і для нерезидентів (іноземних фізичних і юридичних осіб). Валюти цих країн можуть обмінюватися на будь-яку іноземну валюту (долар США, швейцарський франк, канадський долар та ін.).
Частково конвертованими або частково оборотними є валюти країн, що відмінили валютні обмеження не на всі валютні операції або тільки для нерезидентів. До них належать валют більшості європейських держав.
Неконвертованими або необоротними є валюти країн, що повністю зберегли валютні обмеження на всі валютні операції як для резидентів, так і для нерезидентів. Це валюти залежних і економічно слабких країн, які здебільшого прикріплені до валют колишньої метрополії.
Валютний ринок - це складний економічний механізм, що забезпечує купівлю та продаж окремих валют, формування валютних курсів. Суб'єктами валютного ринку є:
- фірми, організації та окремі особи, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю;
- комерційні банківські установи та брокерські контори, які забезпечують обслуговування зовнішніх зв'язків;
- державні установи.
Основну роль серед суб'єктів валютного ринку відіграють центральні банки та казначейства різних країн.
Валютний курс - це кількісне співвідношення обміну однієї національної грошової одиниці на грошові одиниці іншої країни.
Основними чинниками, що впливають на динаміку курсу валюти, є:
- рівень інфляції у країні й за кордоном;
- рівень реальних процентних ставок у країні та за кордоном. Вищі процентні ставки у країні порівняно з іншими країнами призводять до зростання курсу її валюти. Вищі процентні ставки у країні означають, що резиденти інших країн прагнуть купувати акції, облігації та інші фінансові активи цієї країни;
- темпи зростання продуктивності праці в країні й за кордоном;
- валютно-курсові сподівання та спекуляції.
Країни використовували три системи валютного курсу:
1) фіксовані валютні курси за золотого стандарту;
2) регульовано-фіксовані у Бреттон-Вудській системі;
3) кероване плавання валютного курсу у нинішній валютній системі.
Золотий стандарт передбачав фіксований валютний курс. Золотий стандарт як валютну систему характеризують такі ознаки:
- у грошовому обігу обов'язково перебувають золоті монети. Всі інші види грошей розмінюються на золото за номіналом.
- Золото вільно ввозять у країну і вивозять з неї.
- Країна встановлювала вміст своєї грошової одиниці, який не змінювався десятиліттями.
- Підтримувалося жорстке співвідношення між запасом золотав країні та внутрішньою пропозицією грошей.
- В основі валютного курсу лежав монетний паритет.
Регульовано-фіксовану систему утворено у 1944 р. на міжнародній конференції союзних держав у американському місті Бреттон-Вудсі. Цю систему часто називають Бреттон-Вудською. Для регулювання валютних відносин між країнами було створено Міжнародний валютний фонд (МВФ).
Бреттон-Вудська валютна система була характерна такими ознаками:
1) кожна країна член МВФ встановлювала золотий вміст своєї грошової одиниці, що визначало номінальний паритет валют, а відтак і валютний курс;
2) кожна країна зобов'язувалася незмінно дотримуватися встановленого курсу своєї валюти щодо валюти будь-яких іншої країни;
3) країни-учасниці втратили право на необмежену кількість девальвації. Девальвацію можна було провести тільки з дозволу МВФ.
Кероване плавання валютного курсу (нинішня валютна система) було прийнято у січні 1976 р. в м. Кінгстон (Ямайка) на нараді країн-членів МВФ. Ямайська валютна система має такі основні ознаки:
1) повна демонетизація золота і скасування національного золотого паритету та офіційні ціни на золото. Золото стало звичайним товаром, ціна на який формується залежно від попиту на нього і його пропозиції.
2) Запровадження плаваючого валютних курсів. У режимі безпосереднього вільного плавання перебувають валюти промислово розвинутих країн.
3) Розширено коло резервних валют. Нині цю роль виконують, крім США, японська єна, швейцарський франк, євро. Економісти-теоретики ще не дійшли спільної думки щодо майбутнього цієї системи і її ефективності.
Література:
1. Борисов Е. Ф. Основы экономики: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений.- М.: Юристь, 1998.- 336 с.
2. Загальна економіка: Підручник / За ред. І. Ф. Радіонової .- 2-ге вид., доп. і перероб.- К.: А.П.Н., 2000.
3. Задоя А. А., Петруся Ю. Е. Основы экономики: Учеб. пособие. - К.: Вища шк. - Знання, 1998.
4. Економіка: Підруч. для 10 кл. загально освіт. навч. закл./ Г. О. Ковальчук, В. Г. Мельничук, В. О. Огнев'юк. - К.: Навч.книга, 2003.- 352 с.: іл.
5. Економіка: Навч. посібник для 10 - 11 класів / За ред. З. Г Ватаманюка, С. М. Панчишина.- К.: Либідь,1999.
6. Экономическая теория в вопросах и ответах: Учебное пособие. - Ростов н/Д: Изд-во "Феникс", 1998. - 512 с.
7. Экономическая теория: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений/ Под ред. В. Д. Камаева. - 5-е изд., перераб. и доп.- Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 630 с.: ил.
8. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Аналітична економія принципи, проблеми і політика. Частина 2. Мікроекономіка. 13-е видання. Пер. з анг. - Л.,: Просвіта, 1999.- 650 с.
9. Козырев В. М. Основы современной экономики: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 368 стор: ил.
10. Меньшиков С. М. Новая экономика. Основы экономических знаний. Учебное пособие.- М.: Междунар. отношения, 1999. 400 с.
11. Моя економіка: Підруч. для уч. 8 - 9 загальноосвіт. навч. заклад. з поглибл. вивч. економіки та для уч. 10 кл. загальноосвіт. і гуманіст. профілів/ Л. М. Кириленко, Л. П. Крупська, І. М. Пархоменко, І. Є. Тимченко. - К.: А.П.Н., 2002. - 320 с.
12. Основи економічних знань: Навч. посіб./ А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. - 2-ге вид., перероб. і допов.- К.: Вища шк., 2002 - 543 с.: іл.
13. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / А. А. Григорук, М. С. Палюх, Л. М. Литвин, Т. Д. Літвінова; За ред. А. А Григорука, М. С. Палюха. - 2-ге видання, перероблене і доповнене. -Тернопіль. 2002.- 304 с.
14. Основи економічної теорії: Підручник / А. А. Чухно, П. С. Єщенко, Г. Н. Климко та ін.; За ред. А. А. Чухна. - К.: Вища шк., 2001.- 606 с.: іл.
15. Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Львів: Світ.-1993.- 496 с.
16. Селезнев В. В. Основы рыночной экономики Украины: власть. Право. Предпринимательство. Финансы. Налоги. Маркетинг. Менеджмент. Торговля. Реклама. Преступность: Учеб. пособие. - К.: А.С.К., 1999. - 544 с. (Экономика. Финансы. Право.)
17. Современная экономика: 100 экзаменационных ответов (экспресс-справочник для студентов вузов). Ростов нД: Издательский центр "МарТ", 2000.
18. Чухно А. А., Єщенко П. С., Климко Н. Г. та ін. Основи економічної теорії: Підручник. За ред. А.А. Чухна - К.: Вища шк., 2001, С. - 145-150.

 
 

Цікаве

Загрузка...