WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Основні макроекономічні показники економіки - Реферат

Основні макроекономічні показники економіки - Реферат

інтенсивність інфляції (або дефляції), коли є зниження загального рівня цін в країні. Якщо індекс цін виявився більшим за одиницю, це свідчить про дефлювання ВВП (елімінування інфляції). Якщо ж індекс цін менший за одиницю, то провели інфлювання ВВП (очищення номінального ВВП від впливу дефляції). Для України, наприклад, дефлятор ВВП у 1999 р. порівняно з 1990 р. становив 235 765, а у 2000 р. - 3 015 556. Дефлятор ВВП є загальним індексом цін, бо він ґрунтується на вирахуваннях, що враховують усі товари і послуги. Щоправда, вони повністю не збігаються, мають деякі розбіжності.
3. Система національних рахунків
Мета системи національних рахунків (СНР) - дати наочне цифрове відображення стану національної економіки в цілому за певний період. СНР характеризує економічні процеси, а також основні узагальнені показники. Вона пов'язує воєдино найважливіші макроекономічні показники, що розраховані на основі ВВП. Йдеться насамперед про обсяг випуску товарів і послуг, сукупні доходи і сукупні витрати суспільства.
СНР - це сучасна система збирання та опрацювання бази даних, яку використовують сьогодні практично в усіх країнах світу для макроекономічного аналізу ринкової економіки. Вона дає змогу подати ВВП на всіх стадіях його руху - виробництво, розподіл, перерозподіл і кінцеве споживання. Показники цієї системи відбивають структуру ринкової економіки, інституції й механізми функціонування тощо. Система національних рахунків виникла в розвинених західних країнах наприкінці 30 - у першій половині 40-х років. Її виникнення було зумовлене насамперед потребами органів державного управління в інформації для розробки економічної політики, прийняття рішень щодо регулювання ринкової економіки. Необхідність такого регулювання була особливо очевидною після економічної кризи кінця 20 - початку 30-х років. Практичні потреби зумовили необхідність створення системи макроекономічних показників, що відбивають усі головні параметри функціонування ринкової національної економіки. Вперше національний доход був розрахований у 1932 р. в США, Німеччині, Японії. Згодом його почали розраховувати у Великій Британії, Франції.
Удосконаленню системи національних рахунків особливу увагу приділяли і приділяють міжнародні організації. Йдеться насамперед про ООН.
Стандартну систему національних рахунків, яку розробляла Статистична комісія ООН у 1951 - 1953 рр., застосовували з 1953 р. У 1968 р. було введено нову версію міжнародного стандарту системи національних рахунків (діяла до 1993 р.), яка включала такі рахунки: зведені рахунки; рахунки виробництва, споживання і використання капіталу; рахунки доходів і витрат та рахунки фінансування капітальних витрат.
Із 1993 р. діє нова, третя модифікація міжнародної стандартної системи національних рахунків, побудована на досвіді окремих країн. Ця система визначила сфери виробництва ВВП, що охоплюють виробництво практично всіх товарів і послуг, за винятком послуг у домашньому господарстві. В економічне виробництво за цією системою рахунків включено також діяльність, пов'язану з захистом довкілля.
Застосування системи національних рахунків необхідне для ефективної макроекономічної політики держави, економічного прогнозування, а також для міжнародного порівнювання.
Діюча система національних рахунків як міжнародний стандарт складається з двох рівнів: зведені рахунки, що характеризують рух ВВП, національного доходу НД, фінансування капіталовкладень, операції з іншими країнами; конкретизовані рахунки, що показують міжгалузеві зв'язки, рух доходів, розподіл і кінцеве їх споживання.
Література:
1. Борисов Е. Ф. Основы экономики: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений.- М.: Юристь, 1998.- 336 с.
2. Загальна економіка: Підручник / За ред. І. Ф. Радіонової .- 2-ге вид., доп. і перероб.- К.: А.П.Н., 2000.
3. Задоя А. А., Петруся Ю. Е. Основы экономики: Учеб. пособие. - К.: Вища шк. - Знання, 1998.
4. Економіка: Підруч. для 10 кл. загально освіт. навч. закл./ Г. О. Ковальчук, В. Г. Мельничук, В. О. Огнев'юк. - К.: Навч.книга, 2003.- 352 с.: іл.
5. Економіка: Навч. посібник для 10 - 11 класів / За ред. З. Г Ватаманюка, С. М. Панчишина.- К.: Либідь,1999.
6. Экономическая теория в вопросах и ответах: Учебное пособие. - Ростов н/Д: Изд-во "Феникс", 1998. - 512 с.
7. Экономическая теория: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений/ Под ред. В. Д. Камаева. - 5-е изд., перераб. и доп.- Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 630 с.: ил.
8. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Аналітична економія принципи, проблеми і політика. Частина 2. Мікроекономіка. 13-е видання. Пер. з анг. - Л.,: Просвіта, 1999.- 650 с.
9. Козырев В. М. Основы современной экономики: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 368 стор: ил.
10. Меньшиков С. М. Новая экономика. Основы экономических знаний. Учебное пособие.- М.: Междунар. отношения, 1999. 400 с.
11. Моя економіка: Підруч. для уч. 8 - 9 загальноосвіт. навч. заклад. з поглибл. вивч. економіки та для уч. 10 кл. загальноосвіт. і гуманіст. профілів/ Л. М. Кириленко, Л. П. Крупська, І. М. Пархоменко, І. Є. Тимченко. - К.: А.П.Н., 2002. - 320 с.
12. Основи економічних знань: Навч. посіб./ А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. - 2-ге вид., перероб. і допов.- К.: Вища шк., 2002 - 543 с.: іл.
13. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / А. А. Григорук, М. С. Палюх, Л. М. Литвин, Т. Д. Літвінова; За ред. А. А Григорука, М. С. Палюха. - 2-ге видання, перероблене і доповнене. - Тернопіль. 2002.- 304 с.
14. Основи економічної теорії: Підручник / А. А. Чухно, П. С. Єщенко, Г. Н. Климко та ін.; За ред. А. А. Чухна. - К.: Вища шк., 2001.- 606 с.: іл.
15. Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Львів: Світ.-1993.- 496 с.
16. Селезнев В. В. Основы рыночной экономики Украины: власть. Право. Предпринимательство. Финансы. Налоги. Маркетинг. Менеджмент. Торговля. Реклама. Преступность: Учеб. пособие. - К.: А.С.К., 1999. - 544 с. (Экономика. Финансы. Право.)
17. Современная экономика: 100 экзаменационных ответов (экспресс-справочник для студентов вузов). Ростов нД: Издательский центр "МарТ", 2000.
18. Чухно А. А., Єщенко П. С., Климко Н. Г. та ін. Основи економічної теорії: Підручник. За ред. А.А. Чухна - К.: Вища шк., 2001, С. - 145-150.

 
 

Цікаве

Загрузка...