WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Виробництво та його фактори - Реферат

Виробництво та його фактори - Реферат

ресурсів зумовлює раціональні або альтернативні варіанти їх використання. Загальний орієнтиром у виборі таких шляхів використання ресурсів є досягнення повної їх зайнятості й повного використання.
При виборі альтернативного варіанта використовують ті ресурси, які найбільше підходять для нього. За умови обмеженості ресурсів ми змушені використовувати менш придатні ресурси, при цьому витрати на одиницю продукції зростатимуть.
Прикладом може бути виробництво, яке створює тільки телевізори і верстати (табл. 1.).
Таблиця 1
Альтернативні варіанти виробництва при повній зайнятості ресурсів
Виробництво (тис. одиниць) Альтернативи вибору ресурсів
А В С D Е
Верстати 60 55 45 30 0
Телевізори 0 10 20 30 40
Є тільки п'ятьваріантів використання ресурсів при відповідній їхній комбінації. Наприклад, варіант А передбачає, що наявні ресурси використовують тільки для виробництва верстатів і т. д. Оптимальний варіант вибору і використання має прагнути до такої їхньої комбінації, яка б забезпечила необхідний фонд особистого споживання (телевізори) і водночас фонд виробничого споживання (верстати). Відповідно до запропонованих варіантів ресурси будуть використовуватися по-різному. При русі по кривій спостерігаються різні варіанти комбінації ресурсів. Точка К означає не повне використання ресурсів, що є невигідним для виробництва, а точка Р знаходиться поза межею виробничих можливостей. Це означає, що наявних ресурсів за даної технології не вистачить для забезпечення цього рівня виробництва.
При виборі альтернативного варіанта використовують ті ресурси, які найбільше підходять для нього. Далі за умови обмеженості ресурсів ми змушені використовувати менш придатні ресурси, при цьому витрати на одиницю продукції зростатимуть.
Проте розміщення кривої може зміщуватися ліворуч і праворуч.
Лівобічне зміщення кривої виробничих можливостей (лінія А1, В1, С1, D1) свідчить про неповне використання ресурсів. Відповідно став неповним і обсяг виробництва. Це можливе за умов економічної кризи, спаду виробництва, стихійного лиха і т. д.
Правобічне зміщення кривої (лінія А2, В2, С2, D2) свідчить про піднесення економіки, чого досягають на основі збільшення кількості та якості ресурсів, прогресивних змін у техніці й технології виробництва.
Рис. 1. Крива виробничих можливостей.
Для розгляду закону спадної продуктивності факторів виробництва нам необхідно розглянути закономірності поведінки виробника.
Кожен виробник за умови відсутності визначених обсягів виробництва керується у своїй діяльності принципом економічної доцільності. Це означає, що він буде діяти відповідно до власних інтересів, суть яких - в отриманні максимальних прибутків, і вироблятиме стільки продукції, обсяг якої даватиме найбільший прибуток. Кожна додатково вироблена одиниця продукції - це не тільки додаткова виручка на певну величину (що називається граничною виручкою), а й збільшення загальних витрат на величину граничних витрат (затрати на виготовлення одиниці продукції). Якщо збільшення обсягів виробництва забезпечує перевищення граничною виручкою граничних витрат, то прибуток зростатиме.
Закон спадної продуктивності - якщо один із факторів виробництва (ресурсів) є змінним, а інші - постійними, то, починаючи із певного моменту, гранична продуктивність кожної наступної одиниці цього змінного фактора зменшуватиметься. Для будь-кого виробництва є змінні й незмінні фактори.
Література:
1. Борисов Е. Ф. Основы экономики: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений.- М.: Юристь, 1998.- 336 с.
2. Загальна економіка: Підручник / За ред. І. Ф. Радіонової .- 2-ге вид., доп. і перероб.- К.: А.П.Н., 2000.
3. Задоя А. А., Петруся Ю. Е. Основы экономики: Учеб. пособие. - К.: Вища шк. - Знання, 1998.
4. Економіка: Підруч. для 10 кл. загально освіт. навч. закл./ Г. О. Ковальчук, В. Г. Мельничук, В. О. Огнев'юк. - К.: Навч.книга, 2003.- 352 с.: іл.
5. Економіка: Навч. посібник для 10 - 11 класів / За ред. З. Г Ватаманюка, С. М. Панчишина.- К.: Либідь,1999.
6. Экономическая теория в вопросах и ответах: Учебное пособие. - Ростов н/Д: Изд-во "Феникс", 1998. - 512 с.
7. Экономическая теория: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений/ Под ред. В. Д. Камаева. - 5-е изд., перераб. и доп.- Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 630 с.: ил.
8. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Аналітична економія принципи, проблеми і політика. Частина 2. Мікроекономіка. 13-е видання. Пер. з анг. - Л.,: Просвіта, 1999.- 650 с.
9. Козырев В. М. Основы современной экономики: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 368 стор: ил.
10. Меньшиков С. М. Новая экономика. Основы экономических знаний. Учебное пособие.- М.: Междунар. отношения, 1999. 400 с.
11. Моя економіка: Підруч. для уч. 8 - 9 загальноосвіт. навч. заклад. з поглибл. вивч. економіки та для уч. 10 кл. загальноосвіт. і гуманіст. профілів/ Л. М. Кириленко, Л. П. Крупська, І. М. Пархоменко, І. Є. Тимченко. - К.: А.П.Н., 2002. - 320 с.
12. Основи економічних знань: Навч. посіб./ А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. - 2-ге вид., перероб. і допов.- К.: Вища шк., 2002 - 543 с.: іл.
13. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / А. А. Григорук, М. С. Палюх, Л. М. Литвин, Т. Д. Літвінова; За ред. А. А Григорука, М. С. Палюха. - 2-ге видання, перероблене і доповнене. - Тернопіль. 2002.- 304 с.
14. Основи економічної теорії: Підручник / А. А. Чухно, П. С. Єщенко, Г. Н. Климко та ін.; За ред. А. А. Чухна. - К.: Вища шк., 2001.- 606 с.: іл.
15. Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Львів: Світ.-1993.- 496 с.
16. Селезнев В. В. Основы рыночной экономики Украины: власть. Право. Предпринимательство. Финансы. Налоги. Маркетинг. Менеджмент. Торговля. Реклама. Преступность: Учеб. пособие. - К.: А.С.К., 1999. - 544 с. (Экономика. Финансы. Право.)
17. Современная экономика: 100 экзаменационных ответов (экспресс-справочник для студентов вузов). Ростов нД: Издательский центр "МарТ", 2000.
18. Чухно А. А., Єщенко П. С., Климко Н. Г. та ін. Основи економічної теорії: Підручник. За ред. А.А. Чухна - К.: Вища шк., 2001, С. - 145-150.

 
 

Цікаве

Загрузка...