WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Види ринків - Реферат

Види ринків - Реферат

ринку праці визначається рівнемзаробітної плати (ціною на послуги праці), податками, потребами у матеріальному забезпеченні непрацюючих членів сім'ї робітника, звичками робітника, традиціями, силою профспілки.
5. Ринок грошей і капіталів (фінансовий ринок). Види кредиту
Ринок грошей та ринок капіталів дуже подібні, бо на обох ринках відбувається рух грошей.
Гроші - це особливий товар, що служить загальним еквівалентом при обміні товарів, є для них формою вартості.
Як і на будь-який інший товар, є попит і на гроші. Попит на гроші складається з функції грошей - гроші як засіб обігу і гроші як засіб нагромадження.
Попит на гроші як засіб обігу (укладання угод) зумовлений необхідністю підприємців і споживачів оплачувати насамперед різні речі та послуги. Попит на гроші для угод залежить від кількості речей і послуг, які виробляють у суспільстві. Чим їх більше, тим більше необхідно і грошей для їхньої оплати.
Попит на гроші як засіб нагромадження зумовлений тим, що люди і організації можуть зберігати свої гроші не лише як банківські депозити, а й як акції, облігації, чекові внески. Усе це - різні форми фінансових активів. Попит на них називається попитом з боку фінансових активів. Чим вища процентна ставка, тим вигідніше давати гроші під процент, а не тримати їх як фінансові активи. І навпаки, за низької процентної ставки люди хочуть мати більше грошей у вигляді фінансових активів.
Отже, загальний попит на гроші складається з попиту на гроші для угод і попиту на гроші з боку фінансових активів.
Грошова пропозиція має також свою структуру, яка визначається готівковими і безготівковими грошима.
Ціна на гроші встановлюється взаємодією попиту і пропозиції на них. Часто в економічному обороті виникають вільні кошти, з одного боку, і нагальна потреба в додаткових грошах - з другого боку. Така ситуація приведуть до виникнення певних відносин, які називають кредитними відносинами.
Кредит - це угода між партнерами про надання у власність майна або грошей іншій особі з умовою повернення і виплати відсотків. Суть надання кредиту полягає в отриманні прибутку у вигляді відсотків. Умовою кредиту є обов'язкове його повернення у зазначений термін і забезпечення прибутку. Той, хто надає гроші, кредитор, а той, хто отримує, - позичальник.
За способом надання в ринковій економіці розрізняють такі види кредитів: комерційний кредит; банківський кредит; споживчий кредит; іпотечний кредит; державний кредит; міжнародний кредит.
6. Ринок цінних паперів
Ринок цінних паперів тісно пов'язаний із ринком коштів та капіталів. Цінні папери є титулом фіктивного капіталу. Цей капітал безпосередньо не бере участі у виробництві, обміні чи створенні прибутку, проте дає право його власнику на отримання частки доходу, який виникає у результаті існування реального капіталу. З одного боку, є реальний капітал, а з іншого - його відображення у цінних паперах. Фіктивний капітал, як і реальний, продають і купують на ринку цінних паперів.
Розрізняють первинний і вторинний ринок цінних паперів. На первинному ринку здійснюють продаж нових паперів відразу після їх випуску (емісії), а на вторинному - їх перепродаж. До цінних паперів належать акції і облігації. Різниця між ними у тому, що акції - це свідоцтва про участь у акціонерному капіталі, а облігації - свідоцтва про надання позики; акції дають дохід у вигляді дивідендів, а облігації - процентів.
На первинному ринку обертаються такі цінні папери - векселі, чеки, депозитні сертифікати, боргові зобов'язання державної скарбниці.
Вексель - письмове боргове зобов'язання, що дає його власникові право вимагати від боржника повернення грошової суми у зазначений термін.
Чек - грошовий документ встановленої форми, що містить розпорядження особи оплатити його із свого банківського рахунку .
Депозитний сертифікат - письмове свідоцтво банку про депонування (внесення) грошових засобів, що забезпечують право власника на отримання певних сум з банківського рахунку (депозиту). Вони поділяються на строкові до запитання.
Приватизаційний сертифікат (ваучери) - засвідчують право громадян на частку державного майна.
Література:
1. Борисов Е. Ф. Основы экономики: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений.- М.: Юристь, 1998.- 336 с.
2. Загальна економіка: Підручник / За ред. І. Ф. Радіонової .- 2-ге вид., доп. і перероб.- К.: А.П.Н., 2000.
3. Задоя А. А., Петруся Ю. Е. Основы экономики: Учеб. пособие. - К.: Вища шк. - Знання, 1998.
4. Економіка: Підруч. для 10 кл. загально освіт. навч. закл./ Г. О. Ковальчук, В. Г. Мельничук, В. О. Огнев'юк. - К.: Навч.книга, 2003.- 352 с.: іл.
5. Економіка: Навч. посібник для 10 - 11 класів / За ред. З. Г Ватаманюка, С. М. Панчишина.- К.: Либідь,1999.
6. Экономическая теория в вопросах и ответах: Учебное пособие. - Ростов н/Д: Изд-во "Феникс", 1998. - 512 с.
7. Экономическая теория: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений/ Под ред. В. Д. Камаева. - 5-е изд., перераб. и доп.- Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 630 с.: ил.
8. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Аналітична економія принципи, проблеми і політика. Частина 2. Мікроекономіка. 13-е видання. Пер. з анг. - Л.,: Просвіта, 1999.- 650 с.
9. Козырев В. М. Основы современной экономики: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 368 стор: ил.
10. Меньшиков С. М. Новая экономика. Основы экономических знаний. Учебное пособие.- М.: Междунар. отношения, 1999. 400 с.
11. Моя економіка: Підруч. для уч. 8 - 9 загальноосвіт. навч. заклад. з поглибл. вивч. економіки та для уч. 10 кл. загальноосвіт. і гуманіст. профілів/ Л. М. Кириленко, Л. П. Крупська, І. М. Пархоменко, І. Є. Тимченко. - К.: А.П.Н., 2002. - 320 с.
12. Основи економічних знань: Навч. посіб./ А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. - 2-ге вид., перероб. і допов.- К.: Вища шк., 2002 - 543 с.: іл.
13. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / А. А. Григорук, М. С. Палюх, Л. М. Литвин, Т. Д. Літвінова; За ред. А. А Григорука, М. С. Палюха. - 2-ге видання, перероблене і доповнене. - Тернопіль. 2002.- 304 с.
14. Основи економічної теорії: Підручник / А. А. Чухно, П. С. Єщенко, Г. Н. Климко та ін.; За ред. А. А. Чухна. - К.: Вища шк., 2001.- 606 с.: іл.
15. Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Львів: Світ.-1993.- 496 с.
16. Селезнев В. В. Основы рыночной экономики Украины: власть. Право. Предпринимательство. Финансы. Налоги. Маркетинг. Менеджмент. Торговля. Реклама. Преступность: Учеб. пособие. - К.: А.С.К., 1999. - 544 с. (Экономика. Финансы. Право.)
17. Современная экономика: 100 экзаменационных ответов (экспресс-справочник для студентов вузов). Ростов нД: Издательский центр "МарТ", 2000.
18. Чухно А. А., Єщенко П. С., Климко Н. Г. та ін. Основи економічної теорії: Підручник. За ред. А.А. Чухна - К.: Вища шк., 2001, С. - 145-150.

 
 

Цікаве

Загрузка...