WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Предмет і методи економічної теорії - Реферат

Предмет і методи економічної теорії - Реферат

ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Виникнення та еволюція економічної науки. Об'єкт економічної науки та її предмет. Структура предмета як єдність політекономії, макроекономіки, мікроекономіки та міжнародної економіки.
Економічні категорії та закони. Особливості механізму , функціональ-ного використання економічних законів на мікро- та макрорівнях, у світогоcпо-дарському середовищі.
Методи пізнання економічних процесів. Загальнонаукові методи. Спе-ціальні методи.
Функції економічної науки: теоретико-пізнавальна, практична, виховна.
Роль економічної науки у здійсненні суспільно-політичних процесів.
ТЕЗИ ДО ЛЕКЦІЇ
"Економіка" (грец.) - мистецтво ведення домашнього господарства. Вперше цей термін ввів в обіг Аристотель (III ст. до н.е.). Він розділив науку про багатство на економіку і хримастику. Перша вивчає виробництво благ для задоволення потреб людей, друга - накопичення грошей.
Економіка як наука про суть економічних знань почала формуватися тільки в ХVII-ХVIII ст., з розвитком капіталістичних відносин.
Термін "політекономія" ввів у 1615 р. французький економіст Антуан Монкрет'єн в праці "Трактат політичної економії".
Політекономія (гр.) походить від "політикос" - суспільний, державний і "ойкономія" - управління домашнім господарством.
Етапи становлення політекономії.
1-й етап.
Вчення меркантилістів - ХVІ-ХVІІ ст. (Західна Європа). Засновники Т.Мен (Англія), А.Монкрет'єн (Франція), Серра (Італія).
Об'єкт досліджень: обіг, зовнішня торгівля.
Недоліки вчення меркантилістів:
1. описовий характер обігу;
2. відсутність наукової системи;
3. нехтування дослідженнями процесу виробництва.
II-й етап.
Класична буржуазна політекономія - XVIII ст.
Засновники: Вільям Петті (1623-1687) (Англія); Франсуа Кене (1694-. 1774) (Франція).
Класики буржуазної політекономії питання про багатство пов'язували не тільки з обігом, а, насамперед, з виробництвом, де створюються матері-альні цінності.
Вищим досягненням англійської класичної школи стали праці Адама Сміта (1723-1790) і Давіда Рікардо (1772-1823). Вони дослідили виробницт-во і обіг, спробували розкрити суть товарно-грошових відносин, науково обгрунтували походження прибутку, започаткували теорію трудової вартос-ті, але не змогли досконало розкрити суті економічної системи суспільства.
ІІІ-й етап.
Марксистський напрямок політекономії.
Засновники: Карл Маркс (1818-1883) та Фрідріх Енгельс (1820-1895) поставили на науковий грунт соціалістичну ідею; для пізнання економічних процесів застосували метод матеріалістичної діалектики, становлення нового суспільства пов'язали з вищим розвитком матеріального виробництва, демократії й особистості.
К.Маркс створив струнку наукову теорію вартості й додаткової варто-сті. Класики марксизму розробили загально-теоретичну модель суспільного розвитку, розкривши суть експлуатації людини людиною.
ІV-й етап.
Сучасна економічна теорія надзвичайно різноманітна.
Провідні напрями:
Неокласицизм - Джон Кларк (США), Альфред Маршал (Англія) - роз-виває основні ідеї класичної буржуазної політекономії.
Неокейнсіанство - Джон Кейнс (Англія) розвиває концепції державно-монополістичного регулювання економіки.
Неокласичний синтез (Поль Самуельсон - США) поєднує ідеї неокла-сицизму та кейнсіанства щодо розвитку економічної системи суспільства, наголошуючи на єднанні державного регулювання і ринкового саморегулю-. вання в цьому процесі.
Об'єктом економічної теорії є економіка в цілому - на мікро-, макро-ї глобальному рівнях.
Мікрорівень економіки починається з сім'ї; фірма (підприємство) є його основною ланкою.
Макрорівень охоплює господарство цілої країни, а глобальний - міждержавні економічні об'єднання та всесвітнє господарство.
Предметом економтеорії є виробничі відносини, які складаються з економічних та загальних організаційно-економічних відносин.
Соціально-економічні відносини - це ті відносини, які виникають між людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріаль-них і духовних благ, їхню основу становлять відносини власності на засоби виробництва і виготовлений продукт.
Загальні організаційно-економічні відносини являють собою певну си-стему господарського механізму, а саме: систему форм і методів суспільної організації і регулювання народного господарства.
Економічні категорії - це узагальнюючі поняття, які відбивають сут-тєві сторони економічних явищ і процесів:
- ринок, власність, економічна система господарства, потреби, суспільне багатство, виробництво, гроші, обіг, товарне виробництво, прибуток, попит, кон'юнктура, відтворення, нагромадження, споживання, доходи, тощо.
Економічні категорії виражають окремі сторони економічних відносин, в сукупності вони характеризують економічний лад суспільства.
Економічний закон - це стійкий, істотний, причинно-наслідковий зв'язок і взаємозалежність явищ і процесів економічного життя. Якщо в економічних категоріях фіксується - статика, то в економічних законах - динаміка будь-якого економічного процесу.
Характеристики економічних законів
* об'єктивний характер;
* виявляються через практичну діяльність людей;
* тісно між собою пов'язані.
Існують: основні - первинні, вихідні, або похідні - вторинні, третинні і т.д.
Існують всезагальні, загальні та специфічні, закони.
Загальна основа дії економічних законів - це об'єктивна, суперечлива, біосоціальна сутність людської істоти.
Розрізняють: сутність економічного закону, механізації та використання.
Для економічних законів застосовують такі категорії діалектики, як:
* кількість
* якість
* суперечність, тощо.
* зміст
* форма
* дія
* часткове
Метод (гр. metodos) - шлях до чого-небудь. В економіці використовуються:
І. Загально-наукові методи.
1. Структурно-функціональний метод - розгляд будь-якого економіч-ного явища як системного з обов'язковим аналізом функцій взаємодіючих
елементів.
Ознаки системи:
* цілісність
* спрямованість її руху
* організація
* управління
2. Математичні методи - поєднання якісного і кількісного аналізу.
II. Спеціальні методи.
1. Метод наукової абстракції - він полягає у виділенні найбільш суттє-вих сторін процесу, що вивчається, абстрагуванні від усього другорядного,
випадкового.
* Аналіз - предмет дослідження розчленовується, мислення йде від
конкретного до абстрактного.
* Синтез - досліджує економічне явище у взаємозв'язку та взаємодії
його складових.
2. Метод поєднання логічного й історичного підходів до вивчення еко-номічної теорії.
3. Соціально-економічний експеримент.
Провідним методом в економічній теорії залишається теоретичний, але зростає значення кількісних методів, зокрема статистичних. Функції економічної теорії.
1. Теоретико-пізнавальна - пояснює закономірності, процеси таявища
економічного життя суспільства. Спрямована на:
* розробку методологічних підходів і

 
 

Цікаве

Загрузка...