WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Розподіл і перерозподіл чистого доходу і продукту - Реферат

Розподіл і перерозподіл чистого доходу і продукту - Реферат

організаційних, технічних, економічних, превентивних і в процесі забезпечення екологічного правопорядку.
Види екологічних прав громадян України:
1) Галузеві:
o право на безпечне життя і здорове навколишнє середовище;
o право на отримання повної і достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища та його вплив на здоров'я людей;
o право на участь у проведенні громадської екологічної експертизи;
o право на участь у розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів;
o на здійснення загального та спеціального природокористування.
2) Міжгалузеві:
o право на участь в обговоренні проектів законодавчих актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, що можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища та пропозицій до державних та громадських органів, установ, організацій з цих питань;
o право на отримання екологічної освіти;
o право на об'єднання в громадські природоохоронні формування;
o право громадян на подання до суду на державні органи, підприємства, установи, організації та громадян про відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю і майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище.
Право громадян на екологічну безпеку забезпечується загальнообов'язковістю законодавчих, управлінських, господарських та інших владних і неурядових структур дотримуватись норм екологічної безпеки.
Основними аспектами гарантій прав громадян на екологічну безпеку є: політичний,економічний, організаційний, науково-технічний, технологічний, освітньо-виховний, державно-правовий тощо.
Обов'язки громадян України в галузі охорони природи та природокористування, забезпечення екологічної безпеки та прийнятного для життя і здоров'я людей стану оточуючого природного середовища:
Загальні - передбачені Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища":
o берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства;
o здійснювати діяльність з дотриманням вимог екологічної безпеки, екологічних нормативів та лімітів природокористування;
o не порушувати екологічні права та законні інтереси інших суб'єктів;
o вносити плату за спеціальне природокористування;
o сплачувати штрафи за екологічні правопорушення.
Спеціальні - передбачені системою екологічного законодавства, що випливають з умов права власності на природні ресурси, природокористування і реалізації громадянами еконебезпечної діяльності:
майнові:
o своєчасно вносити плату за забруднення навколишнього природного середовища та понадлімітне використання природних ресурсів;
o ефективно використовувати природні ресурси, здійснювати комплекс заходів по їх відновленню;
o здійснювати заходи щодо попередження негативного впливу діяльності на стан навколишнього середовища (забруднення, засмічення, виснаження);
o запроваджувати новітні технології, устаткування та методи діяльності, які неспроможні негативно впливати на стан природного середовища і здоров'я людей;
o компенсувати витрати на проведення екологічних експертиз;
немайнові:
o отримувати дозволи на здійснення діяльності, що може негативно впливати на стан природного середовища і здоров'я людей;
o передавати небезпечні в екологічному відношенні господарські та інші об'єкти на екологічну експертизу;
o дотримуватись висновків та рекомендацій державної екологічної експертизи;
o надавати органам екологічного контролю відомості про характер небезпечної для довкілля та життя і здоров'я людей діяльності;
o здійснювати первинний облік використання природних ресурсів, викидів і скидів;
o узгоджувати діяльність, що може завдати шкоди здоров'ю людей та природному середовищу, з іншими суб'єктами;
o оволодівати знаннями в області охорони природи, раціонального природокористування, взаємодії суспільства та природи та практичними навичками їх реалізації;
o дотримуватись правил і вимог правових режимів територій і об'єктів;
o сприяти діяльності органів екологічного контролю;
o виконувати розпорядження органів державного екологічного контролю.
Як наголошують О.С.Баб'як, П.Д.Біленчук та Ю.О.Чирва, в здійсненні правом екологічних функцій можна виділити чотири етани, які характеризують процес формування і матеріалізації в суспільних відносинах в галузі взаємодії суспільства і природи:
o формування державної волі на основі пізнаних законів суспільного та природного розвитку;
o реалізація державної волі в конкретних правових нормах, визначених на базі виявлених соціально-екологічних закономірностей, співвідношення економічних і екологічних інтересів у процесі регулювання господарської діяльності суспільства;
o спрямованість на організацію застосування та використання принципів права;
o спрямованість на досягнення відповідних еколого-правових результатів правового регулювання.
Екологічна функція права - складова його загальної соціальної функції, яка спрямована на регулювання суспільних відношень у сфері взаємодії суспільства та природи з метою забезпечення якості навколишнього природного середовища.
Успішне та ефективне функціонування системи екологічного права України є однією з головних обов'язкових умов забезпечення законних і невід'ємних прав та інтересів громадян держави та сталого розвитку українського суспільства.
Література:
1. Андрейцев В.І. Екологічне право. - К., 1996.
2. Аидрейцев В.І. Екологія і закон. Еколого-правова відповідальність. - К., 1991.
3. Баб'як О.С., Біленчук ПД., Чирва Ю.О. Екологічне право України. - К., 2001. - СІ 1-34.
4. Бакка М.Т., Пирськгш О.А. Екологія та захист ноосфери. -Житомир, 1998. - С.224-230.
5. ДмитренкоІА. Екологічне право України. - К., 2001. - С.З-43.
6. Дьомкін В.О. Вступ до екологічної політики. - К., 2000. -С.7-78.
7. Екологія і закон. В 2-х ч. / За ред. В.Ї.Андрейцева. - К., 1998.
8. Крисаченко B.C., Хилько М.І. Екологія, культура, політика -К.,2001.-С.535-574.
9. Маркое Ю.Г. Социальная экология. Взаимодействие общества и природы. - Новосибирск. - 2001. - С.401-456.
10. Соціальна екологія: Навч. посіб. / За ред. Л.П.Царика. -Тернопіль, 2002. - С. 151-159.
11. Тищенко Г.В. Екологічне право. - К., 2003.
12. Хилько M.I. Екологічна політика. - К., 1999. - С.200-224.

 
 

Цікаве

Загрузка...