WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Словник економічних термінів - Реферат

Словник економічних термінів - Реферат

математики, яка об'єднує різноманітні математичні методи і дисципліни: лінійне програмування, нелінійне програмування, динамічне, випукле програмування та інші. Загальна задача математичного програмування полягає у знаходженні оптимального (мінімального чи максимального) значення цільової функції, причому значення повинні належати деякій області допустимих значень. У загальному вигляді ця задача записується так: U = f(x)? max, х є М, де х = (x1,..., хп); М -область допустимих значень змінних х1.....хп; f(x) - цільова функція.
Матеріали - речові матеріали виробництва, які використовуються основним чином як предмети праці. Поділяються на основні й допоміжні. Основні матеріали - предмети праці, які утворюють основну матеріальну основу продукту, наприклад: залізна руда для виробництва чавуну, бавовна для отримання пряжі. Допоміжні матеріали - матеріали, які сприяють виробництву продукції. Сюди відносяться матеріали, які використовуються засобами праці, і матеріали, які приєднують до основного матеріалу. Потреба підприємства чи цеху в основних чи допоміжних матеріалах розраховується на основі виробничої програми підприємства і норм їх використання.
Матеріальна відповідальність - завдання робітником з його вини матеріальних збитків підприємству. Це - порушення трудової дисципліни, і винний може бути притягнений до матеріальної відповідальності. Це означає, що працівник повинен відшкодувати підприємству повністю або частково спричинені збитки.
Матричний аналіз - метод дослідження взаємозв'язків між економічними об'єктами за допомогою матричнихмоделей. Застосовується в математичній теорії матриць.
Матричні моделі - в економіці - моделі, побудовані у вигляді таблиць (матриць). Вони відображають співвідношення між витратами на виробництво і його результатами, нормативи витрат, виробничу та економічну структуру господарства. Широке розповсюдження матричних моделей пов'язане частково з тим, що запис даних у формі таблиці полегшує їх введення в ЕОМ. Матричні моделі застосовуються в теоретичних дослідженнях економіки.
Метод визначення ціни - за схемою "собівартість плюс прибуток". У ринковій економіці сфера його застосування обмежена: Ц = С + П, де С -собівартість продукції; П - величина прибутку в ціні.
Метод "забезпечення фіксованого обсягу прибутку" - , де Сзм - змінні витрати на одиницю продукції; Спост - постійні витрати на дану продукцію за певний період; П3 - загальна сума прибутку, яку належить отримати від продажу продукції за той же період; N - обсяг продажу продукції в натуральному вимірі.
Мінімум витрат - критерій оптимальності, що застосовується в економіко-математичних моделях. Означає, що в умовах задачі фіксується обмежений обсяг продукції, а розрахунок проводиться таким чином, щоб отримати заданий обсяг при найменших повних заданих витратах. Цим методом розв'язують багато задач оптимального планування розміщення і розвитку виробництва.
Модернізація - надання сучасного вигляду, переробка відповідно до сучасних вимог. Наприклад, модернізація обладнання дозволяє підвищити його технічний рівень, краще використовувати виробничі можливості тих чи інших машин, підвищити продуктивність праці.
Монополія - об'єднання, яке має практично виключне право на виробництво і реалізацію певної категорії товарів. Мета об'єднання - отримання монопольно високих прибутків. Переваги монополій перед дрібними виробниками у тому, що є можливість забезпечити високий рівень концентрації виробництва й капіталу, диктувати ціни, утримувати їх на високому рівні і т. д.
Мотивація - процес стимулювання окремої людини або групи людей до діяльності, що спрямована на досягнення індивідуальних та загальних цілей організації (підприємства).
Мультиплікатор - число, на яке потрібно помножити зміни в інвестиціях, щоб визначити зміни в сукупному обсязі виробництва. Наприклад, якщо при зростанні інвестицій на 100 млрд. дол. ВНП зросте на 300 млрд. дол., то мультиплікатор =3. Мультипл.= ? - приріст.
Н
Науково-технічний прогрес - це постійний процес створення нових і удосконалення технологій та засобів виробництва, що застосовувались, й кінцевої продукції з використанням досягнень науки (еволюція, поступовий розвиток науки і техніки).
Національне багатство (народне багатство) - загальна вартість усіх виробничих і невиробничих фондів у народному господарстві, різних запасів і резервів, особистого майна. Для правильної оцінки національного багатства необхідно також оцінювати природні ресурси, водні ресурси.
Національний дохід - частина вартості сукупного суспільного продукту, що залишається після відшкодування матеріальних витрат: предметів праці й засобів праці протягом року. Національний дохід - новостворена вартість у сфері матеріального виробництва товарів та послуг. НД є основним джерелом економічного розвитку країни. Один із найважливіших макроекономічних показників - його зростання залежить від двох факторів: темпів зростання продуктивності праці і темпів приросту чисельності населення, зайнятого в матеріальному виробництві.
Нееластичний попит - попит, який під впливом незначної зміни ціни на певний товар чи послугу майже не змінюється.
Нематеріальні ресурси - це складова потенціалу підприємства, здатна приносити економічну користь протягом відносно тривалого періоду, для якої характерні відсутність матеріальної основи здобування доходів та невизначеність розмірів майбутнього прибутку від її використання.
Непрямі витрати - 1) у міжгалузевому балансі - витрати, які входять у даний продукт не безпосередньо (як прямі витрати), а через витрати суміжних галузей; 2) у теорії оптимальних оцінок (витрати зворотного зв'язку) означають збільшення витрат праці, обумовлене тим, що зростання виробництва будь-якого продукту зменшує можливість застосування деяких засобів праці на ділянках народного господарства і призводить до використання на цих ділянках менш досконалої техніки і гірших природних ресурсів.
Норма виробітку - кількість одиниць продукції (роботи), які повинні бути виготовлені (виконані) за одиницю часу (годину, робочу зміну, місяць) у певних організаційно-технічних умовах одним або групою робітників відповідної кваліфікації.
Норма витрат (того чи іншого виду матеріальних ресурсів) - гранично допустима величина витрат на виготовлення продукції в умовах конкретного виробництва з урахуванням необхідності застосування найпрогресивнішої технології та сировини найвищого гатунку. Для більшості матеріалів структура норми витрати: Нв = Rr + Q + q, де Rr - корисна або чиста витрата матеріалу; Q - технологічні відходи і витрати; q - інші організаційно-технічні відходи і втрати, що виникають у процесі транспортування, зберігання тощо.
Норма обслуговування - застосовується для

 
 

Цікаве

Загрузка...