WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Словник економічних термінів - Реферат

Словник економічних термінів - Реферат

кожної галузі на даний продукт і непрямих витрат. Розрахунок повних витрат досить складний, вимагає багато обчислень. Існує два способи розв'язку цієї задачі: перший - підрахунок непрямих витрат і їх залучення до прямих, другий - безпосереднє отримання коеф. повних витрат з матриці прямих витрат А за допомогою операції обернення матриці: В = (Е - А)-1 . Вираз у дужках означає різницю між одиничною матрицею Е і матрицею коефіцієнтів прямих витрат; (-1) - знак оберненої матриці. У багатьох випадках повні витрати перевищують прямі витрати: ступінь перевищення пов'язаний з характером виробництва того чи іншого продукту.
Коефіцієнти прямих затрат (технологічні коефіцієнти) - середні величини безпосередніх затрат продукції однієї галузі (як засоби виробництва) на випуск одиниці продукції іншої галузі. Вони можуть бути виражені в натуральній формі. Застосовуються також коефіцієнти прямих затрат основних фондів і трудових ресурсів. Вони характеризують фондомісткість і трудомісткість одиниці продукції галузі й обчислюються діленням середньорічної вартості основних фондів і середньорічної чисельності робітників галузі на обсяг її валової продукції.
Конкуренція - форма економічного змагання приватних товаровиробників. Мета конкуренції - боротьба за отримання більшого прибутку. Конкурентна боротьба ведеться всередині монополістичнихоб'єднань, між монополіями і немонополізованими підприємствами.
Консорціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення загальної мети.
Контрольний пакет акцій - частка акцій, зосереджена в руках одного власника, що дає можливість здійснювати фактичний контроль над акціонерним товариством. Теоретично контрольний пакет акцій повинен становити понад 50% випущених акцій. На практиці він може бути меншим 50%, оскільки частина акцій взагалі не має права голосу. Володіння контрольним пакетом акцій може досягатися шляхом участі в дочірніх підприємствах.
Концерни - форма статутних об'єднань підприємств, що характеризується єдністю власності та контролю.
Корпорації - договірні об'єднання суб'єктів господарювання на основі інтеграції їх науково-технічних, виробничих та комерційних інтересів.
Кредит - угода між партнерами про надання у власність майна або грошей іншій особі на умові відтермінування повернення такої ж вартості з виплатою процента.
Крива Лаффера - крива, що показує зв'язок між ставками оподаткування та податковими надходженнями в бюджет.
Криві попиту - криві, що показують залежність попиту на товар від його ціни. Якщо на осі абсцис відкладати можливі ціни продукту (товару), а на осі ординат -відповідні розміри попиту на цей продукт, то отримаємо криву, яка відображає загальновідоме правило: що вища ціна, то менший попит, і - навпаки (хоча є й винятки). Випуклість кривої показує ступінь залежності, вона називається еластичністю попиту щодо цін. Що крутіша крива, то вища еластичність.
Критерій - ознака, на основі якої проводиться оцінка, порівняння альтернатив, класифікація об'єктів і явищ. Частковим випадком критерію, особливо розповсюдженим в економічних задачах, є критерій оптимальності.
Критерій оптимальності - показник, що виражає граничну міру економічного ефекту прийнятого господарського рішення для порівняльної оцінки можливих альтернатив і вибору найкращої з них. Це може бути максимум прибутку, мінімум витрат праці. Критерій оптимальності - фундаментальне поняття теорії оптимального функціонування економіки, важливий компонент будь-якої економіко-математичної оптимальної моделі. В економіко-математичних задачах критерію оптимальності відповідає математична форма - цільова функція.
Курс акцій - фактична ціна продажу акцій на ринку цінних паперів (фондовій біржі): Курс акцій =
Л
Лімітовані ресурси - те ж саме, що дефіцитні, лімітовані ресурси. Мова йде про ті засоби виробництва, можливість ефективного застосування яких перевищує їх наявність. Тому й виникає задача найкращого розподілу.
Лінійне програмування - область математичного програмування, присвячена теорії і методам розв'язування екстремальних задач, які характеризують лімітну залежність між змінними. В загальному вигляді ЗЛП можна записати так. Дані обмеження вигляду: а) ; б) ; в) ; або в так званій канонічній формі, до якої можна звести всі три зазначені випадки: необхідно знайти невід'ємні числа хj , які мінімізують чи максимізують лінійну формулу: де
Таким чином, це задача математичного програмування за умови, що обмеження і цільова функція є лінійними.
Лінія рівня - геометричне місце точок простору, для яких значення функції, що досліджується, є однакові. Це визначення можна записати так:
. Цей запис означає, що для деяких X, що належать простору Еп, виконується умова: F(x) - стала величина. Різні константи породжують різні лінії рівня. Для випадку функції двох змінних - це можна показати на графіку у вигляді карти ліній рівня. Прикладами таких карт можуть бути горизонталі на географічних картах.
Ліцензія - 1) дозвіл, що видають компетентні державні органи на здійснення деяких видів господарської діяльності (торгівлі чи промислів), у т.ч. зовнішньоторговельних операцій (на ввезення, вивезення чи транзит, вільне ввезення товарів, вивезення чи транзит котрих не допускається). Комерційні банки отримують від Національного банку України ліцензію на проведення зовнішньоекономічних валютних, розрахункових та кредитних операцій, від Міністерства фінансів - на проведення операцій з цінними паперами; 2) дозвіл використовувати технічне досягнення або інший нематеріальний ресурс протягом певного строку за обумовлену винагороду.
М
Макроекономічна модель - це ж: макромодель, агрегатна модель, економіко-математична модель, що відображає функціонування народного господарства як єдиного цілого. За характером залежності макромоделі можуть бути детермінованими і ймовірними, за часовим фактором - статичні і динамічні.
Максимізація - знаходження найбільшого значення цільової функції (у задачах математичного програмування). Знаходиться глобальний максимум, і при аналізі розв'язку необхідно перевірити, чи знайдено максимум глобальний чи локальний. Іншими словами: чи дійсно знайдено шуканий розв'язок задачі. Множення цільової функції на від'ємний множник перетворює задачу максимізації в задачу мінімізації.
Максимум прибутку - один з можливих критеріїв оптимальності для галузевих та інших задач планування. Що більший прибуток галузі чи підприємства, то краще вони використовують ресурси.
Математичне моделювання економічних процесів - вираження мовою математики основних властивостей економічних явищ і процесів у їх взаємозв'язку і функціональній залежності.
Математичне програмування - область

 
 

Цікаве

Загрузка...