WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Словник економічних термінів - Реферат

Словник економічних термінів - Реферат

показник, який характеризує зміну ціна ринкового кошика у даному році сукупного рівня цін:
І.ц.=
Індексація вкладів - зміна рівня процентної ставки, яку виплачують вкладнику при зміні загального рівня цін у країні.
Індексація доходів - регулярні зміни номінальних доходів різних груп населення залежно від зміни рівня цін.
Індексні показники - "індекси" - величини, які отримують як співвідношення показників однакової розмірності при їх зіставленні (наприклад, за різні періоди часу). Тому вони безрозмірні величини. Індекси можуть бути індивідуальні, групові, загальні (агреговані). В економіко-математичних моделях застосовуються індекси цін, продуктивності праці, рівня життя і т. д.
Інноваційні процеси - мають місце в будь-якій складній виробничо-господарській системі, характеризуються сукупністю безперервно виникаючих у часі й просторі прогресивних, якісно нових змін.
Інтегральний критерій - 1) "сумарний" критерій, який показує результати економічного об'єкта не за показниками окремо взятого року, а за сумою років усього планового періоду. В економіко-математичних моделях інтегральнийкритерій застосовується не завжди; 2) критерій оптимальності - орієнтований на максимізацію середнього рівня задоволення потреб усіх членів суспільства, виражений як сума індивідуальних критеріїв. Такий підхід має недолік - максимум інтегрального критерію може бути досягнутий при невиправданих відмінностях у зростанні життєвого рівня тих чи інших соціальних груп.
Інтенсивний тип економічного зростання - економічне зростання, яке супроводжується підвищенням ефективності, тобто проходить за рахунок підвищення продуктивності праці або віддачі основних фондів, чи поліпшення використання сировини і матеріалів.
Інтенсивні капіталовкладення - такі, які пов'язані з введенням нової техніки і технології, на відміну від екстенсивних капіталовкладень, які лише збільшують виробничі потужності, не змінюючи суттєво ні технологію, ні організацію виробництва, ні продуктивність праці.
Інтенсивність - показник, яким вимірюються економічні процеси, що проходять у часі: річний випуск продукції заводу, оборот запасів на складі й т.д.
Інтенсивність праці (від лат. intensio - напруженість, посилення) - напруженість праці, яка визначається затратами робочої сили на одиницю часу.
Інтенсифікація виробництва (від фр. intensification - напруженість, посилення і лат. facie - роблю) - процес суспільного виробництва, що базується на застосуванні більш ефективних засобів, предметів праці, кваліфікованішої робочої сили, передових форм і методів організації праці, зростаючої інформованості тощо відповідно до найновіших досягнень науково-технічного прогресу.
Й
Ймовірна система - система, розв'язки якої випадковим чином, а не однозначно залежать від даних. Економіка - ймовірна система. Це означає, що принципово неможливо в даний момент отримати абсолютно точну інформацію про всі процеси, які відбуваються в цей момент.
К
Капітальні вкладення - сукупність витрат матеріальних, трудових та грошових ресурсів, що спрямовуються на розширене відтворення основних фондів усіх галузей господарства та приватних осіб. До складу капітальних вкладень включають витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання устаткування, інвентаря, інші капітальні роботи та витрати (проектно-дослідницькі, бурові роботи й т. д.). Фінансування капітальних вкладень проводиться за рахунок асигнувань з державного бюджету, коштів підприємств, приватних осіб та кредиту.
Кваліфікація (від лат. qualis - якої якості та facio - роблю) - рівень знань та трудових навичок, необхідний для виконання робіт певної складності відповідної професії чи спеціальності.
Кваліфікована праця - праця, що потребує спеціальної підготовки робітників або службовців, знань, умінь і навичок для виконання певних робіт.
Квота - частка участі у виробництві та реалізації товарів, яка визначається для учасників монополістичних об'єднань. Квота встановлюється також при здійсненні зовнішньоторговельних операцій, у деяких міждержавних угодах, у міждержавних організаціях.
Кінцева продукція галузі - показник міжгалузевого балансу, вся продукція галузі, що виходить із сфери виробництва і спрямовується в сферу кінцевого використання, тобто на нагромадження і споживання. Величина кінцевої продукції залежить від характеру і призначення продукту цієї галузі, від його місця в процесі виробництва.
Кінцевий продукт - узагальнюючий показник обсягу суспільного виробництва, який широко використовується в економіко-математичних розрахунках поряд з показником національного доходу (або замість нього). Кінцевий продукт включає продукцію галузей матеріального виробництва, що надходить для особистого і суспільного використання, на нагромадження основних і оборотних фондів, на заміщення основних фондів, що вибувають, а також різницю між експортом та імпортом. Кінцевий продукт включає всі ті показники, що входять у показник національного доходу плюс витрати на капітальний ремонт і амортизацію, експортно-імпортний залишок.
Кліринг - система безготівкових розрахунків за товари, цінні папери та надані послуги шляхом заліку взаємних вимог. Кліринг широко використовується на фондових і товарних біржах, у міжнародних розрахунках, де залік взаємних вимог учасників проводиться через клірингову палату або через особливу електронну систему. Розрізняють внутрішній - міжбанківський кліринг та міжнародний - валютний кліринг. Міжбанківський кліринг -систематичні розрахунки між банками шляхом заліку взаємних грошових вимог юридичних осіб даної країни. Валютний кліринг - система розрахунків у зовнішній торгівлі або інших формах економічних відносин між двома або кількома країнами. Здійснюється на підставі міжнародних платіжних угод.
Коефіцієнт віддаленості - частковий випадок коефіцієнта дисконтування. В деяких книгах коефіцієнт дисконтування і коефіцієнт віддаленості трактуються як рівнозначні. Коефіцієнт віддаленості застосовується тоді, коли економічні показники різних років зводяться до початкового року оптимізаційного розрахунку. К0 - коефіцієнт віддаленості: К0 = 1/(1 +EHm)t , де t - порядковий номер року в тому періоді, що розглядається; Ент -норматив зведення витрат до єдиного часу.
Коефіцієнт економічної ефективності - обчислюють за формулами:
1) для окремих проектів або форм відтворення основних фондів діючих підприємств: Ep= ;
2) для споруджуваних підприємств (окремих цехів і виробничих об'єктів):
Ep=
Коефіцієнт оновлення основних фондів - питома вага нових засобів праці, які надходять протягом певного періоду.
Коефіцієнти повних матеріальних витрат - середні витрати i-го продукту на виробництво кінцевого продукту j. Вони складаються з прямих витрат

 
 

Цікаве

Загрузка...