WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Словник економічних термінів - Реферат

Словник економічних термінів - Реферат

Узагальнюючий показник ефективності ресурсів Езр визначають за формулою: де Р - госпрозрахункова чиста продукція за зіставленими цінами (обсяг реалізованої у розрахунковому році продукції за вирахуванням матеріальних витрат, плати за ресурси, процента за кредит); П - чисельність працюючих на підприємстві; Фоб -вартість оборотних фондів підприємства; Кпеп - коефіцієнт повних витрат праці (визначається відношенням чисельності працюючих у сфері матеріального виробництва до обсягу утвореного національного доходу; застосовується для перерахунку уречевленої у виробничих фондах праці у середньорічну кількість працівників).
Ж
Життєвий рівень населення - економічна категорія, яка характеризує забезпеченість населення матеріальними, духовними благами, ступінь задоволення особистих потреб людей, що виникають на певному етапі розвитку суспільства.
З
Завод - промислове підприємство звідповідним рівнем механізації виробничих процесів.
Загальна величина доходу - включає дохід від: 1) реалізації продукції, робіт, послуг; 2) реалізації матеріальних цінностей, майна; 3) позареалізаційних операцій (надання майна в оренду, цінних паперів, товарного кредиту).
Загальна величина прибутку підприємства - включає прибуток від: 1) реалізації продукції; 2) матеріальних цінностей, майна; 3) реалізаційних операцій.
Задача дієти (або задача про раціон) - задача лінійного програмування (ЗЛП), в якій необхідно визначити такий раціон, що задовольняв би потреби людини чи тварини у поживних речовинах при мінімальній загальній вартості продуктів, що використовуються. Модель задачі можна записати так:
знайти мінімум добових витрат на продукти харчування: де с- ціна, XJ - кількість продукту під номером j, n - кількість таких продуктів при умові: , тобто в раціоні повинно бути не менше bi поживної речовини з номером і, аji- - кількість i-ої речовини в одиниці j-го продукту, При умові .
Задача заміни - полягає в прогнозі витрат, пов'язаних з оновленням устаткування, і в продуктивності найбільш економічної стратегії проведення цієї роботи. В дослідженні операцій розроблено ряд методів, які дозволяють розв'язувати задачі двох типів: а) коли потужність устаткування зменшується в процесі експлуатації (внаслідок зношеності) і воно старіє морально в результаті появи сучасних, більш досконалих машин; б) коли обладнання не старіє, але в деякий момент виходить з ладу. У першому випадку порівнюються витрати на придбання нового обладнання із процентом зношеності діючого обладнання, знаходиться оптимальний момент заміни. Для розв'язування деяких задач застосовуються методи динамічного програмування. У другому випадку визначають, які саме одиниці необхідно замінити і як часто виконувати заміну, щоб мінімізувати загальні витрати, що пов'язані з купівлею нового обладнання. В цих задачах використовуються математично-статистичні методи.
Задача про призначення - вид ЗЛП, з допомогою якої вирішуються питання: як розподілити робочих за верстатами, щоб продуктивність була найвищою або витрати на заробітну плату найменшими. В цих задачах обсяги ресурсів для виконання кожної роботи дорівнюють одиниці, тобто a.j = bi = 1 і всі хij = 1, якщо працівник і призначений на роботу j, чи дорівнюють нулю в решта випадках. Для виконання кожної роботи використовується лише один вид ресурсу, а кожен ресурс може бути використаний на одній роботі: ресурси неподільні між роботами, а роботи - між ресурсами. Кількість можливих варіантів призначень дорівнює факторіалу числа робіт і ресурсів, і є велика навіть у малій задачі. Тому для знаходження оптимального варіанта застосовуються спеціальні алгоритми.
Задача про розміщення складів - одна із задач дослідження операцій, розв'язується методом нелінійного програмування (може зводитися до звичайної транспортної ЗЛП). Полягає в мінімізації загальної суми транспортних і складських витрат при певних обмеженнях. По суті все зводиться до пошуку тричленних комбінацій: підприємство - склад - споживач, які в сукупності забезпечують мінімум витрат.
Закон попиту і пропозиції - особливий економічний закон, який виражає взаємозалежність між кількістю товарів і послуг, які хоче купити або отримати споживач, та обсягом товарів і послуг, які в даний час пропонує виробник.
Заощадження ~ частина доходів, яка не використовується на споживання. Заощадження прирівнюються до інвестицій і розпадаються на три частини: особисті заощадження, заощадження корпорацій, доходи уряду.
Заробітна плата - 1) грошовий вираз вартості й ціни робочої сили; 2) винагорода, яку виплачують власники або уповноважені органи працівникові за виконану ним роботу чи надані послуги.
Засоби виробництва - сукупність засобів і предметів праці, які використовуються людьми в процесі виробництва матеріальних благ.
Змінний капітал - частина капіталу, яку в процесі виробництва витрачають підприємці на купівлю робочої сили.
І
Ізокоста - у теорії виробничих функцій - геометричне місце точок, для яких витрати виробництва постійні. У разі двох видів витрат ізокости можна зобразити паралельними лініями з нахилом, який дорівнює відношенню цін на витрати коленого виду (взяті з від'ємним знаком), що випливає з формули: С=pi?хі +р2 ?x2, де р1, р2 Ціни; х1 , х2 - обсяги витрат кожного виду.
Ізофоризм - поняття математики і логіки, яке означає співвідношення між двома будь-якими об'єктами тогочасної структури. Між елементами ізоморфної структури існує взаємно однозначна відповідність: кожному елементу (і зв'язку між ними) одного об'єкта точно відповідає один елемент (і зв'язок) другого об'єкта, і - навпаки. Останнє означає, що при ізофоризмі одна система може бути моделлю іншої, але і ця друга може розглядатися як модель першої.
Імітаційна модель - числова економіко-математична модель системи, що вивчається, яка призначена для використання в процесі машинної імітації. По суті вона є програмою для ЕОМ, а експеримент над нею полягає у спостереженні за результатами розрахунків за цією програмою при різних заданих значеннях введених змінних.
Імпорт - ввезення іноземних товарів з-за кордону для продажу їх на внутрішньому ринку країни, в яку ввезли ці товари. Практикується також імпорт капіталу і різного виду послуг.
Інваріантність - незмінність. У системному аналізі так називають властивість будь-якого об'єкта, що не змінюється при зміні умов, у яких він існує.
Інвестиції - довгострокові вкладення капіталу в підприємницьку діяльність з метою отримання прибутку.
Індекс - в економіці відносний показник, який характеризує динаміку зміни економічних явищ, зростання або зменшення стосовно рівня, прийнятого за основу. В економічній статистиці: індекс цін, заробітної плати і т. д.
Індекс цін - відносний економічний

 
 

Цікаве

Загрузка...