WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Словник економічних термінів - Реферат

Словник економічних термінів - Реферат

протиставляється поняттю неперервності.
Диференціація доходів населення - відмінність у рівні доходів на людину, викликана соціально-економічними, демографічними та іншими факторами.
Ділові ігри (інколи їх називають економічними іграми) - метод імітації прийняття управлінських рішень у різноманітних виробничих ситуаціях шляхом ігор за певними правилами групи людей чи особи, чи ЕОМ. Учасники цих ігор приймають рішення на основі даної їм інформації. Ділові ігри використовуються при навчанні керівників, при вивченні деяких сторін економічної поведінки людей.
Добробут - забезпечення населення країни необхідними для життя матеріальними і духовними благами,характеризується рівнем і динамікою доходів, споживанням матеріальних благ, забезпеченням житлом, комунальними, побутовими, транспортними та іншими послугами, охороною здоров'я, культурою обслуговування, тривалістю робочого та вільного часу. На рівень добробуту впливає розвиток продуктивних сил, інші економічні та соціальні фактори.
Додаткова заробітна плата - встановлюється переважно залежно від кінцевих результатів діяльності підприємства.
Додатковий прибуток - прибуток, отриманий підприємством понад середньогалузевий рівень за рахунок зниження індивідуальних витрат виробництва.
Допустимий план - такий варіант плану, який задовольняє всі задані обмеження задачі, але не є обов'язково оптимальний. При розв'язуванні задач лінійного програмування симплекс-методом (чи іншими методами послідовного поліпшення плану) перший знайдений допустимий план, який міститься в одній з вершин області можливих (допустимих) розв'язків, розглядається як базисний. Оскільки план виражається у вигляді вектора, то часто замість терміна "допустимий план" говорять "допустимий вектор".
Дохід - це виторг від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних і прирівняних до них витрат.
Доходи - грошові надходження за одиницю часу юридичних та фізичних осіб; показник господарської діяльності підприємств, установ, організацій.
Доходи населення - грошові та натуральні надходження громадян з різних джерел.
E
Евристика - розділ психології, що вивчає природу розумових операцій людини при розв'язуванні нею різноманітних задач, прийоми і методи пошуку розв'язку задач і виведення доведень, що базуються на врахуванні досвіду розв'язування подібних задач у минулому, накопиченні досвіду, врахуванні помилок, а також - інтуїції.
Економетрика (від гр. metron - міра) - наука, яка вивчає кількісні характеристики економічних явищ і процесів засобами математичного та статистичного аналізу.
Економетрія - вивчення кількісної сторони економічних явищ і процесів засобами математичного і статистичного аналізу. Сам термін "економетрія" походить від двох слів: економія і метрика, тобто вимірювання. Термін введений в науку норвезьким ученим Р. Фрішем. Економетрія - одна з віток комплексу наукових дисциплін, що об'єднані поняттям "економіко-математичні методи". її основним елементом є економіко-математична модель, завданням - перевірка економічних теорій на фактичному матеріалі за допомогою методів математичної статистики. Основними її розділами є теорія економічного зростання, теорія виробничих функцій, аналіз попиту й споживання і т. д.
Економіка (від гр. оікопотга - керування домашнім господарством) -найважливіша сфера суспільних відносин, виробництва, розподілу, обміну й споживання результатів людської діяльності, а також їх ефективного використання.
Економіко-математична модель - математичний опис економічного процесу чи об'єкта, що досліджується. Модель - умовний образ об'єкта дослідження, сконструйований для спрощення цього дослідження. За властивостями моделі можемо мати поняття не про всі властивості об'єкта, а лише про ті, які аналогічні і в моделі, і в об'єкті. Велике значення в економіці мають оптимізаційні, чи оптимальні, моделі, які виражаються системою рівнянь та, крім умов, включають також таке рівняння, що називається функціоналом, чи критерієм, оптимальность.
Економічний експеримент - активне втручання в хід економічного процесу (що проходить у штучно створених чи природних обставинах) і контроль за результатами, включаючи їх вимірювання, з метою перевірки наукових гіпотез і побудови наукової теорії процесу, що вивчається, а також для перевірки практичних рекомендацій у сфері управління економічними системами. Експеримент в економіці сприяє проникненню в суть тих явищ, що вивчаються. При аналізі ходу і результатів економічних експериментів застосовуються прийоми математичної статистики (частково), кореляційного аналізу в тому числі.
Економічний ефект - відображає різні вартісні показники, що характеризують проміжні і кінцеві результати виробництва на підприємстві.
Економічні функції - у системі національних розрахунків цим терміном об'єднують споріднені господарські операції. Основні функції цієї системи такі: виробництво, капіталовкладення, перерозподіл засобів.
Економічно-математичне моделювання - 1) опис економічних процесів і явищ у вигляді економіко-математичних моделей; 2) реалізація економіко-математичної моделі на ЕОМ; 3) машинне розв'язування економіко-математичної задачі.
Експорт (від лат. exportare - вивозити) - вивезення товарів, вироблених, добутих або вирощених у даній країні.
Еластичність попиту від доходів - коефіцієнт, який показує відносну зміну споживання (попиту) при зміні доходу на одиницю. Коефіцієнти еластичності різні для різних товарів. Від'ємні коефіцієнти для таких товарів, як хліб, продуктів низького сорту і т. д. Від'ємний коефіцієнт означає, що із збільшенням доходів споживання таких товарів не збільшується, а зменшується. Що більший коефіцієнт, то швидше збільшується споживання товарів при збільшенні доходів. Тоді говорять, що товар еластичний щодо доходу.
Еластичність попиту від цін - коефіцієнт, що показує відносну зміну попиту при зміні ціни на одиницю. Попит на товари чи блага, звичайно, прямо залежить від цін: вища ціна - нижчий попит, і - навпаки. Ступінь такої залежності вимірюють коефіцієнтом еластичності, який показує величину зміни попиту (в процентах) при зміні ціни на 1%. Якщо підвищення ціни на 1% відповідає зменшенню попиту більш як на 1%, і - навпаки, то попит еластичний (коефіцієнт еластичності більший одиниці). Якщо підвищення ціни на 1% призведе до зменшення попиту менш як на 1% - попит нееластичний (коефіцієнт менший одиниці, але більший нуля). Розрізняють товари еластичного та нееластичного попиту).
Ефективність - досягнення найбільших результатів при найменших затратах живої та уречевленої праці.
Ефективність виробництва - комплексне відображення кінцевих результатів використання засобів виробництва і робочої сили за певний проміжок часу.

 
 

Цікаве

Загрузка...