WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Словник економічних термінів - Реферат

Словник економічних термінів - Реферат

допустимих розв'язків при плануванні.
Відрядна форма оплати праці - проводиться за нормами і розцінками, встановленими виходячи з розряду виконуваних робіт.
Вклади - грошові кошти населення, підприємств і організацій, що зберігаються в банках.
Власні оборотні засоби - сформовані підприємством на правах власності або надані йому в постійне користування.
Власність - багатопланова соціологічна категорія, яка виражає сукупністьсуспільних відносин (економічних, соціальних, правових, психологічних, національних та інших), що прямо й опосередковано стосуються привласнення предметів природи у процесі праці та привласнення матеріальних і духовних благ через соціально-економічну форму суспільного способу виробництва.
Врожайність - кількість продуктів рослинництва з одиниці земельної площі. Врожайність обчислюється в центнерах з 1 га.
Вторинні матеріальні ресурси - залишки сировини і матеріалів, відходи виробництва і споживання, які можуть бути повторно використані для виготовлення продукції.
Г
Галузь - історично складена сукупність фірм або підприємств, які виготовляють однакову або схожу продукцію.
Господарський (комерційний) розрахунок - метод господарювання підприємств, об'єднань тощо, який застосовують у процесі продуктивного використання засобів виробництва і робочої сили, привласнення і використання отриманого доходу.
Готова продукція - повністю закінчені на даному підприємстві і в даному періоді готові вироби та напівфабрикати, що відпускають іншим організаціям.
Гранична витрата - кожна додаткова (нова) витрата виробництва, що приносить ще одну одиницю продукції; один з показників, з допомогою якого фірми формують свою виробничу стратегію.
Гранична витрата на ресурси - величина приросту витрат на придбання ресурсів, зумовлена кожною додатковою одиницею ресурсу.
Гранична маржа - обов'язковий попередній мінімальний внесок при купівлі акцій.
Граничний аналіз - застосування диференціальних обчислень в економічній науці. В економічній науці широко використовуються середні величини. Диференціальні обчислення у формі граничного аналізу застосовуються в економіці при розв'язуванні задач оптимального програмування, а також моделях економічного зростання.
Граничний ефект витрат - додатковий економічний ефект (дохід чи прибуток), зумовлений додатковою витратою одиниці ресурсу при незмінній величині інших. Це границя відношення приросту результату і витрат, тобто похідна результуючої функції по даному аргументу. Граничний ефект в оптимізаційних задачах застосовується для знаходження оптимального обсягу виробництва при заданих ресурсах, а також при знаходженні оптимального розподілу обмежених ресурсів за різними напрямами їх використання.
Граничний продукт - кожний доданий продукт (продукт виробництва) від застосування додаткової (ще однієї) одиниці певного ресурсу (фактора виробництва), тобто віддача кожної нової одиниці ресурсу, залученої у виробництво.
Граничні витрати - характеризують їх приріст на одиницю приросту обсягу виробництва: Сг = ?C/?N, де Сг - граничні витрати; ?С - приріст загальних витрат; ?N - приріст обсягу продукції на одиницю його натурального виміру.
Гроші - особливий товар, який є загальним еквівалентом (рівноцінністю) при обміні товарів, є для них формою вартості.
Д
Дані - відомості про стан будь-якого об'єкта - економічного чи не економічного, великої системи чи її елемента, які представлені у формальному вигляді і призначені для опрацювання чи аналізу (або вже опрацьовані). Дані не обов'язково повинні бути числовими. На будь-якому економічному об'єкті - підприємстві, в галузі - існує велика кількість даних. Дані - це величина, число чи відношення, які вводяться в процес опрацювання чи виводяться з нього, а інформація визначається як знання, отримане з цих даних. Економічні дані можна поділити на два класи: умовно-постійні та змінні. Умовно-постійні час від часу оновлюються - це нормативи, норми, дані про виробництво. Змінні дані після розрахунку повністю змінюються - дані про запаси на складі, про продуктивність працівників.
Девальвація - знецінення національної грошової одиниці порівняно з іноземною валютою чи міжнародними валютними одиницями. Виявляється вона в зниженні курсу національної валюти. Причиною девальвації є інфляція, коли вона розвивається в різних країнах різними темпами. Девальвація може відбуватися стихійно, а може проводитись цілеспрямовано як елемент грошово-кредитної політики держави з метою впливу на розвиток економіки.
Демографічний прогноз - прогноз майбутнього приросту населення країни в цілому і його окремих сукупностей, які мають значення для комплексного прогнозування соціально-економічних процесів у суспільстві, наприклад, чисельності населення у працездатному віці, чисельності дітей, пенсіонерів та інших категорій працюючих. У математичній демографії демографічні процеси описуються моделями, в яких важливу роль відіграє вікова структура населення. Інші його параметри розглядаються як функції цієї структури. Широко використовуються так звані демографічні таблиці (таблиці народжуваності, смертності та ін.).
Демографічний цикл - повний цикл виробництва трудових ресурсів. Застосовується у моделях перспективного планування і прогнозування.
Депресія - застійний стан господарства, який наступає слідом за економічною кризою перевиробництва. Період депресії характеризується призупиненням подальшого падіння рівня виробництва, торгівлі й т. д., але одночасно з цим і малим попитом на товари, масовим безробіттям, зниженням заробітної плати працівників.
Державний бюджет (англ. budget, дослівно - сумка) - фінансова програма діяльності уряду на певний строк (переважно на рік); склад майбутніх доходів і видатків держави; кошти, які концентруються в руках держави для виконання своїх функцій.
Джерела підвищення ефективності - зростання продуктивності праці (економія витрат живої праці), зниження фондомісткості (капіталомісткості) і матеріаломісткості продукції, поліпшення використання природних ресурсів.
Дисконтування - зведення економічних показників різних років до зіставленого за часом вигляду. При розв'язуванні задач прийнято використовувати коефіцієнт дисконтування, який заснований на формулі складних процентів.
Коефіцієнт дисконтування розраховується так: , Т - рік, до якого зводиться значення показника. Коли робиться зведення до початкового року, то застосовується коефіцієнт віддаленості, t - рік, що розглядається; Енп - норматив зведення витрат до єдиного часу.
Дискретність - перервність. Зміни економічних показників у часі завжди мають перервний характер, оскільки відбуваються стрибками - від одної дати (року, місяця і т. д.) до іншої. Поняття дискретності

 
 

Цікаве

Загрузка...