WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Словник економічних термінів - Реферат

Словник економічних термінів - Реферат

р1, р2 - їхні ціни, z - загальні витрати, то - бюджетна лінія для двох товарів.
Бюджетний дефіцит - перевищення видатків по державному бюджету над доходами, показник кризового стану державних фінансів, один з факторіврозвитку інфляції.
В
Валова продукція - статистичний показник, який характеризує обсяг продукції народного господарства, сфер і галузей економіки, об'єднань і організацій в грошовому вираженні за певний період. Розраховується як сума добутку цін на обсяг продукції. Валова продукція, або валовий продукт - один з основних показників міжгалузевого балансу. Валова продукція - сума проміжного продукту і кінцевого продукту даної галузі. Якщо розглядати цей показник щодо витрат на виробництво продукції, то валова продукція утворює суму поточних матеріальних витрат, амортизації і чистої продукції. В сумі валові продукти всіх галузей дають один результат - загальний обсяг сукупного суспільного продукту.
Валовий дохід - частина вартості валової продукції підприємства, яка залишається після покриття всіх матеріальних витрат, або новостворена на підприємстві вартість як результат живої праці колективу підприємства.
Валовий національний продукт (ВНП) - показник, що характеризує результати економічної діяльності у сфері матеріального і нематеріального виробництва, ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених протягом року.
Валовий прибуток - уся сума прибутку підприємства до здійснення платежів і відрахувань, вартісний вираз загального фінансового результату діяльності підприємства.
Валютна криза - криза системи організації грошових відносин, яка виражається у неможливості обміну банкнот на золото, переходу від стійкої валюти до інфляційного паперово-грошового обігу й охоплює як сферу внутрішнього обороту країни, так і міжнародні розрахунки.
Вартісна матриця - матриця нормативних коефіцієнтів прямих витрат у вартісному вираженні (у міжгалузевому балансі).
Вартість - втілена й уречевлена в товарі суспільна праця: економічна категорія, виражає відносини між суб'єктами господарської діяльності, що пов'язані суспільним поділом праці й обміном товарами та послугами.
Вартість виробництва - вартість, яка формується на основі виробничих відносин у процесі безпосереднього виробництва і виступає як втілена у продукті абстрактна праця , де Тi - індивідуальний робочий час, затрачений на виготовлення одиниці продукції; Ni - кількість виробленої продукції робітником; п - кількість виробників.
Вимірювання економічних величин - ще не знайдений еталон, єдина міра, яка застосовувалася б до різних економічних величин і дозволяла вимірювати їх. Це - основна особливість економічних величин взагалі. Існують три основні системи виміру економічних величин: натуральні, трудові і грошові, хоч у принципі можливі й інші, наприклад: енергетичні. Кожна з цих систем має свої особливості, недоліки і застосовується в різних ситуаціях, що не дозволяє вважати будь-яку із них основною.
Виробнича функція - економіко-математичне рівняння, що пов'язує змінні величини витрат (ресурсів) з величинами продукції (випуску). Математичні виробничі функції (ВФ) можуть бути представлені в різних формах - від простих, як лінійна залежність результату виробництва від одного фактора, до складних систем рівнянь, що включають рекурентні співвідношення, якими пов'язується стан об'єкта, що вивчається в різні проміжки часу. ВФ застосовуються для аналізу впливу різних факторів на обсяг випуску у визначений момент часу і для аналізу, а також прогнозування відношення обсягів факторів і обсягів випуску в різні моменти часу. ВФ застосовується не лише в макроекономічних розрахунках народного господарства, а й на рівні підприємств. У загальному вигляді ця функція записується так: або , , де коефіцієнт К - розмірність, він залежить від вибраної одиниці виміру витрат і випуску. Співмножники bi - від першого до п-го можуть мати різний зміст залежно від того, які фактори впливають на загальний результат.
Виробничий процес - сукупність взаємопов'язаних дій людей, засобів праці та природи, потрібних для виготовлення продукції.
Виробничий цикл - інтервал часу від початку до закінчення процесу виготовлення продукції.
Виробничі фонди - сукупність засобів і предметів праці, необхідних для ведення виробництва, виражена у грошовій формі. Вони поділяються на основні та оборотні.
Виторг від реалізації - грошові кошти, що надійшли підприємству за реалізовану продукцію, надані послуги, продане майно, цінні папери й т. ін.
Витрати - розповсюджене в економічній літературі поняття, яке не має загальноприйнятого визначення. Загалом - це ресурси, які знищуються в процесі виробництва, для одержання продуктів цього виробництва. В економіко-математичних моделях враховуються витрати живої праці, витрати матеріальні, витрати природних ресурсів у натуральних і грошових вимірниках. Вони виступають або як поточні витрати - собівартість продукції, або як капітальні витрати (капіталовкладення). Основна задача всіх економіко-математичних досліджень - пошук можливостей оптимального перетворення витрат у результати.
Витрати граничні - додаткові витрати, пов'язані з виробництвом ще однієї (додаткової) одиниці продукції.
Витрати змінні - витрати, величина яких змінюється залежно від зміни обсягу виробництва: на сировину, паливо, електроенергію, транспортні послуги, зарплату виробничого персоналу та ін.
Витрати матеріалів - витрати на виробництво продукції (Мвв) підраховуються за формулою матеріалів: , де п - кількість найменувань виготовлюваної продукції; Ni - обсяг випуску продукції i-го найменування у натуральному вимірі; Мн. - норма витрат матеріалу на одиницю i-го виробу; Мнв - витрати матеріалу на зміну залишків незавершеного виробництва.
Витрати постійні - витрати, величина яких не змінюється залежно від зміни обсягу виробництва: оплата зобов'язань за облігаційними позиками, рентні платежі, частина відрахувань на амортизацію обладнання, споруд, страхові внески, зарплата і стипендія.
Витрати середні загальні - сума постійних і змінних витрат у розрахунку на одиницю продукції. Отримують шляхом ділення суми загальних витрат на кількість виробленої продукції.
Витрати середні постійні - сума постійних витрат, поділена на кількість випущеної продукції.
Витрати фактичні - грошовий вираз понесених фірмою витрат: зарплата робітників і службовців, витрати на сировину, орендна плата та ін.
Відкрита модель - така, що враховує зовнішні впливи на об'єкт, що моделюється на противагу закритій, де такі впливи не беруться до уваги. Наприклад: у модель економіки вводять показники, що характеризують її експорт й імпорт. Що відкритіша модель, то більше можливих варіантів її поведінки, то ширша область

 
 

Цікаве

Загрузка...