WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Словник економічних термінів - Реферат

Словник економічних термінів - Реферат

продажу.
Товари еластичного попиту - ті, в яких коефіцієнт еластичності попиту від цін більший за одиницю. Зниження цін на такі товари, якщо є можливість збільшити їх випуск, часто збільшує доходи держави в результаті розширення їх продажу. Еластичність будь-якого товару не є його не від'ємною властивістю, вона може змінюватися залежно від умов. Товари нееластичного попиту - ті, в яких коефіцієнт еластичності попиту від цін менший за одиницю. Зниження цін на такі товари вигідне покупцям. Але для держави - це скорочення доходів, оскільки збут залишається приблизно на тому ж рівні.
Товарна продукція - продукція, вироблена протягом певного часу і призначена для реалізації за межами підприємства, тобто підготовлена для передачі в народногосподарський обіг.
Тонно-кілометр - показник, який використовується для характеристики вантажообороту транспорту.
Торгівля - форма обміну продуктами праці та послугами, відособлена на основі суспільного поділу праці; галузь господарства, яка виконує посередницьку діяльність щодо купівлі-продажу товарів та надання пов'язаних з цим послуг.
Транзит - послідовність вантажів, вагонів, поїздів чи пасажирів через проміжну станцію, дорогу, район.
Транспорт - галузь народного господарства, яка забезпечує безперебійне і сучасне задоволення потреб народного господарства та населення в перевезеннях.
Транспортна задача - одна з найпоширеніших задач математичного програмування. Необхідно знайти такий план доставки вантажу від постачальників до споживачів, щоб вартість перевезення була найменшою. Нехай дано ряд пунктів виробництва А1, A2, ..., Ат з обсягами виробництва за одиницю часу, відповідно, рівними аь а2, ..., ат, і пункти споживання В1 В2..., Вп, що споживають за той самий проміжок часу, відповідно, b1 b2, ..., bп продукції. Якщо розв'язується задача, в якій сума обсягів виробництва на всіх т пунктах постачання дорівнює сумі обсягів споживання на всіх пунктах споживання - n, затрати на перевезення одиниці продукту від кожного постачальника до споживача позначаються сij, а хij -обсяг продукту, що перевозиться з кожного пункту виробництва в кожен пункт споживання, то сумарні витрати на транспортування будуть найменшими: кожен споживач при цьому отримує необхідну кількість продукту і кожен постачальник відвантажує весь вироблений ним продукт . Оскільки прийнято, що витрати на перевезення зростають пропорційно їх обсягу, то перед нами задача лінійного програмування - одна із задачрозподілу ресурсів.
Трудові ресурси - частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає тій чи іншій сфері діяльності.
Трудомісткість продукції - показник, який характеризує затрати робочого часу на виробництво одиниці обсягу продукції. Т = Tt/Оп, де Т - трудомісткість; Tt - затрати часу на весь обсяг; Оп - обсяг випуску.
Ф
Фірма - організація, яка веде господарську діяльність.
Фондовіддача - 1) показник ефективності використання основних виробничих фондів. Обчислюється як відношення річного обсягу валової (товарної) продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів; 2) обсяг виробництва продукції на одиницю вартості основних виробничих фондів, або відношення продукту до засобів праці.
Фондомісткість - вартість основних виробничих фондів (Фосн), що припадає на одиницю обсягу виробництва продукції. Ф = Фосн / ТП (ВП).
Фондоозброєність - економічний показник, що характеризує рівень технічної оснащеності праці, величину основних виробничих фондів, які використовує один працівник. Ф03 = Фосн / Р, де Р - середньоспискова кількість працівників за період.
Ц
Цільова функція - в екстремальних задачах - функція, мінімум чи максимум якої треба знайти. Знайшовши екстремум цільової функції, тим самим знаходимо оптимальний розв'язок задачі. Таким чином, цільова функція є критерієм оптимальності розв'язку задачі. Розрізняють ряд видів цільових функцій: лінійна, нелінійна, випукла, квадратна та інші - залежно від форми математичної залежності, яку вони відображають.
Ціна - 1) грошова сума, яку отримують за конкретний товар; 2) грошовий вираз вартості товару. Ціна здебільшого не збігається з вартістю. Вона може бути вищою за вартість у разі дефіциту товарів на ринку і нижчою за вартість у разі їх надлишку.
Ціна рівноваги - ціна на конкурентному ринку, за якої величини попиту та пропозиції рівні; ціна, яка не виявляє тенденції до підвищення чи зниження; ціна, яка означає збіг інтересів "ціни продавця" та "ціни покупця".
Цінні папери - належним чином оформлені документи, що виражають майнові відносини у суспільстві та підтверджують право на певне майно або грошову суму.
Цінова еластичність попиту (пропозиції) - співвідношення процентної зміни величини попиту (пропозиції) товару та процентної зміни його ціни; реакція попиту (пропозиції) товару на зміну його ціни.
Ч
Час виробництва - категорія, яка введена В.В. Новожиловим, для позначення того часового інтервалу, який визначає момент вкладення праці від моменту використання її результату. Наприклад, праця, яка витрачена на виробництво засобів виробництва, відокремлюється від праці, яка витрачається на ці засоби. Цей показник застосовується при аналізі обороту фондів.
Чиста продукція - 1) обсяг товарної продукції, з вартості якої виключають матеріальні витрати і суму амортизаційних відрахувань; 2) частина валового продукту, яка залишається після вирахування з нього матеріальних витрат. Це - вартість, знову створена в процесі виробництва. Для галузі вона -різниця між валовою продукцією і матеріальними витратами, включаючи амортизаційні відрахування. В сумі чиста продукція галузей становить чистий продукт народного господарства.
Чисті капіталовкладення (чисті інвестиції) - загальні валові капіталовкладення за вирахуванням амортизаційних відрахувань.
Я
Якість - 1) як економічна категорія відображає сукупність властивостей продукції, що зумовлюють ступінь її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення; 2) сукупність технічних, економічних, експлуатаційних, соціальних та інших властивостей речей і процесів, які характеризують їх корисність, один з головних показників ефективності виробництва, науково-технічного, економічного та соціального прогресу.
Якість продукції - сукупність властивостей виробу, які визначають ступінь його здатності для використання за призначенням і задоволення потреб та смаків споживачів. Для оцінки якості продукції встановлюється цілий ряд показників, найважливіші - технічно-експлуатаційні властивості, надійність, довговічність, яка визначається строком служби виробу до повного зношення, технологічність.

 
 

Цікаве

Загрузка...