WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Словник економічних термінів - Реферат

Словник економічних термінів - Реферат

потоками, за допомогою економіко-математичного моделювання її мета - зменшити (скоротити) загальний час проходження матеріального потоку і загальні витрати на переміщення, збереження, упаковку, розподіл сировини, готової продукції і т. д.
С
Симплексний метод розв'язування задач лінійного програмування -обчислювальна процедура, заснована на принципі послідовного поліпшення розв'язків - переходу від однієї базисної точки до іншої, для якої значення цільової функції більше. Назву цей метод одержав від терміна "п-вимірний симплекс". Геометрична інтерпретація методу програмування полягає у послідовному русі по вершинах симплексу.
Сировина - предмет праці, який не піддається промисловій переробці (вугілля, нафта, руда, шерсть і т. д.).
Система - множина елементів, що перебувають у співвідношеннях і зв'язках один з одним, яка утворює визначену єдність. Система як комплекс процесів та явищ, а також зв'язків між ними і система як інструмент, спосіб дослідження процесів і явищ - два визначення цього поняття і система як штучно створений комплекс елементів для вирішення складного організаційного, економічного, технічного завдання. Системи поділяються на матеріальні і нематеріальні. Матеріальні - залізниця, народне господарство, нематеріальні - система рівнянь у математиці, математика як наука і т. д. Закономірності функціонування систем вивчаються загальною теорією систем.
Сільське господарство - одна з основних галузей матеріального виробництва, яка забезпечує населення продуктами харчування і промисловість сировиною.
Собівартість - грошовий вираз затрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції.
Собівартість продукції - грошовий вираз затрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції. Собівартість продукції (робіт, послуг) - виражені у грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво і збут. Собівартість (С) визначається за формулою: С = МЗ + А + ОП + В, де МЗ - матеріальні витрати на сировину, матеріали тощо; ОП - оплата праці; В - сума відрахувань на соціальні заходи та інші витрати. До собівартості включають витрати на: 1) дослідження ринку і виявлення потреби у продукції; 2) підготовку й освоєння нової продукції; 3) виробництво, включаючи витрати насировину, матеріали, енергію, амортизацію, оплату праці; 4) обслуговування виробничого процесу; 5) збути продукції; 6) розвідування, використання природних ресурсів; 7) добір і підготовку кадрів; 8) поточну раціоналізацію виробництва.
Соціальний ефект - зводиться до скорочення тривалості робочого тижня, збільшення нових робочих місць і рівня зайнятості людей, поліпшення умов праці та побуту.
Спеціалізація - форма суспільного поділу праці, виражена у поділі старих та формуванні нових галузей суспільного виробництва, а також у поділі праці всередині галузей.
Спеціальність - більш або менш вузька різновидність трудової діяльності в межах професії.
Споживання - використання суспільного продукту в процесі задоволення економічних потреб людей, завершальна фаза процесу суспільного виробництва. Розрізняють споживання виробниче і невиробниче (особисте і суспільне). Кінцева фаза суспільного відтворення, на якій суспільний продукт використовується для задоволення потреб людей.
Ставка (процентна) - ціна, що сплачується за використання грошей, відсоток від кількості процента позичених грошей, розмір плати за користування позиченими коштами.
Стандарти - встановлення в директивному порядку чітко визначених єдиних норм, кількості, типів, марок, параметрів виробів, обов'язкових для виробників і споживачів.
Статут - певне зібрання правил, що регулюють сукупну діяльність підприємства, взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання.
Статутний капітал - сума капіталу, яка необхідна для того, щоб підприємство розпочало свою діяльність.
Стратегія - спосіб використання засобів і ресурсів, спрямований на досягнення мети. Стратегія визначається прийнятими значеннями змінних. У багатоступінчатих процесах сам спосіб може змінюватись, у цьому разі стратегія визначає правила прийняття рішень на основі тої інформації, що одержується на кожному з етапів у ході процесу і зміни середовища. Особливе значення це поняття має в теорії ігор, де набір правил визначає вибір допустимих стратегій у будь-якій із можливих ситуацій. Цю дисципліну часто називають теорією стратегічних ігор.
Ступінь заборгованості - обчислюється шляхом ділення боргових зобов'язань на активи підприємства: Кзаб = Кб/Ка, де Кзаб _ коефіцієнт заборгованості; Кб - боргові зобов'язання підприємства; Ка - сукупні активи підприємства.
Сукупний попит - маса існуючих суспільних потреб ринкового господарства, які зумовлюються й обмежуються наявними грошима покупців, представлені на ринку платоспроможні потреби на товари.
Сфера обслуговування - сукупність галузей народного господарства, які безпосередньо обслуговують населення.
Т
Тарифна система - сукупність нормативів, за допомогою яких держава регулює зміни рівня, а також рівень постійної частки заробітної плати робітників і службовців залежно від галузі та регіону країни, їх народногосподарського значення, а також в окремих галузях - залежно від виробництва, ознак кваліфікації робітників.
Тарифна система оплати праці - сукупність взаємопов'язаних елементів тарифної сітки, тарифних ставок, схем посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних характеристик.
Тарифна сітка - встановлює відповідні співвідношення в оплаті праці працівників різної кваліфікації.
Темпи економічного зростання (Т) - відносний показник, який характеризує результати і динаміку економічного розвитку, показує приріст продукції, виробленої за певний час у народному господарстві порівняно з базовим рівнем. Т = (V0 - Vt)/V0 , де V0 і Vt - обсяги виробництва в період часу о і t відповідно.
Термінові вклади - один з видів вкладів в ощадні банки.
Технічний прогрес - розвиток техніки і технології виробництва, а також вдосконалення організації виробництва, підвищення технічного рівня кадрів, зміни їх професійної структури й інші фактори. Економіко-математичний аналіз технічного процесу найбільш повно проводиться за допомогою виробничих функцій у рамках теорії економічного зростання.
Технологічна матриця - таблиця, складена з коефіцієнтів (нормативів) прямих витрат на виробництво одиниці продукції в натуральному вираженні -технологічних коефіцієнтів.
Технологічний цикл - обробка партії деталей на одній операції дорівнює: Тт = п?t/M, де Тт - технологічний цикл в одиницях часу, як правило, в хвилинах; п - кількість предметів у партії; t - тривалість обробки одного предмета; М - кількість робочих місць, на яких виконується операція.
Товар - продукт праці, виготовлений для обміну або

 
 

Цікаве

Загрузка...