WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Словник економічних термінів - Реферат

Словник економічних термінів - Реферат

один з поширених критеріїв оптимальності в задачах планування діяльності підприємств. Прибуток повинен стати основним показником оцінки роботи підприємств, оскільки він відображає розмір економічного ефекту.
Прибуток від реалізації продукції (ПР) - обчислюється як різниця між обсягом реалізованої продукції (РП) (без урахування податку на додану вартість і акцизного збору) та її повною собівартістю (С): ПР = РП - С - ПДВ.
При відрядно-преміальній системі - заробіток працівника (ЗП) складається з відрядного заробітку (Р?V) та премії (т) за досягнення певних результатів, що заохочуються. ЗП = Р?V + т.
При непрямій відрядній системі - заробіток працівника (ЗП) залежить не від його особистого виробітку, а від результатів праці працівників, що ним обслуговуються. Заробіток робітника при цій системі розраховується за формулою: ЗП = S?t?Квн; де S - погодинна тарифна ставка; t - фактично відпрацьована кількість годин цим робітником; Квн - середній коефіцієнт виконання норм виробітку всіма робітниками, що обслуговуються.
При простій погодинній оплаті - заробіток працівника (ЗП) розраховується множенням годинної тарифної ставки відповідного розряду (S) на кількість відпрацьованих годин (t): ЗП = S ? t.
При прямій відрядній системі - заробіток працівника (ЗП) розраховується шляхом множення кількості одиниць виробленої продукції (V) та розцінки за одиницю продукції (Р): ЗП = Р? V.
Приріст обсягу виробленої продукції - , де Lm - чисельність вивільнених працівників за рахунок технічних і організаційних нововведень; - продуктивність праці у розрахунковому періоді; Vвn - обсяг виробленої продукції.
Прогноз - науково обґрунтована думка про можливий стан об'єкта в майбутньому чи про альтернативні шляхи і терміни досягнення цього стану. Економічні прогнози поділяються на оперативні, короткотермінові, перспективні. Також прогнози є точні та інтервальні.
Продукт - результат виробничої (економічної) діяльності. Розмежування продуктів і ресурсів в економіко-математичнихмоделях не проводиться однозначно: це залежить від структури та інших особливостей моделі. Кожен продукт у народному господарстві є відтворюваним ресурсом для виробництва інших продуктів. Виняток - кінцевий продукт, що виводиться за межі економічної системи.
Продуктивність праці (ПП) - показник, який характеризує кількість продукції, яка виготовлена за одиницю часу (хвилину, день, рік). Показник продуктивності праці в грошовому чи у вартісному вираженні має широке застосування. ПП = ТП(ВП)/Р, де ТП(ВП) - товарна продукція (виторг від реалізації); Р - середньоспискова чисельність працюючих. Продуктивність виражається найчастіше в грошовому, рідше в натуральному вираженні. Продуктивність праці - це ефективність виробничої діяльності людей у процесі створення матеріальних благ і послуг.
Проміжна продукція - товари або послуги для подальшої обробки, переробки або перепродажу.
Проміжний продукт - у міжгалузевому балансі - сума показників лінійок шахової таблиці першого квадранта. Міжгалузевий баланс базується на чіткому розподілі ВНП на проміжний і кінцевий. У склад проміжного продукту входять виробничі затрати предметів праці в усіх галузях.
Пропозиція - сукупність товарів та послуг на ринку, які готові продати виробники за певними цінами.
Професія - вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідного комплексу спеціальних знань.
Процент - плата кредитору за користування позиченими грошима або матеріальними цінностями; один із видів доходу.
Р
Реконструкція підприємства - корінна зміна підприємства, розширення діючих і будівництво нових цехів, заміна старого обладнання з метою збільшення його виробничої міцності, поліпшення техніко-економічних показників.
Рентабельність - 1) відносний показник ефективності роботи підприємства, виражений у процентах. У загальній формі він обчислюється як відношення прибутку до витрат; 2) (від лат. rentabel - дохідність, прибутковість) показник ефективності виробництва на підприємстві, об'єднаннях та інших ланках народного господарства.
Рентабельність виробничих фондів (РВ) - традиційний показник на вітчизняних підприємствах, який на практиці називають рентабельністю виробництва, обчислюється за формулою: РВ = П/КО?100, де П - загальний (валовий) прибуток підприємства за рік; КО - середня величина активів.
Рентабельність певного виробу - обчислюється за формулою: Рі=(Ці-Сі)/ Сі?100, де Pі - рентабельність і-го виробу, %; Ці: СІ - відповідно ціна і повна собівартість г-го виробу.
Рентабельність продукції (РП) - характеризує ефективність витрат на її виробництво та збут. Рентабельність реалізованої продукції: РП = ПР/СР?100, де ПР - прибуток від реалізації за певний період; СР - повна собівартість реалізованої продукції.
Рентабельність сукупних активів майна (РА) - характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства: РА=П/КА?100, де П - прибуток; КА - середня сума активів балансу підприємства.
Ризик у задачах дослідження операцій - міра невідповідності між різними можливими результатами розв'язку. Задачами з ризиком називають задачі, що виникають у ситуації, коли вважають, що обрана стратегія може призвести до різних результатів і що можливості тих чи інших результатів прийнятого розв'язку відомі або можуть бути оцінені.
Ринок - сфера товарного обігу й пов'язана з ним сукупність товарно-грошових відносин, яка виникає між виробниками і споживачами у процесі купівлі-продажу товарів.
Ритмічність виробництва - випуск продукції рівними чи зростаючими величинами за однакові проміжки часу (за місяць, квартал, добу, годину).
Рівень життя - узагальнений показник, який характеризує досягнутий ступінь задоволення матеріальних та духовних потреб людини.
Рівновага - такий стан економічної системи, який характеризується рівністю попиту і пропозиції всіх ресурсів. Поняття рівноваги тісно пов'язане з поняттям стійкості системи. Стан рівноваги в даному разі характеризується тим, що жоден економічний агент не зацікавлений в її зміні.
Робочий день - час доби, протягом якого людина працює на підприємстві, в установі чи організації.
Роздрібні ціни (РЦ) - ціни, за якими товари реалізуються безпосередньо споживачу. РЦ = ОЦРТ + ТН, де ТН - торговельна націнка; ОЦРТ - оптова ціна реалізації торгівлі.
Розмірність задачі - число рівнянь і нерівностей, які її складають, а також змінних. Оцінка розмірності задачі дає можливість вибору тих чи інших обчислювальних методів і програм для її розв'язку, оскільки відомо, що ефективність різних методів прямо залежить від цього фактора.
Рохрематика - вивчення процесу руху матеріалів від первинного джерела до кінцевого споживача. Це інше, ніж наука про управління матеріальними

 
 

Цікаве

Загрузка...