WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Словник економічних термінів - Реферат

Словник економічних термінів - Реферат


Словник економічних термінів
А
Адекватність моделі - її відповідність до об'єкта або процесу, що моделюється. Це деякою мірою умовне поняття, оскільки повної відповідності моделі реальному об'єкту бути не може: тоді б це була не модель, а сам об'єкт. При моделюванні мається на увазі не адекватність взагалі, а за тими властивостями моделі, які є важливими для дослідження.
Акція (від франц. action - цінний папір, від лат. aktio - розпорядження дозвіл, претензія) - вид цінного папера, який надає право власності на частку майна і прибутку акціонерного підприємства. Курс акцій визначається за формулою: Ца = Пд / Р, де Ца - ринковий курс акцій, Пд - дивіденд на акцію в грошових одиницях, Р - ставка дисконту.
Алгоритм - точне щодо послідовності дій (наприклад, машинних операцій), які перетворюють вихідні дані в шуканий результат. Процес розв'язування задач може бути записаний у вигляді системи послідовних вказівок, тобто алгоритму. Алгоритми часто зображають графічно - у вигляді блок-схеми, на якій видно всю послідовність вказаних дій. Алгоритм, записаний таким способом, що його може виконувати ЕОМ, називається програмою.
Амортизація (від лат. amortisatio - погашення, сплата боргів) - процес поступового перенесення вартості засобів праці в міру їх зношуваності на виготовлену продукцію і використання цієї вартості для відтворення зношених засобів праці. Розрахунок норм амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів здійснюється за формулою Нав=(Ф-Л)/(Ап?Ф)х100, де Ф - балансова (початкова) вартість основних фондів, Л - ліквідна (залишкова) вартість основних фондів, Ап - амортизаційний період основних фондів. Амортизаційні відрахування включають до собівартості продукції, які після реалізації продукції нагромаджуються в амортизаційному фонді, який використовується для оновлення основних фондів.
Аналітична модель - формула, яка показує математичну залежність в економіці і показує, що результати перебувають у функціональній залежності від затрат. У загальному вигляді: U = f(x), де х - сукупність (вектор) витрат, U- сукупність (вектор) результатів, f - функція. В оптимізаційних моделях знаходять такий вектор змінних хi (i - номер із числа векторів, що розглядаються), при якому критерій, що характеризує якість функціонування системи - звичайно, це скаляр, а не вектор, одержує найбільше чи найменше значення. Це записується так: U = f(xi, уі) ? max, де yi - змінні, що не піддаються управлінню, але впливають на U, а f - функція, яка задає відношення між усіма вказаними величинами. Якщо вона відома, то може бути знайдений аналітичний розв'язок заданого рівняння.
Аналог - такий же, схожий предмет, система. Модель можна розглядати як аналог системи, яка моделюється.
Асортимент - набір однойменної продукції підприємства за видами, сортами і марками.
Асортиментний набір - сукупність різноманітних благ (товарів), які розглядаються в економіко-математичних моделях як єдине ціле (використовується також термін "комплект"), існує клас задач лінійного програмування, в яких критерієм оптимальності є максимальна кількість асортиментних наборів, які включають різні види продукції в певних пропорціях. Математичний асортиментний набір описується вектором, компоненти якого - кількість благ кожного виду.
Асоціації - найпростіша форма договірного об'єднання підприємств для постійної координації господарської діяльності.
Б
Базисний розв'язок - термін лінійного програмування. Так називають один з допустимих розв'язків, які містяться у вершинах області допустимих розв'язків. При розв'язуванні задачі лінійного програмування діють так: знайти будь-який із розв'язків, що є у вершині многокутника розв'язків, не обов'язково оптимальний, і прийняти його для розрахунків. Якщо виявиться, що він оптимальний, то розрахунки припиняються, а якщо ні, то послідовно перевіряють на оптимальність розв'язки в усіх інших вершинах.
Баланс - підсумковий документ, в якому відображаються майно підприємства та джерела його утворення. Він має дві частини: актив, який показує напрями розміщення коштів (капіталу), і пасив, що характеризує їх джерела.
Банк - кредитно-фінансова установа, яка здійснює фінансове посередництво, залучаючи і нагромаджуючи вільні грошові кошти підприємств, організацій, населення.
Банківський кредит - тимчасове надання у борг грошових коштів фізичним і юридичним особам.
Банкноти - банківські білети, грошові знаки, які випускають в обіг центральні емісійні банки держав як засіб обігу платежу.
Біржа - організаційно оформлений, постійно функціонуючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами й оптова торгівля товарами. Відповідно розрізняють фондову і товарну біржі.
Біржа праці - ринок, де здійснюється купівля-продаж товару робочої сили. Це - державні чи приватні агентства, які здійснюють посередництво між працею і капіталом. Разом з тим підприємець має право не прийняти на роботу працівника, який має скерування з біржі праці, а також право самостійного найму на роботу, не користуючись послугами біржі праці.
Біржа товарна - здійснює оптову торгівлю головним чином сировиною, матеріалами і продовольчими товарами. Товари продають за зразками або стандартами, які мають перелік основних характеристик. Біржа товарна створює і регулює біржовий товарний ринок, який діє відповідно до прийнятих норм і правил біржової торгівлі. Сама біржа не може виступати у ролі продавця чи покупця в оформлених нею угодах купівлі-продажу продукції і товарів. На товарній біржі укладають угоди з реальним товаром, цінними паперами й інші, згідно з рішенням біржової ради.
Біржа фондова - спеціалізована фінансова організація, яка зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню біржового курсу; створюється як акціонерне товариство, засновниками якого можуть бути торговці цінними паперами, котрі мають дозвіл на здійснення комерційної та комісійної діяльності за цінними паперами.
Бригадна організація праці - форма організації та стимулювання колективної праці, що базується на зацікавленості та відповідальності всіх членів колективу за кінцеві результати роботи.
Бюджет державний - основний фінансовий план країни, в якому відображено всі доходи і витрати держави. Через посередництво бюджету розподіляється і перерозподіляється більше половини національного доходу.
Бюджетна лінія - лінія можливостей споживання, або лінія цін. Якщо відкласти на осі абсцис кількість одиниць одного товару, який можна купити, а на осі ординат - це ж саме для іншого товару, то пряма лінія, яка об'єднує вказані точки, показує будь-яку комбінацію цих двох товарів, які можна придбати за певну суму грошей. Якщо g1, g2 - кількість товарів, відповідно, першого і другого видів,

 
 

Цікаве

Загрузка...