WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Динамічні моделі (пошукова робота) - Реферат

Динамічні моделі (пошукова робота) - Реферат

загальний темп приросту 1/B, оскільки з часом споживання може перевищити дохід. Для вибору значення r потрібно також брати до уваги переваги осіб, які приймають рішення.
Неокласична модель економічного зростання Р. Солоу. Модель була вперше наведена у праці Роберта Солоу "Внесок до теорії економічного зростання" (1956). За розробку теорії економічного зростання Р. Солоу в 1987 р. було присуджено Нобелівську премію. Модель зростання Солоу є складною теоретичною моделлю. Над її розробкою автор працював десятиліття. Модель показує, як заощадження, зміна чисельності населення і технічний прогрес впливають на економічне зростання.
Основні передумови моделі.
1. Враховано вплив трьох чинників: запасу капіталу, зростання населення та технічного прогресу.
2. Визначено чинники зростання, які мають короткостроковий вплив (запас капіталу та зростання чисельності населення) і довгостроковий (технічний прогрес).
3. Визначальну роль відіграють заощадження.
4. Кінцевим результатом є зростання продуктивності праці у - YIL,де Y- обсяг випуску; L - кількість праці; у - продуктивність праці.
Значення у - продуктивності праці - можна одержати перетворенням виробничої функції:
Y = F(K, L); YIL = F(K/L,l); у =?k),де К - кількість фізичного капіталу.
5. Заощадження дорівнюють інвестиціям: S - І.
Пропозиція валового продукту в моделі Солоу формалізується у вигляді виробничої функції: Y - F(K, L), Попит задається через характеристики споживання (с) та інвестицій (і) у розрахунку на одиницю праці: у - с + і, де с = CIL, а і - IIL.
Оскільки споживання є пропорційним до доходу і залежить від норми заощаджень (s), то:
c=(l-s)y,y=(l-s)y + i.
Звідки і - s у , і - sf(k).
В умовах рівноваги інвестиції дорівнюють заощадженням і є пропорційними до доходу. Після перетворень одержуємо сукупність рівнянь, які виражають дохід, споживання, інвестиції в розрахунку на одного працівника як функцію від капіталоозброєності праці (див. рис. 8):
Запас капіталу залежить від обсягу інвестицій та вибуття капіталу (рівня його амортизації). їх співвідношення визначає зростання капіталу.
Виробнича функція та функція інвестицій
Виробнича функція є нелінійною і характеризується спадною граничною продуктивністю праці. Норма заощаджень s є постійною, і заощадження дорівнюють інвестиціям. Чим більшим є запас існуючого капіталу, тим більше буде його вибуття. Функція вибуття є лінійною.
Рис. 4. Стійкий рівень капіталоозброєння праці
За стійкого рівня капіталоозброєння праці k* досягається рівність між величиною інвестицій та амортизації. За будь-якого рівня капіталоозброєння економіка збігає до точки рівноваги k* (рис. 9).
Співвідношення між інвестиціями (валовими) та амортизацією є показником стану економіки країни (рис. 10).
Рис. 10. Зростаюча, статична та стагнуча економіка
Точка k1 означає, що капіталу інвестується більше, ніж виробляється. Рівень інвестицій перевищує рівень вибуття капіталу. Це означає, що в економіці накопичуються запаси капіталу. За рік споживається менше капіталу, ніж виробляється, економіка зростаюча. Точка k* означає стійкий стан, або рівність між рівнем інвестицій і рівнем вибуття капіталу (інвестиціями). Економіка є статичною або застійною. Точка k2 означає, що капіталу інвестується менше, ніж виробляється. Рівень вибуття капіталу перевищує рівень інвестицій. Це означає, що в економіці зменшуються запаси капіталу. За рік споживається більше капіталу, ніж виробляється, економіка спадна (стагнуча).
Отже, зростання капіталоозброєння є чинником економічного зростання лише за умови, що капіталоозброєння праці не досягло стійкого стану, тобто k1 < k*. На графіку це усі точки ліворуч від k*. Знайдемо приріст k, тобто ті умови, за яких інвестиції перевищують вибуття (амортизацію) капіталу:
Оскільки в точці k* приросту капіталу немає, то М = 0.Звідси:
Поділимо обидві частини рівняння на оf(k*), одержимо:
Приклад. Виробнича функція має вигляд: y = f(k) = k, норма заощадження s = 0,25, норма амортизації о = 0,15. Обчисліть стійкий рівень капіталоозброєння.
Зростання норми заощаджень є джерелом економічного зростання. Але збільшення норми заощаджень супроводжується скороченням норми споживання. Ця суперечність у межах моделі Солоу розв'язується так.
"Золоте правило" нагромадження як критерій максимізації рівня споживання.
Критерієм при виборі норми заощадження є максимізація добробуту суспільства, тобто якнайбільше споживання. За "золотим правилом", норма заощаджень, за якої формується стійке капіталоозброєння, повинна враховувати максимум споживання.
За "золотим правилом", гранична продуктивність капіталу дорі-внює нормі його вибуття: MPK = о.
Приклад. Виробнича функція має виглядy = 4k, о = 0,24. Розрахувати рівень капіталоозброєності, який відповідатиме "золотому правилу".
У моделі Солоу доведено, що зростання населення діє на капіталоозброєння так само, як і вибуття капіталу. Інвестиції збільшують запас капіталу і капіталоозброєність праці, а зношування капіталу і зростання кількості працюючих її зменшують.
Розглянемо рівняння визначення стійкого рівня капіталоозброєн-ня з урахуванням зростання населення і технічногопрогресу:Ak = i -ck - nk = sf(k) - (о + n)k, де n приріст населення.
Показник (о + n)k називають критичною величиною інвестицій(break-even investment). Ця величина показує, на скільки необхідно збільшити величину капіталу, щоб його запас, який припадає на одного працюючого з урахуванням вибуття капіталу та зростання кількості працюючих, залишився незмінним.
Рівняння визначення стійкого рівня капіталоозброєння набуває вигляду:
Зростання населення неоднозначно впливає на економічне зростання. У межах стійкого стану економіки випуск продукції на одного працівника залишається незмінним, оскільки незмінним є капіталоозброєння праці. Однак загальний продукт може зростати за рахунок збільшення кількості працівників.
Зростання населення може викликати і зменшення капіталоозброєння, і продуктивності, якщо воно не компенсується зростання мінвестицій.
Наслідком прискореного зростання населення є зменшення капіталоозброєння.
Ця частина моделі використовується як аргумент для пояснення того, чому в країнах з високим щорічним темпом приросту населення є низькими продуктивність праці та випуск продукції на душу населення. Високий темп приросту населення стає гальмом економічного зростання у тому випадку, коли зростання інвестицій не може його компенсувати.
Джерелом економічного зростання є технічний прогрес. Припускається, що співвідношення витрат праці та капіталу, з одного боку, та випуск продукту - з іншого лишається незмінним.
Якщо населення зростає з темпом п, а ефективність праці - з темпом g, то загальний обсяг виробництва збільшується під впливом приросту населення та технічного прогресу з темпом (п + g),
З урахуванням технічного прогресу "золоте правило" формулюється так: для максимізації споживання необхідно, щоб чиста гранична продуктивність капіталу (приріст продукту на додаткову одиницю капіталу без амортизації) дорівнювала темпу приросту загального обсягу виробництва (я + g): МРК - о + п + g.
Список використаної літератури
1. Будаговсъка С, Кілієвич О. Мікроекономіка та макроеконо-міка: Підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти. - К.: Основи, 1998.
2. Вечканов Г. С, Вечканова Г. Р. Макроэкономика. - СПб.:Питер, 2000.
3. Замков О. О., ЧеремныхЮ. А., Толстопятенко А. В. Математические методы в экономике: Учебник. - 2-е изд. - М.:Изд-во МГУ; Дело и сервис, 1999.
4. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учеб. для вузов. - М.:НОРМА, 2000.
5. Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика. - К.:Таксон, 1996.
6. СелиіцевА. С. Макроэкономика. - СПб.: Питер, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...