WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Динамічні моделі (пошукова робота) - Реферат

Динамічні моделі (пошукова робота) - Реферат

гранична схильність до заощаджень є високою, оскільки люди прагнуть більше заощадити "на чорний день". Лінія заощаджень є крутою (I). При пожвавленні гранична схильність до заощаджень зменшується, а гранична схильність до споживання зростає. Лінія заощаджень є пологою (II). При піднесенні гранична схильність до заощаджень зростає. Лінія заощаджень є крутою (див. рис. 5).
Об'єднаємо графіки функцій інвестицій і заощаджень.
Рівновага на ринку благ встановлюється за умови I(Y, t) = S(Y, t)(рис. 6). У моделі Калдора така статична рівновага може бути досягнута як короткострокова. Протягом одного циклу значення обсягів заощаджень та інвестицій може збігатися тільки тричі (точкиА, В, С).
Рис. 6. Рівновага у моделі Калдора
У точках А та С MPS > MPI => рівновага стійка, оскільки відхилення від А та С праворуч викликає товарний надлишок (S>I) і сприяє зменшенню обсягу виробництва. Відхилення ліворуч викликає товарний дефіцит і сприяє зростанню виробництва.
У точці В: MPI > MPS => рівновага нестійка, оскільки будь-яке випадкове відхилення від точки В ліворуч призводить до товарного над-лишку (S > I). А це буде викликати подальший спад виробництва. Відхилення від точки В праворуч утворює товарний дефіцит (I > S), що викликає подальше зростання виробництва. У точках А та С рівновага короткострокова. Вона порушується внаслідок зміни схильності підприємців до інвестування.
В умовах спаду та депресії гранична схильність до інвестування є малою: Ic < 0, I - A < 0, I 0, I - A > 0, I > A (рис. 4.7, в). Обсяг капіталу перевищує максимально допустимий, гранична схильність до інвестування спадає, попит на інвестиції зменшується і графік I(Y, t) зміщується донизу, поки не починається криза (рис. 4.7, г, ґ). Отже, за економічного циклу спостерігається почергова зміна стійкої та нестійкої рівноваги.
Моделі економічного зростання
Кейнсіанська модель економічного зростання Домара була запропонована наприкінці 40-х років XX ст. Вона визначає роль інвестицій у збільшенні сукупного попиту та у збільшенні виробничих потужностей сукупної пропозиції в часі. Є. Домар досліджував проблему повної зайнятості в довгостроковому періоді та необхідність врахування обох складових інвестицій - мультиплікатора та акселератора.
Основні припущення моделі.
1. Технологія виробництва подається у вигляді виробничої функціїЛеонтьева.
2. Негнучкість цін викликає на ринку праці надлишкову пропозицію.
3. Вибуття капіталу відсутнє.
4. Норма заощадження є величиною постійною.
5. Випуск залежить від єдиного ресурсу - капіталу.
6. Ринок благ збалансований.
7. Інвестиційний лаг дорівнює нулю.
Припустімо, що сукупний попит зростає в результаті інвестиційних витрат. Тоді приріст доходу набуде такого значення:
AY= Alls',де S - MPS- гранична схильність до заощадження.
За моделлю Домара, у короткостроковому періоді зростання інвестицій не призводить до зростання виробничих потужностей. Це трапляється у довгостроковому періоді. У моделі визначається необхідний темп зростання інвестицій для того, щоб виконувалась тотожність між темпом приросту виробничих потужностей і темпом приросту доходу. Він задається таким рівнянням:
AI/I=MPS-Q,де Q - капіталоємність, відношення приросту інвестицій до приросту випуску продукції.
Ліворуч у рівнянні - річний темп зростання інвестицій, який повинен збільшуватись з річним темпом s Q для забезпечення повної зайнятості шляхом зростання виробничих потужностей.
Кейнсіанська модель економічного зростання Харрода розроблена1939 р. Вона досліджує проблеми збалансованого зростання на основі принципу акселератора та очікувань підприємців.
Основні умови моделі.
1. Тотожність заощаджень та інвестицій: St - Ір де t - період часу.
2. Заощадження залежать від національного доходу того ж самого періоду: St - sYt, де s - схильність до заощадження.
3. Інвестиції залежать від швидкості зміни доходу від одного періоду до наступного періоду: І{ - a(Yt- Yt_^), де Yt - дохід у поточному періоді; Yt_x - дохід у минулому періоді; а - акселератор.
4. Умова рівноваги: AY/Yt- s/a, де AY - Yt- Yt_v
У лівій частині рівняння - відсоткова зміна доходу. У правій -відношення величини s (граничної схильності до заощадження) до акселератора. Швидкість зміни доходу називається гарантованим темпом зростання (для підприємців).
Фактичний темп зростання визначається в моделі сумою темпу зростання робочої сили і темпу зростання продуктивності праці.
Природний темп зростання - це максимально допустимий темп зростання населення та технічного прогресу.
Якщо природний темп зростання перевищує гарантований, економіка відхиляється від гарантованого темпу зростання і спостерігається довгострокове піднесення економіки. Якщо гарантований темп зростання перевищує природний, спостерігається довгострокова стагнація економіки.
Економіка набуває стійкого розвитку лише за умови рівності фактичного, гарантованого та природного темпів зростання. Оскільки такого стану в економіці досягти практично неможливо, динамічна рівновага в умовах економічного зростання є нестійкою. Отже, за кейнсіанською теорією в економіку повинна втручатись держава.
Модель Харрода-Домара належить до макроекономічних моделей економічного зростання і є їх узагальненням. Розглянемо модель з неперервним часом, яка описує динаміку доходу Y(f).
Дохід розглядається як сума споживання та інвестицій:Y(f) - C(t) + 1(f). Економіка вважається закритою, отже, чистий експорт дорівнює нулю. Держава не втручається в економіку.
Основні умови моделі.
1. Швидкість зростання доходу пропорційна інвестиціям:
1(f) - BdYldp де В - коефіцієнт капіталомісткості приросту доходу. І/В - прирісна капіталовіддача.
2. Інвестиційний лаг дорівнює нулю. Інвестиції миттєво переходять у приріст капіталу, тобто AK(t) - 1(f), де AK(t) - неперервна функція приросту капіталу в часі.
3. Вибуття капіталу немає.
4. Виробнича функція в моделі є лінійною.
5. Випуск не залежить від витрат праці, оскільки праця не є дефіцитним ресурсом.
6. Модель не враховуєтехнічного прогресу.
Модель призначена для вивчення взаємозв'язку динаміки інвестицій і зростання випуску. Для прогнозування величини сукупного випуску її не застосовують.
Показник обсягу споживання C(f) може бути постійним у часі, зростати із заданим постійним темпом або мати будь-яку іншу динаміку.
Припустімо, що C(t) - С, або є величиною, що постійна у часі. Підставивши в рівняння доходу величину С, одержимо неоднорідне лінійне диференційне рівняння: Y(f) - BY(t) + С.
Його частковим розв'язанням є Y(t) = C. Додамо це розв'язання до загального розв'язання однорідного рівняння Y(t) = A etBl та одержимо його загальне розв'язання:
Y(t) = Ae(B t + C.
Підставимо t = 0, одержимо A = Y(0) - C = I(0) та
Y(t) = (Y(0) - C) e B + C.
Неперервний темп приросту доходу в цьому розв'язанні дорівнює:
Він складає
Це означає, що дохід зростає, а постійний обсяг споживання становить все меншу його долю.
Величина у дужках а(t) = [1 - C/Y(t)] є нормою нагромадження у момент часу t, і темп приросту доходу виявляється пропорційним цій величині, так само як показнику прирістної капіталовіддачі 1/B.
Отже, зростання норми нагромадження пропорційно збільшує темпи приросту доходу. Однак це знижує рівень поточного споживання. Для розв'язання проблеми узгодження конкурентних цілей збільшення темпів зростання та рівня поточного добробуту у модель зазвичай включають елементи оптимізації.
Розглянемо варіант моделі, у якій споживання зростає з постійним темпом r.
Диференційне рівняння цієї моделі має вигляд:
Y(t) = B Y(t) + C(0) ert.Розв'язання цього рівняння є таким:
Висновок з моделі є таким. Темп приросту споживання r не повинен бути більшим за максимально можливий

 
 

Цікаве

Загрузка...