WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Макроекономічні рівноважні та балансові моделі - Реферат

Макроекономічні рівноважні та балансові моделі - Реферат

досягти рівноваги. Якщо рівноважний дохід перевищує фактичний, відбувається непланове скорочення інвестицій у товарні запаси і виробництво буде мати тенденцію до зростання.
Моделі фіскально політики
Припустімо, держава збирає податки Tі здійснює витрати на придбання товарів нарівні з домогосподарствами та підприємствами G.
Модель має назву кейнсіанська модель з участю держави та набуває такого вигляду:
де: Y - дохід, AD - сукупний попит; C - споживання; G - державні витрати; c0 - автономні споживчі витрати; c' - гранична схильність до споживання; T податки; I(r) - інвестиції, що залежать від відсоткової ставки.
Виведемо значення мультиплікатора державних витрат через диференціювання рівняння: Y (1-c) = c0 - c' T + I + G.
Отже, мультиплікатор державних витрат дорівнює:
де MPC - гранична схильність до споживання, A Y - зміна доходу,AG - зміна державних витрат.
Якщо планові витрати враховують вплив податкових надходжень T = tY, мультиплікатор державних витрат відображає залежність автоматичних податкових вилучень від зміни ВВП і має вигляд:
де t - гранична ставка оподаткування.
Мультиплікатор податків означає, що зростання податків на АTзменшує випуск у - c' /(1- c' ) разів.
Приклад. MPC = 0,75. Податки зросли з 80 до 100 млн дол. Як і наскільки зміниться рівноважний дохід?
Розв'язання.
Відповідь. Рівноважний дохід зменшиться на 60 млн дол.Бюджет - грошове вираження збалансованого кошторису доходів і видатків за певний період. Бюджет вважається дефіцитним, якщо видатки перевищують надходження, нормальним - якщо вони рівні, профіцитним - якщо надходження перевищують видатки.
Модель державного бюджету:
де S - державні заощадження; T податки; Tr - трансферти;N - виплата відсотків за державним боргом; G державні видатки.
Якщо S 0 - профіцитним.
Приклаg . Економіка країни характеризується наступними показниками (млрд гр. од.):
Для покриття дефіциту держбюджету випущено державні облігації та збільшено пропозицію грошей в економіці. Дефіцит держбюджету на60 % фінансується випуском державних облігацій, на 40 % - збільшенням пропозиції грошей.
Розрахувати: а) дохід; б) державні заощадження; в) вартість держав-них облігацій і додаткової кількості грошей в економіці.
Розв'язання.
а) Y = C + I + G = 120 + 40 + 50 = 210.
б) BD = -S; S = T Tr - N - G = 50 - 6 - 4 - 50 = -10.Дефіцит бюджету.
в) S = AB + AM; AB = 0,6BD = 0,6-10 = 6 млрд гр. од;
AM = 0,4 BD = 0,4-10 = 4 млрд гр. од.
Відповідь. Дефіцит у 10 млрд гр. од. фінансується випуском облігаційна суму 6 млрд гр. од. і випуском грошей на суму 4 млрд гр. од.
Модем банківської системи
Депозити комерційних банків служать резервами грошової системи. Сума коштів, що внесені як депозити на банківські рахунки і не видані як кредити, тобто досяжні для забезпечення вимог вкладників у будь-який момент, становить обов'язкові резерви комерційного банку TR. Часткове банківське резервування - система, за якої банки тримають у резервах тільки частину загальної суми внесків. Це означає, що всі комерційні банки повинні мати обов'язкові резерви R пропорційно до суми відкритих депозитів D. Норма обов'язкового резервування встановлюється законом і визначається як відношення суми обов'язкових резервів до суми залучених депозитів: r - RID. Надлишкові резерви - величина, на яку фактичні резерви банку перевищують його обов'язкові резерви: Е- TR-R.
Банківська система загалом може надати позики, обсяг яких у кілька разів перевищує її початкові надлишкові резерви. Коефіцієнт Іг називається простим депозитним, або банківським мультиплікатором. Простий депозитний мультиплікатор (т - Іг) визначає максимальну кількість нових депозитних грошей, що створюється однією грошовою одиницею надлишкових резервів при заданому рівні норми обов'язкового резервування.
Модель банківської системи набуває вигляду:
норма обов'язкового резервування r - RID;
надлишкові резерви Е- TR-R;
простий депозитний мультиплікатор т - Іг.
Модель банківської системи з урахуванням депозитних і готівкових грошей. При цьому враховується: роль Центрального банку, поведінка комерційних банків, можливий відтік частини грошей з депозитів банківської системи у готівку.
Коефіцієнт депонування грошей - це відношення готівки до депозитів: с - CID. Коефіцієнт депонування характеризує структуру зберігання населенням ліквідних коштів у вигляді їх розподілу між готівковими грошима С і коштами на поточних (чекових) депозитах D.
Грошовий мультиплікатор: тс - (с + 1)/(с + г).
Модель набуває вигляду:
резервна норма r - RID;
коефіцієнт депонування с - CID;
надлишкові резерви Е- TR-R;
грошовий мультиплікатор тс - (с + 1)/(с + г).
Приклад. Норма обов'язкового резервування дорівнює 0,2. Сума обов'язкових резервів 1 млрд гр. од. Готівка становить 0,5 млрд гр. од.У скільки разів може бути збільшена пропозиція грошей?
Розв'язання.
D = Rlr= 1/0,2 = 5млрд гр. од.; с = CID = 0,5/5 = 0,1;тс = (с + Ще + г) = (1 + 0,1)/(0,2 + 0,1) = 3,66.
Відповідь. Пропозиція грошей може бути збільшена у 3,66 раза.
Балансові моделі
В основі створення моделей міжгалузевого балансу лежить балансовий метод - взаємне зіставлення наявних матеріальних, трудових і фінансових ресурсів і потреб у них.
Основу інформаційного забезпечення балансових моделей в економіці становить матриця коефіцієнтів затрат ресурсів за конкретними напрямами їх використання.
У моделі МГБ таку роль відіграє технологічна матриця.
Принципова схема МГБ виробництва і розподілу сукупного суспільного продукту у вартісному вираженні наведена у таблиці. В основу схеми покладено поділ сукупного продукту на 2 частини: проміжний і кінцевий. Усе народне господарство поділено на n галузей. При цьому кожна галузь представлена у балансі як виробнича і як споживча.
Виділяють 4 частини, які мають різний економічний зміст. Вони називаються квадрантами балансу.
I - таблиця міжгалузевих матеріальних зв'язків.II - кінцева продукція усіх галузей матеріального виробництва.
III - національний дохід як сума чистої продукції і амортизації.
IV - кінцевий розподіл і використання національного доходу.
V матричній формі модель МГБ можна записати:
A = (а-), де а.. - коефіцієнт прямих матеріальних витрат на виробництво одиниці продукції, що показує, яку кількість продукції і-ї галузі необхідно, враховуючи тільки прямі затрати, для виробницт-ва одиниці продукції - галузі.
Запишемо модель МГБ у вигляді моделі Леонтьева:
(Е - А)Х = Y, де Е - одинична матриця.
Приклад. Обчисліть обсяги виробництва кінцевого продукту Y1таY2, якщо відома матриця прямихвитрат А та обсяги валового продукту Х1таХ2
Відповідь. Для виробництва одиниці продукції необхідно 0,2 одиниці продукції 1 та 0,5 продукції 2.
Список використаної літератури
1. Замков О. О., ЧеремныхЮ. А., Толстопятенко А. В. Математические методы в экономике: Учебник. - 2-е изд. - М.:Изд-во МГУ; Дело и сервис, 1999.
2. Мэнкъю Н. Г. Принципы экономике. - СПб.: Питер Ком, 1999.
3. СелшцевА. С. Макроэкономика. - СПб.: Питер, 2000.
4. Малыш Н. А. Макроекономіка: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003.

 
 

Цікаве

Загрузка...