WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Вступ до моделювання - Реферат

Вступ до моделювання - Реферат


Реферат на тему:
Вступ до моделювання
Зміст
1. Предмет моделювання
2. Основні класифікації моделей
3. Етапи процесу моделювання
4. Історичний розвиток предмета моделювання
Список використаної літератури
Предмет моделювання
Будь-яка наука використовує загальнонаукові та специфічні методи дослідження. Загальнонаукові: 1) метод наукової абстракції;2) метод аналізу та синтезу; 3) метод єдності історичного та логічного; 4) позитивний і нормативний методи. Моделювання є специфічним методом дослідження економічних наук, таких як макро-, мікроекономіка, економетрика, економічний аналіз.
Модель - спрощене відображення економічного явища чи об'єктаабо спрощений опис реальності. У своїй діяльності економісти використовують різноманітні моделі. Модель можна подати у виглядірівняння, схеми, графіка, діаграми.
Моделі відображають проблеми відповідних дисциплін - макроекономіки: валовий внутрішній продукт (ВВП), економічний цикл, зайнятість (безробіття), інфляцію, макроекономічну політику держави, економічне зростання, макроекономічні процеси відкритої економіки; мікроекономіки: моделі поведінки споживача, фірми, їх взаємодію на ринку.
Усі моделі будуються за певними припущеннями і полегшують розуміння реального світу. В економічному аналізі використовується припущення: припустімо, або "ceteris paribus", що означає "за інших рівних умов" і свідчить про змінність одного параметра та незмінність усіх інших.
Макроекономічні моделі містять у собі екзогенні (зовнішні) та ендогенні (внутрішні) змінні. Одержати ендогенні змінні можна після розв'язання задачі за побудованою моделлю.
Зміна екзогенних параметрів у моделі приведе до зміни ендогенних параметрів (рис. 1).
Рис. 1. Зв'язок змінних у моделях
Екзогенні змінні задаються до побудови моделі як первісна інформація для розв'язання поставленого завдання. Ендогенні змінні є розв'язком побудованої моделі.
Для моделювання економічних процесів використовують також агреговані величини (параметри) - сукупність специфічних економічних одиниць як одного цілого.
Основні класифікації моделей
Усі моделі класифікують залежно від обраного критерію.
1. За загальним цільовим призначенням моделі поділяють на теоретичні та прикладні. Теоретичні моделі досліджують загальні властивості економіки, застосовуючи дедуктивні методи і формальні припущення, наприклад, модель економічного кругообігу. Прикладні моделі аналізують функціонування конкретного економічного об'єкта та використовують результати дослідження на практиці. До прикладних належать економетричні та економіко-математичні моделі планування виробництва.
2. За ступенем агрегування моделі поділяють на макроекономічні та мікроекономічні. Макроекономічні моделі описують економіку як єдине ціле, використовуючи агреговані величини: валовий внутрішній продукт, сукупний попит, пропозицію грошей тощо. Макроекономічні моделі поділяють на відкриті та закриті. Мікроекономічне моделювання - основна складова економіко-математичного моделювання. Найбільші успіхи останніх років стосуються досліджень стратегічної поведінки фірм в умовах олігополії з використанням методів теорії ігор. Так, у 1994 р. Нобелівську премію одержалиДжон Неш (США), Джон Харсаньї (США) і Рейнхард Зельтен (Німеччина) за теоретичний аналіз конкурентної поведінки і умови стратегії.
3. За конкретним цільовим призначенням моделі поділяють на п'ять типів. Балансові моделі відображають відповідність наявності ресурсів їх використанню. В моделюванні економічних процесів досить популярними є рівноважні моделі ("витрати-випуск"). У Треньових моделях розвиток економічної системи, що моделюється, відображається через тренд (тривалу тенденцію) її основних показників. Оптимізаційні моделі призначені для вибору найкращого варіанта з їх певної кількості. Імітаційні моделі призначені для використання у процесі машинної імітації процесів, що вивчаються.
4. За розмірністю розрізняють малорозмірні, багаторозмірні.
5. Відносно до чинника часу: статичні, динамічні. Статичні моделі відображають економічний процес на початку та наприкінці певного періоду і не розглядають самого процесу переходу. Динамічні моделі зображають економічні процеси з урахуванням чинника часу.
6. З урахуванням чинника невизначеності: детерміновані, стохастичні. В детермінованих моделях використовують жорсткі функціональні зв'язки між змінними. В стохастичних моделях існує чинник випадковості. При дослідженні цих моделей використовують знаряддя теорії ймовірностей та математичної статистики.
7. За характеристикою математичних об'єктів: матричні, лінійні, нелінійні, кореляційно-регресійні, моделі теорії ігор і сіткового планування (наприклад, модель міжгалузевого балансу - матрична, кейнсіанська функція споживання - лінійна С - С( Y), де С - споживання, Y- дохід; виробнича функція Кобба-Дугласа - нелінійна Y -F(K,L), де Y- обсяг виробництва, К- капітал, L - праця.
До комбінованої моделі можна зарахувати, наприклад, економі-ко-математичну модель міжгалузевого балансу, яка є прикладною,макроекономічною, детермінованою, балансовою та матричною,при цьому вона може бути статичною та динамічною.
Етапи процесу моделювання
Моделювання умовно можна поділити на шість етапів (рис. 2).
1. Постановка економічної проблеми та її якісний аналіз. На першому етапі формулюють суть проблеми, приймають певні припущення, вирізняють важливі риси і властивості та абстрагують об'єкт моделювання. Окреслюють первісну гіпотезу, яка пояснює поведінку і розвиток об'єкта.
2. Побудова аналітичної моделі. Визначають тип, до якого можна зарахувати модель. Аналізують, чи можна визначне завдання зарахувати до відомої моделі. Якщо ні, пропонується своя модель.
3. Економічний аналіз моделі. Досліджують загальні властивості моделі, їх розв'язування.

 
 

Цікаве

Загрузка...