WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Ринок грошей - Курсова робота

Ринок грошей - Курсова робота

капіталу, отримання такої вартості стає самоціллю обігу не нова споживча, а додана вартість - ось головна мета обігу грошей як капіталу. У цьому відношенні зазначена грошова форма виступає як найзагальніша ірраціональна форма руху (обігу) капіталу, абстрактний вираз його всеосяжного втілення, як перетворена форма грошового ка-піталу.
Отже, маємо можливість виснувати, що завдяки розвиткові кредитних відносин відбувається істотне ускладнення не лише структури, а й суті грошей, нарощування їх функціональних ознак, ускладнення якісних характеристик. Важливо враховувати й те, що та сама грошова одиниця залежно від того, яку сферу обігу вона обслуговує (Т - Г - Т ,чи Г - Т - Г), може нести функції "грошей як грошей" або "грошей як капіталу". Переходячи зі сфери обслуговування обігу товарів у сферу, що реалізує обіг капіталу, та чи та грошова одиниця отримує визначені вище додаткові функції; її споживча вартість як грошової одиниці нарощується. "Гроші як капітал" отримують порівняно зі звичайною формою грошей додаткову споживчу вартість - окрім обслуговування простого товарообігу, вони стають знаряддям забезпечення обігу грошового капіталу1.
Якщо засобом реалізації грошей як абстрактної форми товару є функції одиниці виміру та засобу обігу, то "гроші як капітал" виражають свій зміст як засіб платежу й нагромадження. Ці функції розглядаються економічною теорією як засіб реалізації додаткової споживчої вартості, що криє в собі зазначена форма грошей. Через це необхідно враховувати, що ретроспективно функції засобу платежу й нагромадження сформувалися пізніше двох попередніх функцій. Вони виникли на більш високому етапі товарного виробництва та обігу завдяки розвиткові кредитних зв'язків і формуванню лихварського капіталу та стали базою трансформації останнього в капітал позичковий.
Отже, "гроші як капітал" за своєю структурою і функціональним втіленням виходять за межі простого визначення "грошей як грошей", їх слід розглядати як більш високу форму реалізації грошових відносин. Але вони й не відриваються повністю від свого попередника Як обіг то-варів створює основу обігу капіталу, так і звичайні гро-ші-товар виступають носіями більш високої за змістом грошової форми. Остання заперечує свою попередницю діалектичне, зберігаючи відтак її вихідні ознаки.
У цьому контексті ми можемо скласти глибше, ніж це було зроблено в попередніх розділах посібника, уявлення про еволюційний процес розвитку грошей. Мова йде про поетапне проходження кількох ступенів розвитку 1) На початковому етапі становлення й розвитку товарних вщносин зароджується найелементарніша форма грошей - гроші як простий посередник обміну товарів і послуг; гроші, що обслуговують обіг Т - Г - Т, гроші-товар, які реалізують себе як функції одиниці виміру та засобу обігу. 2) Перегодом шд впливом кредитних зв'язків і становлення через них лихварського капіталу гроші-товар розширюють діапазон свого функціонального призначення, починають використовуватися у функціях засобу платежу й нагромадження. 3) 3 розвитком цих функцій виникають передумови становлення нової, більш високої форми грошей - "грошей як капіталу", грошей, що обслуговують інший обіг - Г - Т - Г і становлять абстрактну форму грошового (позичкового) капіталу.
Матеріалізацією "грошей як капіталу" є кредитні гроші. Специфічна ознака останніх - те, що вони не можуть розглядатися як звичайні гроші, знак вартості монетарного товару. Зміст заперечення попередньої форми грошей полягає не лише у формуванні нових гро-шових функцій, про що йшлося вище. Головним у цьому є те, що розвиток кредитних грошей здійснюється на інших, порівняно з простими грошовими формами, матеріальних засадах. Кредитні гроші репрезентують в обігу вартість капіталу, тобто не просто вартість, а вартість, що зростає сама.
Як і при розгляді попереднього питання, маємо враховувати етапність становлення кредитних грошей. Економічна теорія розмежовує кредитні гроші як передумову грошового (позичкового) капіталу і гроші більш високого порядку - кредитні гроші, що є результатом функціонування та розвитку капіталу. Якщо перша найелементарніша форма кредитних грошей, виникнувши з простого боргового зобов'язання і функції засобу платежу, ще лишалася знаком монетарного товару, то друга являє собою гроші, що приносять відсоток, гроші - знак вартості грошового капіталу, що перебуває в обігу. Йдеться, отже, про якісно нову форму кредитних грошей - грошей, що виражають специфіку вартості, яка у процесі свого фун-кціонального застосування здатна до самозростання.
Підсумовуючи сказане, маємо можливість зробити теоретичні висновки, які складуть методологічну основу визначення загальної специфіки розвиненої форми кредитних грошей, що нині е провідним різновидом грошей ринкової економіки. Ось ці висновки. 1) Кредитні гроші є матеріальним носієм "грошей як капіталу". В них зазначена форма грошей отримує адекватний собі функціональний вираз. 2) Кредитні гроші представляють в обігу не вартість монетарного товару, а відокремлену вартість капіталу; вони е специфічною формою реалізації останньої. Мінова вартість капіталу утворює внутрішню субстанцію кредитних грошей. 3) Сфера безпосереднього застосування кредитних грошей обмежується обігом Г - Т - Г.
Нарешті, ще одне загальнотеоретичне обгрунтування специфіки кредитних грошей, сперте на попередні характеристики їхньої суті.
Як зазначалося вище, на ранніх етапах товарного виробництва, коли переважною формою грошей були гро-ші-товар, останні, переходячи зі сфери простого товарного обігу в сферу обігу капіталу, брали на себе додаткову функцію: поряд із чоловою функцією - обслуговування обігу Т - Г - Т вони починали обслуговувати й іншу сферу - обіг Г - Т - Г, реалізуючи в такий спосіб свою додаткову споживчу вартість - здатність функціонувати в ролі грошового капіталу і так забезпечувати отримання їх власником певного відсотка.
Подібна трансформація відбувається і в реалізації кредитних грошей. Перетворившись на провідну грошову форму ринкового господарства, вони також почали виражати різнопорядкові та взаємопротилежні за змістом економічні відносини: застосовуватися у своїй головній якості - обслуговувати обіг капіталу і в додатковій - обіг товарів. При цьому, знаходячись в одному визначенні, кредитні гроші діалектичне заперечують себе в іншому. Реалізувавши себе в адекватній своєму змістові сфері обігу Г - Т - Г, вони, переходячи у сферу Т - Г - Т, також отримують нову додаткову споживчу вартість. Одначе специфіка останньої протилежна додатковій споживчій вартості простих грошей. В цьому випадку йдеться про додаткову функцію кредитних грошей,пов'язану з обслуговуванням не руху капіталу, а звичайного товарообігу, яка у принципі їм не притаманна.
З розвитком цих процесів подвоюється вартісна оцінка кредитних грошей. Вона виражається, з одного боку, як вартість звичайних грошей - їхня купівельна спроможність, тобто як вартість певної маси товарів, що її можна на них придбати, а з іншого - як вартість грошового капіталу, вимірювана нормою відсотка, що отримується від його

 
 

Цікаве

Загрузка...