WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Роль держави у регулюванні цін - Реферат

Роль держави у регулюванні цін - Реферат

аграрної політики можуть бути такі: подолання залежності від інших країн у забезпеченні продуктами харчування І сировиною для промисловості, створення продовольчих запасів, забезпечення і підтримання продовольчої безпеки країни, розвиток експортного потенціалу агропромисловогокомплексу.
Основні напрями аграрної політики у розвинених країнах такі:
o цінова політика (відносно цін на сільськогосподарську продукцію);
o маркетингова політика, пов'язана з реалізацією сільськогосподарської продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках;
o матеріально-технічне забезпечення аграрного виробництва;
o політика фінансового забезпечення - кредитами, субсидіями тощо;
o політика у сфері земельних відносин;
o політика у сфері наукових досліджень.
Наприклад, у СІЛА державне регулювання аграрного сектору реалізується за допомогою таких форм і методів: стабілізація цін і доходів фермерів; розвиток сільськогосподарської невиробничої інфраструктури; науково-дослідна робота з питань сільського господарства, впровадження результатів досліджень; збирання, обробка і поширення статистичних даних; охорона навколишнього середовища й раціональне використання земельних і водних ресурсів; забезпечення безпеки продовольства.
Для кількісної оцінки ефективності заходів державного регулювання сільського господарства у США використовується спеціальний показник - "еквівалент субсидування виробників", що вимірює вартість грошових трансфертів, які спрямовуються фермерам споживачами сільгосппродукції і платниками податків у результаті здійснення аграрної політики.
Екологічне регулювання
Для економік розвинених та інших країн характерна суперечність цілей максимізації загального обсягу продукції та збереження навколишнього середовища. Це пов'язано з недостатньою увагою політичної економії до проблеми використання у виробництві невідтворюваних ресурсів, нерозробленості теорії зовнішніх ефектів, що виявляються у впливі на "третіх осіб", які не є виробниками або споживачами відповідної продукції, тобто в екологічних наслідках промислового виробництва. Розв'язання питання зовнішніх ефектів неможливе без відповідного державного регулювання.
Екологічне регулювання полягає в такому:
o відповідна законодавча діяльність держави, що включає розробку гранично допустимих норм забруднення довкілля та вимог екологічної безпеки виробничого процесу з урахуванням технологічних характеристик підприємств;
o розробка і здійснення довгострокових екологічних програм, спрямованих на збереження і відтворення навколишнього середовища;
o застосування економічних і адміністративних регуляторів - видача сертифікатів, ліцензій, обов'язкове страхування певних видів екологічно небезпечної діяльності, встановлення форм матеріальної відповідальності (зборів, штрафів, компенсацій) за забруднення довкілля. Основною вимогою є неприпустимість вирішення економічних проблем за рахунок екологічних.
Екологічна політика реалізується за допомогою таких методів: встановлення податків і платежів за використання природних ресурсів; встановлення платежів за забруднення навколишнього середовища; встановлення плати за екологічні послуги - за прибирання твердих відходів, за користування очищеною водою тощо; надання безвідсоткових позик на придбання очисного устаткування; податкові пільги і прискорена амортизація очисного устаткування; надання прямих державних субсидій на здійснення природоохоронних заходів.
В умовах сучасної науково-технічної революції, інтернаціоналізації виробництва, інтеграції економік, глобалізації економічних процесів, зростання економічної потужності транснаціональних корпорацій спостерігається тенденція до гальмування економічного розвитку, пов'язана з надмірною централізацією, одержавленням виробництва, обмеженням вільного ринку й конкуренції. З'являється потреба у формуванні гнучкішої державної економічної політики, яка забезпечить сталий, стабільний і динамічний розвиток економіки, зможе реагувати на сучасні запити науки, техніки, технології, зміну потреб і вподобань споживачів.
Сучасна економіка нагально потребує оптимального співвідношення ринкового саморегулювання, внутрішньофірмової організації, міжфірмового співробітництва, регіональної та галузевої координації, державного регулювання, наднаціональної координації з метою найповнішої реалізації інтересів усіх груп економічних суб'єктів - окремих осіб і сімей, фірм та організацій, держави і міждержавних інтеграційних об'єднань для підтримання високого рівня виробничої і соціальної ефективності, забезпечення соціально-економічного прогресу розвитку світової економіки.
Список використаної літератури
1. Дзюбик С. Д., Ривок О. П. Основи економічної теорії. - К.: Основи, 1994. - 297 с.
2. Економічна теорія: Політекономія: Підруч. / За ред. В. Д. Бази-левича. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с.
3. Історія економічних учень: Підруч. / За ред. Л. Я. Корнейчук, ?. О. Татаренко. - К.: Вид-во КНЕУ, 1999. - 564 с.
4. Коуз Р. Фирма, рынок и право. - М., 1993.
5. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1990.- 311с.
6. Макконнет К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М.: Республика, 1996. - 785 с.
7. Нестеренко О. П. Історія економічних вчень: Курс лекцій: 3-тє вид., стереотип. - К.: МАУП, 2002. - 128 с.
8. Общая экономическая теория / Под ред. А. И. Чубрынина. - СПб.: Питер, 2000. - 288 с.
9. Ойкен В. Основные принципы экономической политики: Пер. с нем. - М.: Прогресс, 1995. - 352 с.
10. Основи економічної теорії / За заг. ред. А. А. Чухна. - К.: Віпол, 1994. -704с.- Ч. I, П.
11. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підруч. / За ред. ?. ?. Климка, В. ?. Нестеренка. - К.: Вища шк.; Знання, 1997. - 743 с.
12. Петти У. Экономические и статистические работы. - ?., 1940. - 324с.
13. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогообложения. - М., 1955. - 702 с.
14. Самуэльсон П. Экономика: В 2 т.: Пер. с англ. - М.: Алгон, 1994. -Т. 1. -333с.
15. Сисмонди С. Новые начала политической экономии: В 2 т. - М., 1936. - 401 с.
16. Скомарохова О. І. Соціальна політика та соціальний захист економічно активного населення України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук. - К., 1998.
17. Сурин А. И. История экономики и экономических учений. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 200 с.
18. Управління зовнішньоекономічною діяльністю / За ред. А. I. Кре-дісова. - К.: Віра-Р, 1997. - 448 с.
19. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. - М., 1992.
20. Хейне П. Экономический образ мышления. - М., 1991.
21. Хрестоматия по экономической теории / Сост. Е. Ф. Борисов. - М.: Юристь, 1997. - 536 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...