WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Принципи системи національних рахунків - Реферат

Принципи системи національних рахунків - Реферат

управління, некомерційних організацій, що обслуговують домогосподарства.
Виходячи з того, що валовий національний наявний доход розподіляється на кінцеве споживання і заощадження, він дає можливість
оцінити споживчі можливості країни та приріст національного багатства, аналізуючи обсяги виробництва певного року. Заощадження є потенційним джерелом інвестицій і визначають темпи економічного зростання, розвиток науково-технічного прогресу, добробут населення.
У відтворювальному процесі валовий доход країни проходить такі етапи руху, що відображаються у консолідованих рахунках:
o виробництво, де створюється валова додана вартість, за допомогою якої формується валовий внутрішній продукт країни;
o утворення доходу відображає розподіл ВВП на складові, тобто первинні доходи, створені в економіці як резидентами, так і нерезидентами за рік. Як уже зазначалось, до первинних доходів належать: оплата праці найманих працівників, валовий корпоративний прибуток або змішаний доход, податки, пов'язані з виробництвом та імпортом (за виключенням субсидій). Інші податки на виробництво та імпорт (неприбуткові податки) включають податки на землю, засоби виробництва, робочу силу, плату за ліцензії і т. ін. До неприбуткових податків не належить податок на прибуток;
o розподіл первинних доходів визначає, як розподіляються і перерозподіляються утворені первинні доходи з урахуванням відносин з іншими країнами. Розподільчі та перерозподільні операції враховують первинні доходи, отримані від інших країн. Тобто дохід від власності, отриманий від інших країн, та, відповідно, дохід від власності, переданий іншим країнам. Результатом цього етапу є утворення валового національного доходу. Вторинний розподіл охоплює поточні податки на дохід і майно, інші поточні трансферти, отримані від інших країн і передані іншим країнам. Результатом цього етапу є утворення валового національного наявного доходу;
o використання доходів показує, як у народному господарстві створений ВННД розподіляється на кінцеве споживання секторів економіки та валове національне заощадження;
o процес реального фінансового нагромадження основного капіталу відображається у рахунку капіталу. Цей рахунок характеризує використання валового національного заощадження, результатом якого є чисті кредити (+) або чисті запозичення, тобто борги (-) країни;
o етап руху фінансових активів за рахунок їх придбання або фінансових зобов'язань відображено у фінансовому рахунку;
o узагальнюючим етапом є використання загальних ресурсів країни (продуктів і послуг) на проміжне, кінцеве споживання, валове нагромадження, експорт-імпорт товарів і послуг. Ці операції охарактеризовано у рахунку продуктів і послуг. Послідовне проходження основних етапів від виробництва, утворення, розподілу та використання доходів характеризує відтворю-вальний процес національної економіки.
Важливим показником у Системі національних рахунків є особистий дохід, який характеризує доходи домогосподарств. Він включає первинні доходи домогосподарств - заробітну плату, змішаний дохід, і вторинні доходи, які не зароблені, але отримані в результаті перерозподілу первинних доходів, - ренту, чистий відсоток, дивіденди, внутрішні і зовнішні соціальні трансферти.
Щоб визначити кількість коштів, які витрачаються на кінцеве споживання домогосподарствами, розраховують післяподатковий дохід. Після податковий дохід характеризує частину особистого доходу, яка залишається після сплати індивідуальних особистих податків і перебуває в особистому розпорядженні населення. Післяподатковий дохід розраховується за формулою
пд = од-оп,
де ОД - особистий дохід; ОП - особисті податки (прибутковий податок з громадян, податок на майно та ін.). У Системі національних рахунків усі економічні операції, що здійснюються у народногосподарській діяльності, відображаються в консолідованих рахунках. Консолідовані рахунки відображають основні етапи процесу виробництва і використання доходу. Для побудови рахунків використовують балансовий метод, за допомогою якого обчислюється більшість основних показників економіки. Рахунки будують у вигляді таблиць, одна частина якої відображає ресурси, інша - їх використання. Ліва і права частини рахунків повинні балансуватися.
Усі рахунки взаємопов'язані, від суми правої частини, яка відображає ресурси, віднімається ліва частина рахунка, що характеризує використання ресурсів. Останній рядок лівої частини є балансовим і дає можливість обчислити макроекономічні показники.
Разом у Системі національних рахунків складається 10 рахунків, які класифікуються у такий спосіб: 7 консолідованих рахунків характеризують внутрішню економіку і 3 рахунки відображають зовнішньоекономічну діяльність країни.
Розглянемо як приклад частину консолідованих рахунків, а саме, виробництва, розподілу та використання доходу економіки України в 1998 р.
Перехід України на Систему національних рахунків в умовах трансформації суспільства, побудови ринкової економіки пов'язаний з певними труднощами. Зокрема, недостатньо сформована інформаційна база, що не дає можливості цілком забезпечити складання відповідних рахунків в економіці. Сектор бізнесу, що охоплює підприємства (фірми), які виробляють продукцію, загалом не перейшов на ведення первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності за міжнародними світовими стандартами. Неповна інформація надходить про рух первинних доходів у формі оплати праці, доходів від власності, а також поточних і капітальних трансфертів від інших країн та відповідно їх передачу іншим країнам. З огляду на ці недоліки, рахунки, що здійснюються в Україні, не повністю відповідають вимогам стандартів Системи національних рахунків. Перехід економіки України на Систему національних рахунків остаточно не завершено. Економічне життя країни в період реформування поступово набуватиме нових ознак і вдосконалюватиметься.
Список використаної літератури
1. Борисов Е. Ф. Экономическая теория. - М.: Юристь, 1999. - 568 с.
2. Бутук А. И. Экономическая теория. - К.: Вікар, 2000. - 301 с.
3. Всемирная история экономической мысли: В 6 т. - М.: Мысль, 1987.
4. Гальчинський А. С., Єщенко П. С., ПалкінЮ. І. Основи економічних знань: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 1999. - 403 с.
5. Дзюбик С. Д., Ривок О. П. Основи економічної теорії. - К.: Основи, 1994. - 297 с.
6. Економічна теорія: Політекономія: Підруч. / За ред. В. Д. Бази-левича. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с.
7. Иохин В. Я. Экономическая теория: Учебник. - М.: Юристь, 2000. - 861 с.
8. Історія економічних учень: Підруч. / За ред. Л. Я. Корнейчук, ?. О. Татаренко. - К.: Вид-во КНЕУ, 1999. - 564 с.
9. Калиничева Г. И. Экономическая история: краткий конспект лекций. - К.: МАУП, 1998. - 92 с.
10. Коуз Р. Фирма, рынок и право. - М., 1993.
11. КейнсДж. М.Общая теория занятости, процента и денег: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1978. - 494 с.
12. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1990.- 311с.

 
 

Цікаве

Загрузка...