WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Принципи системи національних рахунків - Реферат

Принципи системи національних рахунків - Реферат

діяльності. До субсидій, пов'язаних з виробництвом та імпортом, належать ті, що надаються для здійснення певної економічної та соціальної політики щодо використання ресурсів.
Валовий (чистий) корпоративний прибуток - показник, що характеризує перевищення доходів над витратами, які підприємства мають у результаті виробництва. Чистий прибуток визначається у результаті вирахування з валового прибутку споживання основного капіталу, тобто амортизації. Цей прибуток розподіляється на три частини: податок на корпоративний прибуток, дивіденди, нерозподілений прибуток як джерело інвестування виробництва.
За офіційними статистичними даними, в Україні в структурі ВВП найбільша частка припадає на оплату найманої праці. Значна питома вага в структурі ВВП податків на виробництво та імпорт за виключенням субсидій, що свідчить про великий податковий тиск на створюваний у країні ВВП (табл. 13).
Таблиця 13
Структура валового внутрішнього продукту за категоріями доходу в Україні (%)
Показник 1995 р. 1996р. 1997 р. 1998р. 1999 р. 2000 р.
Валовий внутрішній продукт 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Оплата праці найманих працівників 43,5 47,8 48,6 48,1 44,3 44,9
Податки за виключенням субсидій на виробництво та імпорт, у т.ч.: 19,1 21,9 19,4 19,2 17,6 17,5
o на продукти 10,6 11,6 13,2 15,2 16,8 15,5
o інші, пов'язані з виробництвом 8,5 10,3 6,2 4,0 0,8 2,0
Валовий прибуток, змішаний доход 37,4 30,3 32,0 32,7 38,1 37,6
Ще одним показником вимірювання річного обсягу суспільного виробництва є чистий внутрішній продукт (ЧВП). Порівняно з ВВП він не враховує амортизаційні відрахування. ВВП за вирахуванням споживання основного капіталу (амортизації) дорівнює чистому внутрішньому продукту
ЧВП = ВВП - А.
Показник ЧВП характеризує величину, яку виробництво реально додало до національного добробуту суспільства. Амортизаційні відрахування, які нагромаджуються у спеціальних фондах, добробуту суспільства не підвищують.
Згідно з концепцією доходу Дж. Хікса в системі національних рахунків розраховується показник валового національного доходу. Він враховує як внутрішні первинні доходи, так і зовнішні первинні доходи. Чисті зовнішні первинні доходи розраховуються як сальдо первинних доходів резидентів, отриманих від інших країн, та первинних доходів, переданих нерезидентам інших країн.
Валовий національний доход (ВНД) - це сума внутрішніх первинних доходів (ВВП) і чистих первинних зовнішніх доходів (ЧПДЗ) ВНД = ВВП + ЧПДЗ.
Валовий національний доход утворюється на стадії вторинного розподілу доходів, що дає змогу врахувати отримані первинні доходи резидентів за кордоном. Крім того, валовий національний доход розподіляється за секторами економіки (табл. 14).
В Україні сальдо первинних доходів з урахуванням сальдо надходжень з-за кордону складається не на користь нашої країни. Суми, що сплачувалися нерезидентам у вигляді доходів від власності, значно перевищували їх потоки в Україну. Це відбувалось здебільшого за рахунок виробничого сектору загального державного управління. У 1997 р. від'ємне сальдо їх доходів від власності становило відповідно 0,2 і 1,1 %, а загалом по економіці - 1,3 %. Це впливало на розподіл валового національного доходу за секторами економіки. Дані табл. 14 свідчать про зниження ефективності народногосподарської діяльності. Наприклад, частка валового прибутку нефінансових корпорацій у валовому національному доході порівняно з 1994 р. скоротилася на 40 %. Найпомітнішою в розподілі валового національного доходу країни є роль домашніх господарств, частка яких у ВНД у 1999 р. становила 61,4 %. При цьому основним платником податків є виробничий сектор.
Таблиця 14 Розподіл валового національного доходу за секторами економіки (%)
Показник 1994р. 1995 р. 1996 р. 1997р. 1999р.
Валовий національний доход, разом у тому числі за секторами: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
нефінансові корпорації 26,6 20,1 13,5 15,0 16,7
фінансові корпорації 6,9 1,7 1,2 1,3 1,9
загальне державне управління 18,5 20,9 23,3 20,9 19,6
домашні господарства 47,7 56,7 61,3 62,2 61,4
некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства 0,3 0,6 0,7 0,6 0,4
Джерело інформації: Стат. щорічник України за 1999, 2000р.
Вторинний розподіл доходу характеризує валовий національний наявний доход (ВННД). Він дає можливість вимірювати економічний потенціал нації і є однією з найважливіших складових системи національних рахунків. Валовий національний наявний доход включає, крім ВНД, також сальдо отриманих з-за кордону і переданих за кордон трансфертів у грошовій та натуральній формах
ВННД = ВНД + ЧПЗТ, де ЧПЗТ - чисті поточні зовнішні трансферти.
Валовий національний наявний доход використовується на споживання та заощадження. Згідно з кейнсіанським трактуванням мети суспільного виробництва і стимулів економічної діяльності, наявний доход виражає передусім споживацьку діяльність населення та суб'єктів господарювання. Тому в системі національних рахунків наявний доход - це максимальна сума, яку домашнє господарство або інша одиниця може спрямувати на споживання товарів і послуг упродовж певного періоду за умови, що їм не потрібно фінансувати свої витрати за рахунок зменшення запасів готівки, інших фінансових або нефінансових активів.
У Системі національних рахунків показники національного доходу та національного наявного доходу розраховуються як на валовій основі (з урахуванням амортизації ), так і без амортизаційних відрахувань. Якщо від валового національного доходу і валового національного наявного доходу відняти амортизацію, то отримаємо чистий національний доход (ЧНД) і чистий національний наявний доход (ЧННД):
ЧНД = ВИД -А; ЧННД = ВННД - А.
Показники ВВП, ВНД і ВННД пов'язані між собою і утворюються на різних етапах суспільного відтворення.
Динаміка основних показників економіки України наведена у табл. 15.
Динаміка основних показників Системи національних рахунків у 1994-1999 pp.
Показник 1994 р. 1995р. 1996р. 1997р. 1998 р. 1999р.
у млрд крб. у млн грн
Валовий внутрішній продукт 1203769 5451642 81519 93365 102593 130442
Валовий національний доход 1195956 5363929 80472 92166 100524 126934
Валовий національний наявний доход 1203688 5431400 81403 93710 103203 129835
Джерело: Національні рахунки України за 2000 рік. - К.: 2001. - С. 38-39.
За період 1996-1999 pp. валовий національний наявний доход перевищував валовий національний доход відповідно на 1,16,1,68,2,67 і 2,29 процентного пункту за рахунок позитивного сальдо поточних трансфертів; різниця наявного доходу і ВВП протягом усього періоду була ще менш значною.
Фактично валовий національний наявний доход є реальним доходом, що використовується для кінцевого споживання та заощадження нації, тобто є джерелом усіх доходів, споживання й заощадження, необхідних для подальшогорозвитку економіки.
Кінцеве споживання включає затрати всіх інституційних секторів економіки, зокрема домашніх господарств, органів державного

 
 

Цікаве

Загрузка...