WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Принципи системи національних рахунків - Реферат

Принципи системи національних рахунків - Реферат

коштуватиме (? + ?) + ? гр. од.; ціна хліба становитиме - (? + ? + ?) + k гр. од. Наведений приклад ілюструє, що ціна зерна в процесі переробки враховується чотири рази в структурі витрат проміжного продукту, очищеного зерна - тричі, борошна - двічі. Реальна ж вартість, що створюється на кожній стадії переробки зерна, є доданою вартістю, оскільки додається до попередньо створеної вартості.
Валова додана вартість (ВДВ) розраховується як різниця між валовим випуском і проміжним споживанням (ВВ - ПС), випуск - це вартість товарів і послуг, що є результатом виробничої діяльності одиниць-резидентів у звітному періоді. Валова додана вартість містить у собі первинні доходи, що створюються учасниками виробництва і розподіляються між ними. Додана вартість включає вартість спожитого основного капіталу (амортизацію); заробітну плату до сплати податків з нарахуваннями на соціальне страхування; прибутки підприємства; відсотки за позичковий капітал; ренту; непрямі податки на бізнес.
Величини доданої вартості у разі додавання їх за всіма галузями і виробництвами в країні й дають кінцевий показник ВВП. Це і є перший метод розрахунку ВВП за допомогою виробничого методу:
ВВП = ВДВ + (ПП - С), де ПП - податки на продукти; С - субсидії на продукти.
У національних рахунках використовуються два рівні показників і два методи оцінки. Для економіки загалом результати вимірюються випуском товарів і послуг та валовим внутрішнім продуктом у ринкових цінах; для секторів і галузей - випуском товарів і послуг в основних цінах і валовою доданою вартістю.
Розрахунок ВВП двома іншими методами ґрунтується на методологічному принципі тотожності доходів і витрат в економіці країни. Це означає, що внаслідок купівлі-продажу кінцевого продукту одні господарські одиниці отримують доходи від продажу продуктів, інші ж несуть витрати на їх придбання. Тому ВВП обчислюється як сума витрат на купівлю всього обсягу виробленої продукції секторами економіки - це метод кінцевого використання, або як сума доходів, отриманих від виробництва всього обсягу продукції за рік, - це розподільчий метод.
Функціонування ринкової економіки зорієнтовано на отримання господарськими суб'єктами доходу, який визначає їх спонукальні мотиви. Доходи зв'язують виробництво зі зміною активів і пасивів - нагромадженими ресурсами. Концептуальні основи теорії доходу були закладені класиками економічної теорії і доопрацьовані ученими XX ст., насамперед С. Кузнецем у праці "Національний доход", (1946 р.), Е. Хансеном, Дж. Хіксом. Згідно з поглядами Дж. Хікса було розроблено Систему національних рахунків у редакції 1993 р.
Система національних рахунків висвітлює узагальнюючі показники виробництва товарів і послуг, попит на них через одержання та використання доходів усіх економічних суб'єктів або інституційних одиниць. Отже, досягається взаємопов'язана оцінка господарських можливостей і чинників добробуту населення, з одного боку, та дії фінансово-економічних важелів, що впливають на рівень доходів, і через них - на попит і пропозицію - з іншого.
За концепцією доходу Дж. Хікса і було розроблено методи розрахунку основних показників, які характеризують стан економічного розвитку країни, - метод кінцевого використання і розподільчий метод.
Метод кінцевого використання (за видатками) дає змогу врахувати видатки всіх інституційних секторів економіки, які йдуть на купівлю кінцевого продукту країни. До них належать видатки сектору домашніх господарств, бізнесу, держави і закордонних споживачів. Згідно з цим методом ВВП обчислюється як сума окремих елементів сукупних видатків:
ВВП = С +1 + G + NX,
де С - споживчі видатки населення; 7- валові внутрішні інвестиції приватного сектору економіки; G - державні закупівлі товарів і послуг; NX- чистий експорт.
Споживчі витрати населення йдуть на особисте кінцеве споживання, а саме, на купівлю споживчих товарів коротко- та довгострокового користування і послуги (наприклад, плата за житло).
Валові внутрішні інвестиції приватного сектору економіки включають: валові капіталовкладення у закупівлю основних фондів, тобто на купівлю машин, обладнання, устаткування; виробниче і житлове будівництво; зміни у виробничих запасах. Вони складаються з чистих інвестицій та амортизації:
1= А + 41,
де А - амортизація, тобто інвестиції, які йдуть на відновлення зношеного капіталу; 41 - чисті інвестиції, які йдуть на розширене відтворення, приріст капіталу.
Державні закупівлі товарів і послуг - це частина державних видатків, які йдуть на виробництво товарів і послуг, що задовольняють суспільні потреби. До них належать державне замовлення, загальне управління, оборона, наука, мистецтво, культура та ін. Ці закупівлі відрізняються від державних видатків, оскільки останні включають трансфертні платежі. Трансферти при розрахунку ВВП не враховуються, оскільки не створюють вартості, а лише перерозподіляють уже створене. Отже, державні закупівлі розраховуються як різниця між державними видатками і трансфертами.
Чистий експорт дає можливість визначити зовнішньоекономічні видатки країни й обчислюється як різниця між експортом та імпортом:
NX = X-M,
де X- експорт (вивіз) товарів і послуг з країни; ?- імпорт (ввезення) товарів і послуг з інших країн світу. Сальдо чистого експорту може бути позитивним (перевищення експорту над імпортом) і від'ємним (імпорт перевищує експорт).
Розподільчий метод (за доходами) дає можливість визначити, у вигляді чого домашні господарства і власники економічних ресурсів - робочої сили та капіталу, одержують ВВП, створюваний за рік у формі первинних доходів. До цих доходів належать: заробітна плата найманих працівників з нарахуваннями на соціальне страхування (ЗП); дохід від власності некорпоративного підприємництва у вигляді змішаного доходу (ЗД); прибуток корпоративного бізнесу, тобто валовий корпоративний прибуток (ВКП), що включає амортизацію та корпоративний прибуток; чисті податки на виробництво та імпорт як чистий доход держави (чисті неприбуткові податки (ЧНП)).
Тобто ВВП можна обчислити за формулою
ВВП = ЗП + ЗД + ВКП + ЧНП.
Стадію утворення доходу характеризують такі показники: оплата найманої праці; валовий або чистий корпоративний прибуток; податки, пов'язані з виробництвом; субсидії, пов'язані з виробництвом. Оплата праці найманих працівників - це винагорода в грошовій або натуральній формі, яка має бути виплачена роботодавцем найманому працівнику за роботу, виконану ним у звітному періоді, незалежно від того, є цей працівник резидентом або нерезидентом. Оплата праці обчислюється на підставі нарахованих сум і містить внески на соціальне страхування.
Чисті неприбуткові податки дорівнюють різниці неприбуткових податків на виробництво й імпорт і субсидій на виробництво й імпорт. Неприбуткові податки, пов'язані з виробництвом, включають платежі підприємств і організацій до державного та місцевих бюджетів, державних цільових і позабюджетнихфондів у зв'язку з використанням ресурсів та одержанням дозволів на специфічні види

 
 

Цікаве

Загрузка...