WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Неокласичні концепції регулювання національної економіки (пошукова робота) - Реферат

Неокласичні концепції регулювання національної економіки (пошукова робота) - Реферат

професор Боннського і Гарвардського університетів. Основні праці - "Бізнес-цикли" (1938 p.), "Десять великих економістів" (1951 p.), "Капіталізм, соціалізм і демократія" (1957 p.), дві останні видані після смерті автора. Теоретики ефективної конкуренції вважали, що монополія як результат науково-технічного прогресу тотожна великому виробництву і має значний вплив на економіку, організовуючи стійкі зв'язки між різнорідними галузями (диверсифікуючи їх) та сприяючи збуту широкого кола товарів. Державі достатньо вибрати правила регулювання монополій (олігополій), за яких інтереси великих корпорацій будуть підпорядковані інтересам покупців, і тоді затвердиться ефективна конкуренція. На думку Й. Шумпетера та його прихильників, в умовах ефективної конкуренції монополії можуть здійснювати активну інноваційну діяльність, стабілізуючи виробництво і забезпечуючи стійке зростання національної економіки. Ця ідея вченого є основою теорії саморозвитку капіталізму і теорії інноваційного прибутку, поширених у 70-х роках. Теоретики ефективної конкуренції вважали, що монополія не тільки є найкращою формою організації господарства нині, а й залишиться такою у перспективі. Держава повинна не обмежувати, а регулювати владу монополій, водночас сприяючи підвищенню конкурентоспроможності дрібних і середніх фірм. Регулювання можливе за допомогою антитрестівського законодавства, що визначає пропорції між монополією і вільною конкуренцією. Якщо це відбудеться, то ефективна конкуренція з ідеї перетвориться на практику, тобто на "працездатну" конкуренцію.
Рис. Д10. Система теорій сучасної фірми
Проблеми монопольного ціноутворення розглядала також Дж. Робінсон (1903-1983), яка закінчила Кембриджський університет, а з 1965 по 1971 рік обіймала посаду професора в тому ж університеті. Основні праці - "Нариси марксистської політекономії" (1942 p.), "Нагромадження капіталу" (1956 p.), "Друга криза економічної теорії" (1971 p.), "Трудова теорія вартості" (1973 р.). Дж. Робінсон здобула світову популярність завдяки праці "Економічна теорія недосконалої конкуренції" (1933 p.). Вона намагалася визначити механізм ціноутворення в умовах появи монополій. Конкуренція в цьому разі ставала недосконалою, тому що порушувалася рівновага конкурентної господарської системи. На відміну від теорії монополістичної конкуренції Е. Чемберліна, автор аналізувала відносини монополій з немонополізованим сектором. Вважається, що з появою монополій посилюється ринкова влада великих фірм над дрібними. Монополії укладають домовленості із встановлення цін, обмежують доступ інших фірм у галузь. Через дискримінацію фірми немонополізованого сектору не можуть досягти оптимальних розмірів, водночас розміри монополій перевищують оптимальні. У результаті, на думку Дж. Ро-бінсон, за недосконалої конкуренції продукції випускається менше, ніж за досконалої. Відбувається зростання цін, що монополії використовують як інструмент впливу на попит і регулювання збуту. Вона ввела поняття "дискримінація в цінах", що означає поділ монополією споживчого ринку на сегменти на основі цінової еластичності попиту.
Дж. Робінсон розглянула основні моделі недосконалої конкуренції, до яких належать чиста монополія, олігополія і монопсонія. Згідно з її поглядами, чиста монополія - це ситуація, за якої одна фірма є єдиним виробником продукту, в якого відсутні близькі замінники. Фірма-монополіст одержує повний контроль над ціною. Виникнення чистої монополії за Дж. Робінсон - це результат концентрованого виробництва, що дає значну економію на питомих постійних витратах. Олігополія - стан на ринку за невеликої кількості фірм-ви-робників. Компаній у галузі настільки мало, що у разі формування цінової політики одна з них повинна враховувати реакцію з боку конкурентів. Монопсонія - це тип ринкової структури, за якого існує монополія єдиного покупця певного товару. Дж. Робінсон стверджувала, що монопсоністом може бути велика фірма, що диктує найманим працівникам умови праці й оплати. У результаті заробітна плата може бути нижчою, ніж граничний продукт працівників. Виникає тенденція до експлуатації факторів виробництва, насамперед праці, що може призвести до економічної кризи.
Економічна криза, викликана недоспоживанням працівників унаслідок низької заробітної плати, стає основною перешкодою економічного зростання національного господарства. Використовуючи основні положення теорії недосконалої конкуренції, автор навела систему рівнянь, які доводять, що монополії провокують зниження зарплати, щоб домогтися зростання нагромадження капіталу. Дж. Робінсон вважала, що це можливо за незмінного технічного рівня виробництва, коли нагромадження відбувається винятково за рахунок зниження зарплати. За цих умов діяльність монополій загострює соціально-економічні проблеми, отже, необхідна активізація державного втручання в економіку. Держава повинна законодавче визначити мінімальний рівень зарплати і підтримувати профспілки, що протидіяли б монополіям на ринку праці.Нагромадження капіталу, що здійснюється в умовах прогресу техніки, приводить до зростання продуктивності праці, отже, і до зростання зарплати. У цій ситуації держава повинна забезпечувати постійне зростання питомої ваги зарплати в національному доході за допомогою заходів податкової (збільшення податків на прибуток корпорацій) і бюджетної політики (поліпшення умов соціального забезпечення населення). В результаті, на думку Дж. Робінсон, можна розв'язати багато соціально-економічних проблем, насамперед забезпечити підтримку платоспроможного попиту і досягти стійкого економічного зростання.
Список використаної літератури
1. Дзюбик С. Д., Ривок О. П. Основи економічної теорії. - К.: Основи, 1994. - 297 с.
2. Економічна теорія: Політекономія: Підруч. / За ред. В. Д. Бази-левича. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с.
3. Історія економічних учень: Підруч. / За ред. Л. Я. Корнейчук, ?. О. Татаренко. - К.: Вид-во КНЕУ, 1999. - 564 с.
4. Коуз Р. Фирма, рынок и право. - М., 1993.
5. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1990.- 311с.
6. Макконнет К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М.: Республика, 1996. - 785 с.
7. Нестеренко О. П. Історія економічних вчень: Курс лекцій: 3-тє вид., стереотип. - К.: МАУП, 2002. - 128 с.
8. Общая экономическая теория / Под ред. А. И. Чубрынина. - СПб.: Питер, 2000. - 288 с.
9. Ойкен В. Основные принципы экономической политики: Пер. с нем. - М.: Прогресс, 1995. - 352 с.
10. Основи економічної теорії / За заг. ред. А. А. Чухна. - К.: Віпол, 1994. -704с.- Ч. I, П.
11. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підруч. / За ред. ?. ?. Климка, В. ?. Нестеренка. - К.: Вища шк.; Знання, 1997. - 743 с.
12. Петти У. Экономические и статистические работы. - ?., 1940. - 324с.
13. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогообложения. - М., 1955. - 702 с.
14. Самуэльсон П. Экономика: В 2 т.: Пер. с англ. - М.: Алгон, 1994. -Т. 1. -333с.
15. Сисмонди С. Новые начала политической экономии: В 2 т. - М., 1936. - 401 с.
16. Скомарохова О. І. Соціальна політика та соціальний захист економічно активного населення України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук. - К., 1998.
17. Сурин А. И. История экономики и экономических учений. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 200 с.
18. Управління зовнішньоекономічною діяльністю / За ред. А. I. Кре-дісова. - К.: Віра-Р, 1997. - 448 с.
19. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. - М., 1992.
20. Хейне П. Экономический образ мышления. - М., 1991.
21. Хрестоматия по экономической теории / Сост. Е. Ф. Борисов. - М.: Юристь, 1997. - 536 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...