WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Меркантилізм (пошукова робота) - Реферат

Меркантилізм (пошукова робота) - Реферат

рівні), сприяючи подоланню конфліктності інтересів капіталістів і найманих працівників.
Рента як прибуток виникає в сільському господарстві. Д. Рікардо визначав, що джерелом земельної ренти є тільки сільськогосподарська праця. Кількість землі обмежена, і це впливає на вартість сільськогосподарської продукції. Найгірша ділянка - це та, що дає фермеру тільки прибуток. Додержуючись ідеї спадної родючості землі, учений вважав, що вартість сільськогосподарської продукції має визначатися витратами праці на найгірших землях. Якщо дохід фермера менший за прибуток, тоді земельна ділянка не орендується. Абсолютну ренту земельний власник не одержує, тому що ніхто не перешкоджає фермеру господарювати на землі. З урахуванням зазначеного ринкова вартість сільськогосподарської продукції дорівнює вартості виробництва на найгіршій землі плюс земельна рента з найкращих і середніх за якістю земель. У свою чергу, вартість виробництва продукту на найгірших землях дорівнює оплаті праці найманого робітника плюс прибуток фермера, де прибуток фермера - це відсоток на вкладений у землю капітал. Орендна плата, що виплачується фермером, дорівнює відсотку за заборгованістю земельного власника банку плюс земельна рента. Отже, на думку Д. Рікардо, інтереси земельного власника і фермера суперечливі, оскільки, з одного боку, земельний власник зазіхає на частину прибутку фермера, а з іншого - надає землю в оренду, навіть коли вона не приносить абсолютної ренти.
У концепції Д. Рікардо проблеми розподілу прибутків і нагромадження капіталу тісно пов'язані з проблемами відтворення всього суспільного виробництва. Учений вважав, що суспільне відтворення здійснюється за натуральною формою і за вартістю. Результатом процесу відтворення є сукупний суспільний продукт, що має бути представлений за вартістю як сума фонду відшкодування і національного доходу та за натуральною формою як сума засобів виробництва і предметів споживання. Національний доход заздалегідь призначений для купівлі засобів виробництва і предметів споживання, отже, створюється замкнутий цикл відтворення, в якому сума прибутків дорівнює сумі витрат. Така макрорівновага досягається автоматично, тобто якщо попит тимчасово не дорівнює пропозиції, маса грошей автоматично врівноважується з масою товарів, і загальна рівновага відновлюються. Д. Рікардо зазначав, що на процес суспільного відтворення значно впливає рівноважна зовнішня торгівля. В своїй концепції зовнішньої торгівлі Д. Рікардо стверджував, що коли у країні маса золотих грошей перевищує масу товарів, то високі внутрішні ціни роблять вигіднішим імпорт товарів. Дефіцит торговельного балансу, що утворюється, оплачується золотими грішми, і вони йдуть із країни, товар дешевшає, і вигідним стає експорт. Виникає автоматичниймеханізм зовнішньої торгівлі, що вирівнює національні торговельні баланси і перерозподіляє золоті гроші між країнами. Основне призначення цього автоматичного механізму зовнішньої торгівлі - досягнення гармонії зовнішньоекономічних зв'язків країн. Дуже часто теорію зовнішньої торгівлі Рікар-до називають теорією гармонічної зовнішньої торгівлі. Основний принцип досягнення гармонії зовнішньої торгівлі - принцип порівняльних витрат, відповідно до якого визначаються пропорції товарообміну між країнами і виокремлюються пріоритети експорту та імпорту.
Загальний висновок з економічної концепції Д. Рікардо - учений не звільнився від "догми Сміта" в трактуванні вартості і товарів. Проте, якщо А. Сміт розглядав перевагу прибутків над вартістю, то Д. Рікардо, навпаки, зазначав перевагу вартості над прибутками. У моделі паперово-грошового обігу, запропонованій Д. Рікардо, трудова теорія грошей Сміта поєднується з кількісною теорією грошей Д. Юма, суть останньої, як відомо, полягає саме в тому, що рівень цін на товари залежить від кількості грошей в обігу. Теорія гармонічної зовнішньої торгівлі Рікардо стала основою сучасної теорії інтеграції, а розглянутий ним принцип порівняльних витрат є першим застосуванням економіко-математичних методів в аналізі зовнішніх економічних зв'язків. Учений дотримувався думки, що державне регулювання зарплати має ґрунтуватися на так званому природному законі народонаселення. Попри окремі недоліки, ця теорія - єдина концепція збалансованого рівноважного розвитку капіталістичної економіки, основною умовою якого є вільна конкуренція.
Список використаної літератури
1. Дзюбик С. Д., Ривок О. П. Основи економічної теорії. - К.: Основи, 1994. - 297 с.
2. Економічна теорія: Політекономія: Підруч. / За ред. В. Д. Бази-левича. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с.
3. Історія економічних учень: Підруч. / За ред. Л. Я. Корнейчук, ?. О. Татаренко. - К.: Вид-во КНЕУ, 1999. - 564 с.
4. Коуз Р. Фирма, рынок и право. - М., 1993.
5. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1990.- 311с.
6. Макконнет К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М.: Республика, 1996. - 785 с.
7. Нестеренко О. П. Історія економічних вчень: Курс лекцій: 3-тє вид., стереотип. - К.: МАУП, 2002. - 128 с.
8. Общая экономическая теория / Под ред. А. И. Чубрынина. - СПб.: Питер, 2000. - 288 с.
9. Ойкен В. Основные принципы экономической политики: Пер. с нем. - М.: Прогресс, 1995. - 352 с.
10. Основи економічної теорії / За заг. ред. А. А. Чухна. - К.: Віпол, 1994. -704с.- Ч. I, П.
11. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підруч. / За ред. ?. ?. Климка, В. ?. Нестеренка. - К.: Вища шк.; Знання, 1997. - 743 с.
12. Петти У. Экономические и статистические работы. - ?., 1940. - 324с.
13. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогообложения. - М., 1955. - 702 с.
14. Самуэльсон П. Экономика: В 2 т.: Пер. с англ. - М.: Алгон, 1994. -Т. 1. -333с.
15. Сисмонди С. Новые начала политической экономии: В 2 т. - М., 1936. - 401 с.
16. Скомарохова О. І. Соціальна політика та соціальний захист економічно активного населення України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук. - К., 1998.
17. Сурин А. И. История экономики и экономических учений. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 200 с.
18. Управління зовнішньоекономічною діяльністю / За ред. А. I. Кре-дісова. - К.: Віра-Р, 1997. - 448 с.
19. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. - М., 1992.
20. Хейне П. Экономический образ мышления. - М., 1991.
21. Хрестоматия по экономической теории / Сост. Е. Ф. Борисов. - М.: Юристь, 1997. - 536 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...