WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Організаційні форми підприємницької діяльності - Реферат

Організаційні форми підприємницької діяльності - Реферат

розрахунок економічної ефективності, ціноутворення, вивчення ринку тощо.
Соціальні функції підприємства такі: поліпшення умов праці та відпочинку працівників, створення сприятливого психологічного клімату в колективі, подання допомоги і надання пільг працівникам, благодійна діяльність.
Зовнішньоекономічні функції підприємства: участь у міжнародному обміні товарів, спільне з іноземними партнерами виробництво, будівництво, науково-технічне співробітництво.
Правові основи функціонування підприємства в Україні
Важливим кроком на шляху побудови ринкової економіки в Україні є ухвалення законів "Про власність" і "Про підприємство", які сприяють створенню умов повноцінного функціонування ринку: плюралізму форм власності, свободи вибору підприємницької діяльності, конкурентного середовища тощо. Згідно з ухваленими законами на території України можуть діяти такі види підприємств:
o індивідуальне підприємство, засноване на приватній власності фізичної особи і виключно її праці;
o сімейне підприємство, засноване на власності і праці громадян України - членів однієї сім'ї, які проживають разом;
o приватне підприємство, засноване на приватній власності окремого громадянина, з правом наймання робочої сили;
o колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства, кооперативу, іншого статутного товариства, громадської та релігійної організації;
o державне комунальне (муніципальне) підприємство, засноване на власності адміністративно-територіальних одиниць;
o державне підприємство, засноване на державній власності;
o спільне підприємство, засноване на базі об'єднання майна різних власників з різних країн (змішана формавласності);
o орендне підприємство - підприємство різних форм власності, яка на певних умовах і на певний час передається в користування. Згідно із Законом України "Про підприємство" всі ці підприємства мають право на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності (якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України) і створювати такі об'єднання підприємств:
o асоціації - договірні об'єднання, створені з метою постійної спільної координації господарської діяльності. Асоціація не може втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-якого з її учасників;
o корпорації - договірні об'єднання, створені на основі спільності виробничих, наукових і комерційних інтересів з наданням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожному з учасників;
o консорціуми - тимчасові договірні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети;
o концерни - статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків і тощо на основі фінансової залежності від одного або групи підприємств;
o виробничі об'єднання - єдиний виробничо-господарський комплекс, до якого належать заводи, науково-дослідні інститути, конструкторські бюро, технологічні організації;
o науково-виробничі об'єднання - об'єднання різних господарських одиниць, в якому головною є науково-дослідна, проектно-конструкторська або технологічна організація. Відповідальність підприємств та їх об'єднань за результати своєї діяльності визначається Законом України "Про банкрутство" від 1 липня 1992 р. Закон встановлює чітку відповідальність власника за здійснення господарської діяльності, регулює процедуру ліквідації підприємств і задоволення претензій бюджету та кредиторів.
Поняття банкрутства тільки входить у теорію і практику підприємницької діяльності в Україні. Банкрутство - це встановлена судом неспроможність боржника (громадянина, підприємства, фірми, банку і т. ін.) виконати свої боргові зобов'язання і продовжувати нормальну підприємницьку діяльність; фінансовий крах.
Механізм банкрутства в ринковій економіці є практичною реалізацією відбору найефективніших форм і методів господарювання, збереження матеріальних і фінансових ресурсів, впровадження науково-технічних розробок щодо. Інститут банкрутства є механізмом, що забезпечує ефективність функціонування ринкової економіки.
Список використаної літератури
1. Борисов Е. Ф. Экономическая теория. - М.: Юристь, 1999. - 568 с.
2. Бутук А. И. Экономическая теория. - К.: Вікар, 2000. - 301 с.
3. Всемирная история экономической мысли: В 6 т. - М.: Мысль, 1987.
4. Гальчинський А. С., Єщенко П. С., ПалкінЮ. І. Основи економічних знань: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 1999. - 403 с.
5. Дзюбик С. Д., Ривок О. П. Основи економічної теорії. - К.: Основи, 1994. - 297 с.
6. Економічна теорія: Політекономія: Підруч. / За ред. В. Д. Бази-левича. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с.
7. Иохин В. Я. Экономическая теория: Учебник. - М.: Юристь, 2000. - 861 с.
8. Історія економічних учень: Підруч. / За ред. Л. Я. Корнейчук, ?. О. Татаренко. - К.: Вид-во КНЕУ, 1999. - 564 с.
9. Калиничева Г. И. Экономическая история: краткий конспект лекций. - К.: МАУП, 1998. - 92 с.
10. Коуз Р. Фирма, рынок и право. - М., 1993.
11. КейнсДж. М. Общая теория занятости, процента и денег: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1978. - 494 с.
12. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1990.- 311с.
13. Макконнет К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М.: Республика, 1996. - 785 с.
14. Милль Дж. Основы политической экономии: В 2 т. - М.: Прогресс, 1980.- Т. 2.- 480с.
15. Мостовая Е. Б. Основы экономической теории: Курс лекций. - М.: Инфра-М; НГАЭиУ, 1997. - 496 с.
16. Нестеренко О. П. Історія економічних вчень: Курс лекцій: 3-тє вид., стереотип. - К.: МАУП, 2002. - 128 с.
17. Общая экономическая теория / Под ред. А. И. Чубрынина. - СПб.: Питер, 2000. - 288 с.
18. Ойкен В. Основные принципы экономической политики: Пер. с нем. - М.: Прогресс, 1995. - 352 с.
19. Основи економічної теорії / За заг. ред. А. А. Чухна. - К.: Віпол, 1994. -704с.- Ч. I, П.
20. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підруч. / За ред. ?. ?. Климка, В. ?. Нестеренка. - К.: Вища шк.; Знання, 1997. - 743 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...