WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Ознаки господарського механізму - Реферат

Ознаки господарського механізму - Реферат


Реферат на тему:
Ознаки господарського механізму
Важливою і необхідною ланкою господарського механізму є політико-правові форми регулювання процесів економічного життя як надскладної мегасистеми. У господарському механізмі взаємодіють, стикаються, існують різні суспільні відносини та адекватні їм категорії. Через них реально спілкуються різні елементи суспільно-економічної формації, тому господарський механізм виступає у двох іпостасях - як система відносин об'єктивного характеру і як сфера цілеспрямованого регулювання економічної діяльності суспільства. Наприклад, удосконалення конкретних форм господарської діяльності нині здійснюється за умов реального рівноправного існування фізичних форм привласнення благ і послуг, становлення здорових ринкових засад. Це двоїстий (двоєдиний) процес або навіть інтегровані процеси, що органічно співіснують у суспільному виробництві, в цілісній системі народногосподарського відтворення.
Господарський механізм - це система організації народногосподарського організму відтворювальної діяльності, що ґрунтується на пізнанні дії і взаємодії економічних законів, це спосіб ведення господарства у суспільному масштабі з відповідними техніко-економічними й організаційно-економічними відносинами та ринковими формами і методами функціонування суспільної економіки.
Соціально-економічні ознаки господарського механізму такі:
o націленість на оптимальне задоволення потреб суспільства;
o досягнення високого рівня народногосподарського і внутрішньо-фірмового стратегічного і поточного управління (мікрорівень);
o оптимальне поєднання державного регулювання економіки з комерційною діяльністю окремих підприємств різних форм власності;
o економічне стимулювання працівників в усіх сферах життєдіяльності суспільства;
o найраціональніше поєднання особистісних і колективних інтересів з інтересами суспільства;
o досягнення цілісної єдності матеріальних і морально-психологічних стимулів трудової діяльності на всіх напрямах господарювання;
o забезпечення високоефективного розвитку за всіма галузями виробництва і соціальної сфери.
Суспільний господарський механізм є складним організмом. Він охоплює різноманітні елементи, що доповнюють один одного, складають окремі підсистеми (блоки), які співпрацюють, взаємодіють у
цілісній, глобальній (народногосподарській) системі, цілісному народногосподарському організмі.
Структурні елементи інтегрованого народногосподарського механізму, які можна виокремити у його складі:
o стратегічне управління (стратегічне планування і прогнозування), що є стрижнем механізму господарювання, а також поточне (індикативне) планування народногосподарської діяльності. Планування сприяє впорядкуванню й узгодженню траєкторії розвитку макро- і мікроекономіки, оптимальному забезпеченню пропорційності і збалансованості розвитку економіки загалом, допомагає сконцентрувати в розпорядженні держави ресурси і засоби для спрямування їх на ключові напрями соціально-економічного прогресу суспільства;
o економічне стимулювання, яке виявляється у системі економічних важелів і стимулів, спрямованих на працівників суспільного виробництва. Воно органічно пов'язане з реальним використанням комерційних (ринкових) засад в економіці і поєднує в собі не лише матеріальну зацікавленість, а й певну відповідальність підприємств, органів господарювання усіх форм власності за якість, ефективність і кінцеві результати роботи;
o менеджмент підприємств. Можна виокремити такі суто виробничі форми управління діяльністю підприємств як кооперування, спеціалізація, комбінування суб'єктів господарювання, ланок і підрозділів економічної діяльності на мікрорівні;
o політико-правове регулювання діяльності на різних ієрархічних рівнях (загальнонародний, регіональний, територіально-виробничий, мікроекономічний). До нього належать загальнодержавна економічна політика і законодавчо-правове забезпечення виробничого процесу, підприємницької діяльності в різних галузях і сферах народного господарства.
Отже, господарський механізм - це багатопланове утворення. Він є об'єктом вивчення цілої системи різних наук і насамперед економічних. Окремі його сторони аналізуються з точки зору права, соціології, психології тощо. Коротко перелічимо завдання щодо аналізу механізму суспільного господарювання, що стоять перед економічною наукою:
o пізнання законів і закономірностей, зокрема виробничих, які є соціально-економічною сутністю, змістом господарського механізму (техніко-економічні та організаційно-економічні відносини);
o дослідження форм і методів пізнання та реального використання у практичній діяльності системи економічних законів;
o вироблення загальнодержавної концепції механізму господарювання й основних напрямів його послідовного, динамічного, науково обґрунтованого, комплексного вдосконалення як цілісного організму, а не лише за окремими господарськими утвореннями. Безумовно, господарський механізм було б неправильно розглядати як арифметичну суму його елементів, оскільки він є цілісним живим організмом суспільства, а відтак, неузгодженість, розбалансування в роботі його складових (органів, підсистем) може знижувати рівень ефективності його роботи на різних ступенях господарювання аж до кризових ситуацій.
Неузгодженість, розбалансованість у роботі господарського механізму можуть негативно позначитися:
o на системах індикативних (рекомендаційних) показників стратегічного прогнозування і економічних регуляторів;
o на економічних регуляторах і законодавчо-юридичних нормах, що регламентують господарську діяльність, підприємництво на різних рівнях управлінської ієрархії;
o на формах господарювання в ринкових умовах, новітніх напрямах розвитку продуктивних сил під впливом прогресуючого розвитку науки, техніки й технології у світовому масштабі, спричинивши їх відставання.
Нагальною потребою молодої Української держави, що обрала суверенний, самостійний шлях у структурі світового господарства, є комплексне узгодження розвитку й удосконалення всіх структурних елементів господарського механізму, від чого безпосередньо й опосередковано залежить рівень і масштаби ефективності функціонування сьогодні і в доступному для огляду майбутньому. Тільки скоординована взаємодія всіх ланок і функціональних підрозділів єдиного цілісного господарського механізму може забезпечити успіх у ринковій трансформації економіки.
Функції господарського механізму
Важливим етапом у пізнанні господарського механізму як цілісного суспільного організму є розкриття його функцій, серед яких можна виокремити такі:
o динамічна збалансованість, відповідність рівня розвитку суспільних продуктивних сил формам і методам господарювання. Господарський механізм є способом розв'язання суперечностей, що можуть виникати у цій сфері економічного процесу. Підтримання збалансованості й адекватності у розвитку суспільного виробництва, його регулювання є необхідною передумовою поступальногоцивілізаційного прогресу. Звичайно, не слід недооцінювати ринкові форми господарювання, разом з тим потрібно пам'ятати, що ринкові регулятори мають перебувати у взаємодії з державним регулюванням багатьох соціальних процесів, де загалом позитивний вплив ринкових важелів може викликати певні негативні вияви. Міркування окремих учених, політиків, господарників на кшталт "ринок вирішує все", як свідчить

 
 

Цікаве

Загрузка...