WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Небанківські кредитно-фінансові установи. Біржа - Реферат

Небанківські кредитно-фінансові установи. Біржа - Реферат

залі.
Брокер - фізична особа, яка зареєстрована на біржі згідно із статутом і до обов'язків якої належить виконання доручень клієнтів біржі за їх рахунок. Брокер є посередником при укладенні угод між продавцями і покупцями цінних паперів, товарів, валют та інших цінностей на фондових і товарних біржах. Брокери докладно вивчають кон'юнктуру ринку, можливості купівлі або продажу продукції і, як правило, спеціалізуються на вузькому асортименті товарів. Кількість брокерів на біржі визначає біржовий комітет. Кожен член біржі може відкрити на ній брокерську контору. Брокерська контора - фірма (підприємство) при біржі, яка допомагає своїм засновникам, а також стороннім юридичним і фізичним особам у здійсненні біржових операцій. На відміну від брокера, який виконує лише доручення свого клієнта, брокерська контора має право працювати за тимчасовими дорученнями інших клієнтів.
Дилер - член фондової біржі, який здійснює купівлю-продаж цінних паперів, валют, дорогоцінних металів і діє від власного імені та за власний рахунок.
Є кілька класифікацій бірж. За принципом організації виокремлюють два типи бірж: публічно-правові і приватноправові. Перші перебувають під контролем держави і їх членами може стати будь-який підприємець, який включений до національного торгового реєстру і має певний обсяг товарообороту. Здійснювати операції на публічно-правовій біржі можна і купуючи разові квитки. Найпоширеніший цей тип бірж у західноєвропейських країнах - Франції, Бельгії, Голландії. До діяльності приватноправових бірж має доступ лише вузьке коло осіб, що належать до біржової корпорації. Приватні біржі переважають у США, але зустрічаються і в інших країнах. Залежно від номенклатури біржі поділяють на вузькоспеціалізовані, що займаються торгівлею окремими видами товарів (наприклад, Лондонська біржа металів, Лондонська міжнародна нафтова біржа); спеціалізовані, спрямовані на торгівлю різнорідними товарами (наприклад, фондова, товарна, валютна, біржа праці); універсальні, які сполучають діяльність у кількох напрямах. Залежно від розташування біржі та її значення у світовій торгівлі розрізняють міжнародні, регіональні, національні біржі.
Історично товарна біржа виникла першою. Під товарною біржею розуміють структуру з правами юридичної особи, яка формує оптовий ринок за допомогою організації та регулювання біржової торгівлі. Купівля-продаж на товарній біржі відбувається у формі публічних торгів, що здійснюються у певному місці в певний час за визначеними заздалегідь правилами.
У країнах з розвиненою ринковою економікою товарні біржі функціонують здебільшого як безприбуткові асоціації, звільнені від сплати корпоративного прибуткового податку. Основні статті їх доходів: засновницькі та пайові внески; відрахування організацій, що утворюють біржу; доходи від надання послуг членам біржі та іншим організаціям; інші надходження. Засновники біржі є її членами
Фондові біржі по праву вважаються невіддільною частиною економіки розвиненої країни і створюються з метою залучення коштів для розширення інвестування та забезпечення максимальної прибутковості випущених в обіг цінних паперів - особливим чином оформлених документів, що виражають майнові (боргові) зобов'язання. До них належать акції, облігації, векселі, сертифікати, ф'ючерси, варанти та ін.
Фондова біржа обслуговує так званий вторинний ринок цінних паперів, на якому обертаються раніше випущені цінні папери, тобто здійснюється їх перепродаж. Фондова біржа є торговим, професійним і технічним ядром ринку цінних паперів. Основні функції фондової біржі:
o мобілізація тимчасово вільних коштів юридичних і фізичних осіб за допомогою продажу цінних паперів;
o встановлення ринкової вартості (біржового курсу) цінних паперів;
o переділ капіталу між компаніями, галузями, сферами виробництва та обслуговування;
o реєстрація біржових котирувань цінних паперів;
o видання біржових бюлетенів та ін.
Завдяки широкому розвитку біржової торгівлі цінними паперами з постійною публікацією курсів цінних паперів фондова біржа набула нової функції - чутливого барометра стану справ в окремих компаніях, галузях і економіці країни загалом.
В Україні ухвалено низку нормативних актів, що повинні закласти основу для становлення і функціонування фондового ринку. Відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" фондова біржа України має діяти на безприбуткових засадах, принципах ліквідності, стабільності, широкої гласності і довіри. Перші торги на Українській фондовій біржі відбулися 6 лютого 1992 p., нині функціонують 25 її філій по всій Україні. Операції, що здійснюються на українському фондовому ринку, свідчать про його недосконалість і нерозвиненість. Проте подальші ринкові реформи в Україні безперечно сприятимуть його повноцінному функціонуванню.
Валютна біржа - це організаційно оформлений і регулярно функціонуючий ринок, на якому здійснюється торгівля великими партіями валют. Покупцями і продавцями тут виступають переважно банки, що укладають угоди за свій рахунок або за дорученням своїх клієнтів. На сьогодні в розвинених країнах переважає пряма міжбанківська торгівля валютою. Найвідоміші валютні біржі розташовані в Німеччині, Франції, Японії, країнах Бенілюксу, окремих скандинавських державах. Одна з великих валютних бірж України - Міжбанківська валютна біржа. З усіх видів бірж валютні біржі найбільш регульовані державою.
Серед бірж найбільш соціально важливою є біржа праці - організація, що обслуговує ринок праці, тобто спеціалізується на посередництві між працюючими і підприємцями щодо купівлі-продажу робочої сили. Метою діяльності біржі праці є впорядкування наймання робочої сили, скорочення термінів пошуку роботи і боротьба з безробіттям. Крім того, біржі праці вивчають попит і пропозицію робочої сили на всьому ринку праці або на вузькофаховому; здійснюють перепідготовку робочої сили, професійну орієнтацію молоді; надають інформаційні послуги тощо. Діяльність біржі праці отримала міжнародно-правову регламентацію в ряді конвенцій Міжнародної організації праці.
Діяльність бірж праці в Україні має забезпечити реалізацію концепції соціального захисту, формування єдиноїсистеми соціальної допомоги і підтримки працездатних громадян. Від того, як швидко запрацюють організаційні, кваліфікаційні та інформаційні структури біржі праці, залежатимуть соціально-психологічний клімат в українському суспільстві, визнання необхідності та підтримка соціально-економічних змін, що відбуваються.
Список використаної літератури
1. Борисов Е. Ф. Экономическая теория. - М.: Юристь, 1999. - 568 с.
2. Бутук А. И. Экономическая теория. - К.: Вікар, 2000. - 301 с.
3. Всемирная история экономической мысли: В 6 т. - М.: Мысль, 1987.
4. Гальчинський А. С., Єщенко П. С., ПалкінЮ. І. Основи економічних знань: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 1999. - 403 с.
5. Дзюбик С. Д., Ривок О. П. Основи економічної теорії. - К.: Основи, 1994. - 297 с.
6. Економічна теорія: Політекономія: Підруч. / За ред. В. Д. Бази-левича. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с.
7. Иохин В. Я. Экономическая теория: Учебник. - М.: Юристь, 2000. - 861 с.
8. Історія економічних учень: Підруч. / За ред. Л. Я. Корнейчук, ?. О. Татаренко. - К.: Вид-во КНЕУ, 1999. - 564 с.
9. Калиничева Г. И. Экономическая история: краткий конспект лекций. - К.: МАУП, 1998. - 92 с.
10. Коуз Р. Фирма, рынок и право. - М., 1993.
11. КейнсДж. М. Общая теория занятости, процента и денег: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1978. - 494 с.
12. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1990.- 311с.
13. Макконнет К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М.: Республика, 1996. - 785 с.
14. Милль Дж. Основы политической экономии: В 2 т. - М.: Прогресс, 1980.- Т. 2.- 480с.

 
 

Цікаве

Загрузка...