WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Монополія: сутність, форми і види - Реферат

Монополія: сутність, форми і види - Реферат

неможливо, оскільки максимальна прибутковість певної галузі приваблює інших підприємців, що прагнуть ефективніше застосувати свій капітал. Монополія, регулюючи виробництво, може лише опосередковано регулювати попит, тому й змушена враховувати реакцію покупців на зростання цін (повністю монополізувати виробництво й реалізацію товару можливо лише тоді, коли попит на нього нееластичний).
Влада монополістів (олігополістів) над ринком виявляється у характері формування і руху цін. Ознаки монополістичної (олігополіс-тичної) політики цін такі:
o ціна підтримується всіма виробниками або продавцями галузі через систему "лідерства у цінах";
o виникає відносна стабільність цін;
o спостерігається дискримінація у цінах і постійне маневрування цінами.
Прагнучи ліквідувати пряму цінову конкуренцію і "стабілізувати" галузь на основі єдиної ціни, монополісти й олігополісти максимально захищають себе від таємного зниження цін і непрямої цінової конкуренції з боку окремих партнерів або аутсайдерів ринку. Таємні знижки та поступки, пільгові умови комерційного кредиту, надання додаткових послуг і гарантій покупцям можуть мати для конкурентів не менш неприємні наслідки, ніж відкрите зниження цін. Маневрування цінами постійно здійснюється через механізми цінової дискримінації щодо різних категорій споживачів, різних територій і регіонів, залежно від подальшого використання продукції, тобто як один із засобів вирішення тактичних і стратегічних завдань фірми.
Монополізація негативно впливає на ціноутворення, що підтверджують такі дані: за період 1950-1980 pp. індекс оптових цін у п'ятнадцяти провідних галузях США зріс у 3,7 разу; за той самий період ціни на продукцію машинобудування і чорної металургії, де рівень монополізації найвищий, зросли відповідно у 4,2 й 4,5 разу; у найменш монополізованих галузях - текстильній і швейній рівень цін зріс лише у 1,95 разу. Необґрунтоване завищення цін та ігнорування інтересів споживачів, позбавлених альтернативного вибору, - наслідки економічної політики монополій в умовах порушення конкурентно-ринкового механізму.
Фінансовий капітал і фінансова олігархія
Ще одна істотна ознака монополістичного капіталізму - панування фінансового капіталу.
Фінансовий капітал - це об'єднання монополістичного банківського капіталу з капіталом промисловості й інших галузей економіки. Для домонополістичної епохи були характерні диференціація видів капіталу, відокремлення торговельного та позичкового капіталів від промислового. Монополістичній стадії, навпаки, притаманна тенденція до інтеграції капіталів, поєднання його різних форм у межах єдиної системи фінансового капіталу. Виникнення фінансового капіталу приводить до зростання усуспільнення виробництва. Розвиток фінансового капіталу багато в чому залежить від еволюції
банківської діяльності (універсальний характер сучасних банків, розвиток ринку цінних паперів, поява вузькоспеціалізованих небан-ківських фінансово-кредитних інститутів), знаменуючи собою встановлення єдиного контролю над виробництвом і обігом.
Найпоширеніші форми інтеграції банківських і промислових монополій такі: система взаємної участі в акціонерному капіталі, "перехресні" директорати, стійкі довготермінові ділові контакти, особиста унія, фінансово-промислові групи (ФПГ).
Основною формою фінансового капіталу є фінансово-промислові групи, які охоплюють різні сфери й рівні господарювання за схемою "сфера обігу -> промисловість -> внутрішньогалузеве використання капіталу -> міжгалузеве переливання капіталу -> розвиток банківських та інших кредитно-фінансових інститутів" і встановлюють багаторічні ділові відносини з поступовою трансформацією їх у майнові права та сімейно-асоціативні унії. В межах фінансово-промислової групи досягається певна координація економічної діяльності інтегрованих підприємств, перерозподіл акумульованого банками позичкового капіталу, відносна стійкість нагромадження капіталу. Сучасний період розвитку ФПГ характеризується двома тенденціями, які водночас взаємно виключають і діалектично доповнюють одна одну: до консолідації, більшої організаційної оформленості, з одного боку, і до розширення кордонів і взаємопроникнення існуючих груп - з іншого.
Уособленням панування фінансового капіталу в економічному та соціальному житті є фінансова олігархія - монополістична економічна та політична еліта суспільства, включаючи також найвищих менеджерів найбільших корпорацій. Доходи фінансової олігархії досягають значних розмірів, а основним джерелом їх появи є володіння великими пакетами акцій провідних корпорацій, що забезпечує економічну і політичну владу. Зростаючу роль у структурі фінансової олігархії відіграють найвищі прошарки управлінців-менеджерів, рівень доходів яких порівнянний з доходами власників корпорацій.
Отже, поступальний розвиток ринкової економічної системи пов'язаний з поступовим проходженням нею окремих етапів, що зумовлено трансформацією техніко-технологічних і соціально-економічних умов функціонування системи ринкового господарства. Це викликало еволюційну зміну мануфактурного капіталізму промисловим, епохи вільної конкуренції - пануванням монополістичного капіталу.
Список використаної літератури
1. Дзюбик С. Д., Ривок О. П. Основи економічної теорії. - К.: Основи, 1994. - 297 с.
2. Економічна теорія: Політекономія: Підруч. / За ред. В. Д. Бази-левича. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с.
3. Історія економічних учень: Підруч. / За ред. Л. Я. Корнейчук, ?. О. Татаренко. - К.: Вид-во КНЕУ, 1999. - 564 с.
4. Коуз Р. Фирма, рынок и право. - М., 1993.
5. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1990.- 311с.
6. Макконнет К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М.: Республика, 1996. - 785 с.
7. Нестеренко О. П. Історія економічних вчень: Курс лекцій: 3-тє вид., стереотип. - К.: МАУП, 2002. - 128 с.
8. Общая экономическая теория / Под ред. А. И. Чубрынина. - СПб.: Питер, 2000. - 288 с.
9. Ойкен В. Основные принципы экономической политики: Пер. с нем. - М.: Прогресс, 1995. - 352 с.
10. Основи економічної теорії / За заг. ред. А. А. Чухна. - К.: Віпол, 1994. -704с.- Ч. I, П.
11. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підруч. / За ред. ?. ?. Климка, В. ?. Нестеренка. - К.: Вища шк.; Знання, 1997. - 743 с.
12. Петти У. Экономические и статистические работы. - ?., 1940. - 324с.
13. Рикардо Д. Начала политической экономии иналогообложения. - М., 1955. - 702 с.
14. Самуэльсон П. Экономика: В 2 т.: Пер. с англ. - М.: Алгон, 1994. -Т. 1. -333с.
15. Сисмонди С. Новые начала политической экономии: В 2 т. - М., 1936. - 401 с.
16. Скомарохова О. І. Соціальна політика та соціальний захист економічно активного населення України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук. - К., 1998.
17. Сурин А. И. История экономики и экономических учений. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 200 с.
18. Управління зовнішньоекономічною діяльністю / За ред. А. I. Кре-дісова. - К.: Віра-Р, 1997. - 448 с.
19. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. - М., 1992.
20. Хейне П. Экономический образ мышления. - М., 1991.
21. Хрестоматия по экономической теории / Сост. Е. Ф. Борисов. - М.: Юристь, 1997. - 536 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...