WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Маржналістська теорія та її основні школи - Реферат

Маржналістська теорія та її основні школи - Реферат

їх застосування знижується ефективність (тобто фактори мають спадну віддачу). Учений вважав, що крім продукту праці і продукту капіталу до ринкової вартості продукту належить продукт землі, отже, виробнича функція має вигляд
у =f(L, К, Т),
де Т- земельні площі (terra), що використовуються у виробництві.
На теорії граничної продуктивності ґрунтується теорія вмінюван-ня Кларка. В його економічній концепції ця теорія має закінчений вигляд. Прибутки власників факторів виробництва є частинами ринкової вартості готової продукції. Розмір цих прибутків має визначатися граничними внесками факторів виробництвав створення ринкової вартості продукції.
Дж. Б. Кларк за допомогою графіка проілюстрував ці висновки (рис. Д 4).
Рис. Д 4. Спадна продуктивність факторів виробництва
ВМС - це крива спадної продуктивності послуг праці. Із зростанням кількості зайнятих граничний продукт праці зменшується. Ринкова вартість готової продукції буде представлена як площа фігури ADBMK, причому продукт праці дорівнює площі фігури ADMK, продукт капіталу відповідно дорівнює площі фігури DBM. В економічній концепції Дж. Б. Кларка об'єднано теорію граничної корисності і теорію вмінювання. Це поєднання мало дуже важливий позитивний результат - учення Кларка стало основою раціональної організації виробництва фірми та визначило основні проблеми подальших досліджень. Уперше в історії економічної думки розробка теорії вмінювання досягла такого рівня, що є закінченим варіантом безкласової теорії прибутків.
Представником американської школи теорії граничної продуктивності є І. Фішер, якого вважають також представником математичної школи. І. Фішер (1867-1947) - професор Йєльського університету, економіст, статистик, президент Міжнародного економет-ричного товариства. Його основні праці - "Внесок математики в теорію вартості і ціни" (1892 p.), "Елементарні принципи економікс" (1913 p.). Учений запропонував дві моделі ринкової ціни: модель ринкової кон'юнктури і модель монетарної ціни. Він визнав, що ціна - це результат рівноваги чинників ринкового попиту і пропозиції. Цю модель рівноважної ціни він назвав моделлю ринкової кон'юнктури. Коливання ринкової кон'юнктури, що впливає на ціну, можна усунути зміною купівельної спроможності грошей і їх кількості - це модель монетарної ціни. Механізм встановлення монетарної ціни має забезпечувати стабільний грошовий обіг. І. Фішер розробив так званий трансакційний варіант кількісної теорії грошей. Він навів свою модель грошового обігу
MV = PT,
де ? - маса грошей; V - швидкість їх обігу; ? - рівень цін; ? - поточні угоди.
Ця формула виражає обернену залежність маси грошей від швидкості їх обігу і пряму залежність від рівня пін. У літературі ця формула завжди порівнюється з моделлю грошового обігу Маршалла - Пігу
? = kpy,
де ?- маса грошей; k - кембриджський коефіцієнт, або коефіцієнт Маршалла; ру - розмір національного доходу; у - кількість продукції; ? - рівень цін.
Відповідно до формули Фішера припускається активніше втручання держави в регулювання грошового обігу.
З теорією грошей пов'язана теорія капіталу, згідно з якою капітал - це будь-який запас багатства (від "тимчасових" запасів - продуктів харчування, до "вічних" запасів - засобів виробництва). Потік послуг від капіталу І. Фішер назвав прибутком. Основною формою прибутку вважається відсоток. Висота процентної ставки визначається порівнянням тимчасових виборів (переваг) фірм, що функціонують на ринку позичкових капіталів. Капітальна вартість оцінюється на основі процентної ставки, тобто капітал розраховується як дисконтований потік прибутку. Своєю теорією капіталу І. Фішер заклав основи сучасної методології оцінки капітальних ресурсів фірми. Він спробував поєднати суб'єктивне трактування відсотка (як результату переваги сьогоднішніх благ над завтрашніми) з його об'єктивним трактуванням (як результату продуктивності капіталу). І. Фішера вважають також засновником сучасної теорії монетаризму, тому що його модель грошового обігу є закінченою неокласичною моделлю макрорегулювання економіки.
З працями представників суб'єктивної концепції вартості пов'язана поява математичної школи, засновником якої був В. Джевонс (1835-1882) - англійський економіст, статистик, філософ, професор логіки і політекономії Лондонського і Манчестерського університетів. Основна праця - "Теорія політичної економії" (1871 p.).
За допомогою математичних прийомів В. Джевонс сформулював умови одержання споживачами максимальної корисності за мінімальних витрат. Цю ідею він виклав у теорії цінності. На його думку, цінність тотожна міновій вартості товару і його граничній корисності. Остаточна ціна товару встановлюється в обміні, коли індивідуальні оцінки корисності різних обмінюваних товарів збігаються. Фіксуючи цю залежність, В. Джевонс першим висунув ідею кривої байдужості, що ілюструє зміни корисності пар споживчих товарів. Крім того, він сформулював низку теорем і правил купівельної поведінки споживачів. На думку вченого, правилом для споживача є те, що, бажаючи одержати максимум користі, покупець повинен розподілити свій прибуток так, щоб граничні корисності товарів, які купуються, були однакові (це так зване золоте правило споживача). За раціонального споживання покупця граничні корисності куплених ним товарів повинні бути прямо пропорційні їх цінам. Це є найголовнішим правилом сучасного споживчого вибору. Між тим, вважається, що праця побічно впливає на цінність товару. Цей факт відображено у законі Джевонса: праця виробника товару припиниться тоді, коли вага праці і граничної корисності виробленого працею товару будуть зрівноважені.
Трактування капіталу і відсотка має досить суперечливий характер. Капітал розуміється як "фонд існування" (сукупність предметів споживання) для працівників, зайнятих у виробництві продукції. Між тим відсоток, що становить прибуток підприємця, є результатом тимчасового лага між інвестиціями і виходом готової продукції. Як більшість прихильників ідей маржиналістського напряму економічної думки, В. Джевонс розробив основні ідеї теорії вмінювання. Він математично довів, що цінність будь-якого фактора виробництва визначається через цінність готового продукту. Узгодження оцінок факторів виробництва здійснюється через механізм вибору оптимальної технології, за якої один з факторів може замінюватись іншим. Отже, вчений математично обґрунтував теорію заміщення виробничих ресурсів, що має придбати фірма. Теорія капіталу Джевонса заклала основи сучасної теорії ризиків і концепції дисконтованої вартості, що була в подальшому розвинута та математично обґрунтована І. Фіше-ром. Найбільший розвиток ідеї математичної школи

 
 

Цікаве

Загрузка...