WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Заробітна плата - Реферат

Заробітна плата - Реферат

плата - це сукупність товарів і послуг, які може придбати працівник за отриману ним номінальну заробітну плату. Реальна заробітна плата, за інших однакових умов, прямопропорційна номінальній заробітній платі й обернено пропорційна рівню цін на товари і тарифів на послуги:
де Ір/з - індекс реальної заробітної плати, визначений за певний період часу; Ін/3 - індекс номінальної заробітної плати за такий самий період; Іц - індекс цін на споживчі товари і послуги, що були у той самий період; Іт - індекс тарифів на послуги.
У разі стрімкого зростання цін і повільного збільшення номінальної заробітної плати реальна купівельна спроможність однієї грошової одиниці різко зменшується:
Динаміку реальної заробітної плати визначають за допомогою індексів вартості життя, які є відношенням бюджетного набору товарів поточного року до аналогічного бюджетного набору товарів за минулий рік.
На динаміку реальної заробітної плати впливають чинники протилежної спрямованості (табл. 11).
Таблиця 11 Чинники, що впливають на реальну заробітну плату
Реальна заробітна плата
Підвищуючі чинники Знижуючі чинники
Зростання потреб найманих працівників
Зміна кваліфікації і відповідно зростання ціни робочої сили
Позитивна динаміка номінальної заробітної плати
Низький рівень інфляції та прогресивна пікала податків
Зростання валового внутрішнього продукту і національного доходу Наявність і кількість безробітних Зниження попиту на робочу силу
Зростання цін на продовольчі і непродовольчі товари
Інфляція та висока пікала податків
Інші чинники, пов'язані зі зменшенням обсягів виробництва
Від чинників, що впливають на реальну заробітну плату, значною мірою залежить те, як заробітна плата виконуватиме свої економічні та соціальні функції, до яких належать відтворювальна, стимулююча, мотиваційна, регулююча, стабілізуюча, визначальна, соціальна.
Через названі функції заробітної плати розкривається її функціонально-економічне та соціальне призначення для суспільства, здійснюється регулювання оплати праці. Основними цілями регулювання оплати праці є:
o забезпечення кожному працівникові життєво необхідного рівня споживання;
o збереження реального рівня заробітної плати;
o встановлення тісного взаємозв'язку заробітної плати і продуктивності праці;
o досягнення належної відповідності різних рівнів заробітної плати.
Продукт праці і заробітна плата
В умовах ринкових відносин концептуальна модель оплати праці набуває форми обміну між різними власниками. Власник робочої сили обмінює її на гроші, життєві блага. З огляду на це реальна купівельна сила грошей стає однією з вирішальних умов нормального функціонування оплати праці.
Ефективні сильні гроші - це регулятор, здатний забезпечити оптимальний зв'язок міри винагороди за працю і міри споживання. Оскільки робоча сила не існує поза працею, то в модель оплати праці потрібно включити міру праці. Проте праця, на відміну від робочої сили, не має вартості, вартість має лише її результат - продукт праці. Це означає, що величина оплати праці визначається вартістю робочої сили і вартістю продукту її праці. Отже, модель оплати праці набуває такого вигляду:
PC - ? - ПП - MB - МС,
де PC - робоча сила (вартість робочої сили); ? - праця; ПП -продукт праці (результат праці); MB - міра грошової винагороди; МС - міра споживання.
Заробітна плата при цьому виступає як ціна, що сплачується за використання праці. Наведена концептуальна модель оплати праці має як низку істотних переваг, так і обмежену можливість оцінки праці окремих працівників. Праця оцінюється опосередковано, виходячи з результатів роботи підприємства або виробничих підрозділів. Позитивним моментом у такій моделі є те, що міра праці тут прямо пов'язується із стимулами й інтересами економічних суб'єктів, що дає можливість пов'язати її з відносинами привласнення (власності).
Ринковий розподіл доходів відбувається за принципом вартісної еквівалентності. З огляду на це сутність оплати праці полягає у під-
триманні пропорційності між мірою праці, мірою винагороди і мірою споживання. Еквівалентність, ринковий паритет є характерними ознаками моделі оплати праці, необхідними умовами дієвості системи матеріального стимулювання.
Еквівалентність і пропорційність становлять суть і вирішальну вимогу закону вартості, це зумовлює закономірний еквівалентний характер доходів від праці в умовах ринкової економіки. Важливо, що при цьому формується саморегульований механізм забезпечення відповідності міри праці та міри грошової винагороди.
Математична модель описує пропорційність заробітної плати та праці як рівність відношень і має такий вигляд:
А : В : С = а : b : с,
де А, В, С - величини заробітної плати; а, Ь, с - різні види праці, що розрізняються за складністю.
Як вважають прихильники теорії граничної корисності, на оплату праці впливає закон спадної продуктивності праці й капіталу, відповідно до якого за незмінного розміру капіталу кожен новоприйнятий працівник виробляє менше продукції, ніж прийнятий раніше. Продуктивність праці останнього працівника в цьому разі є граничною продуктивністю праці. За таких умов заробітна плата збігається з тим продуктом, який можна приписати граничній праці, тобто вона дорівнює вартості продукту, виробленого граничним працівником.
Отже, система матеріального стимулювання праці в умовах ринкових відносин повинна виходити з класичного принципу "противаг і балансів". При цьому основою зростання рівня заробітної плати має бути підвищення граничної продуктивності праці. Проте заробітна плата, збільшуючись разом із зростанням граничної продуктивності праці, зростає не такою самою мірою, якою зростає продуктивність.
Мінімальна заробітна плата
Щоб підтримувати в суспільстві соціальну справедливість, економічну й політичну стабільність, держава має регулювати рівень заробітної плати. Особливої уваги потребує регулювання мінімальної заробітної плати, яка не може бути нижчою за мінімальну вартість робочої сили і є гарантованим державою соціальним мінімумом нетарифікованої праці. Мінімальна заробітна плата як державна соціальна гарантія може здійснюватися в різноманітних формах: законодавчо-правовій, економічній (вартісній і натуральній), організаційній та інформаційній.
Мінімальна заробітна плата - це встановлений державою розмір заробітної плати, менше за яку не може одержувати найманий працівник за фактично виконану ним повну місячну норму праці (робочого часу). Соціальна норма є найнижчою межею вартості робочої сили, яка виконує найпростішу працю за нормальних умов виробництва. Основною функцією мінімальної заробітної плати є стимулювання власника робочої сили до участі у праці. Розраховується вона в грошовій формі і встановлюється законом. Запровадження мінімальної

 
 

Цікаве

Загрузка...