WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економічні зв'язки між країнами - Реферат

Економічні зв'язки між країнами - Реферат

господарського комплексу, що включає самостійні, відтворювальні, галузеві, регіональні й управлінські органи.
2. Зростає рівень об'єднання різних ресурсів країн з метою спільного вирішення соціально-економічних проблем.
3. Створюється загальний господарський простір для виробників і споживачів продуктів та послуг інтегрованих країн.
Міжнародна економічна інтеграція здійснюється на основі розробки довгострокових цільових програм господарської взаємодії зацікавлених країн.
Форми міжнародної економічної інтеграції
Розглянемо основні форми міжнародної економічної інтеграції (табл. 21).
Таблиця 21 Основні форми міжнародної економічної інтеграції*
* Замальований квадрат означає, що певній формі міжнародної економічної інтеграції властива зазначена характерна ознака.
Зона вільної торгівлі - інтеграційне об'єднання держав у сфері торговельних відносин, в якому скасовано мита, що регулюють їх господарські зв'язки. При цьому країни-учасниці зони вільної торгівлі зберігають митні бар'єри, спрямовані проти країн, що не входять до такої зони.
Приклади зони вільної торгівлі:
o зона вільної торгівлі між США, Канадою і Мексикою;
o Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ);
o Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі (ЛАВТ, існувала до 1980 p.).
Митний союз - інтеграційне об'єднання, в якому скасовано мита між країнами-учасницями і встановлено єдині мита щодо третіх країн (зовнішні митні тарифи). Митний союз поширюється лише на зовнішньоторговельну політику країн-учасниць. Як і зона вільної торгівлі, митний союз - це початкова форма міжнародної економічної інтеграції.
Приклади митного союзу:
o Центральноамериканський спільний ринок (ЦАСР);
o Співтовариство і спільний ринок країн Карибського басейну (КАРІКОМ);
o Андська група (Болівія, Чилі, Колумбія, Еквадор та ін.). Спільний ринок - інтеграційне об'єднання, в якому відбувається
вільний рух товарів, послуг, капіталу і робочої сили і здійснюється господарська взаємодія між країнами в сфері виробництва.
Приклад спільного ринку - Європейський Союз (ЄС).
Економічний союз - інтеграційне об'єднання, в якому поряд з вільним переміщенням капіталу, робочої сили, товарів, послуг, розвитком виробничої інтеграції здійснюється узгодження загальної економічної політики країн-учасниць.
Приклад економічного союзу - здійснення в країнах ЄС з 1999 р. єдиної грошової політики і запровадження спільної грошової одиниці - евро. Це полегшує взаєморозрахунки і сприяє поглибленню інтеграційних процесів у межах ЄС.
Економічний союз передбачає уніфікацію кредитно-грошових відносин, соціальної політики, стратегії економічного розвитку, оподаткування, а також створення наднаціональних органів, рішення яких є обов'язковими для кожного члена економічного союзу.
Політичний союз - об'єднання держав, яке здійснює повну економічну інтеграцію і доповнює її узгодженням політичних дій, прийняттям і виконанням спільних політичних рішень.
Приклад політичного союзу - створення Європейського парламенту, метою якого є ще більше об'єднання Європи (мирне співіснування, господарське співробітництво).
У світовому господарстві інтеграційні угруповання формуються за такими напрямами:
o створення національних органів, які управляють інтеграційними процесами;
o створення наднаціональних органів з управління інтеграційними процесами;
o розвиток транснаціональних форм господарського життя транснаціональних корпорацій.
У сучасних умовах розвиток міжнародної економічної інтеграції має певні тенденції:
o динамізм процесів міжнародної економічної інтеграції (інтеграційні процеси охоплюють усі галузі економіки у дедалі більшому масштабі);
o нерівномірність розвитку і реалізації форм міжнародної економічної інтеграції (невисокими темпами розвивається інтеграція в провідних галузях господарства, які визначають НТП, що пояснюється конкуренцією);
o розвиток поряд з інтеграційними дезінтеграційних процесів;
o переважний розвиток регіональних міжнародних економічних угруповань;
o формування реальних умов для розвитку глобальної, світової економічної інтеграції.
Отже, процес міжнародної економічної інтеграції характеризується різними особливостями і має конкретні форми, також інтеграційні процеси найповніше виявляються в межах міжнародних регіональних інтеграційних угруповань, які діють на всіх континентах. У світі їх налічується понад 20. Загалом міжнародна економічна інтеграція в сучасних умовах охоплює всі сфери суспільного виробництва переважної більшості країн світу і прямо або опосередковано виступає одним з основних чинників їх економічного зростання.
Розгляд проблем формування, структуризації, особливостей та основних закономірностей розвитку світового господарства свідчить про те, що воно є однією із загальних форм функціонування взаємопов'язаних національних господарських комплексів. Подальший розвиток світового господарства пов'язаний з інтенсифікацією міжнародних економічних відносин, поглибленням міжнародного поділу праці, появою оптимальних форм міжнародної економічної інтеграції. Це створює об'єктивні можливості для раціонального використання сукупного, виробничого, науково-технічного, трудового та фінансового потенціалу народного господарства країн Землі.
Список використаної літератури
1. Дзюбик С. Д., Ривок О. П. Основи економічної теорії. - К.: Основи, 1994. - 297 с.
2. Економічна теорія: Політекономія: Підруч. / За ред. В. Д. Бази-левича. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с.
3. Історія економічних учень: Підруч. / За ред. Л. Я. Корнейчук, ?. О. Татаренко. - К.: Вид-во КНЕУ, 1999. - 564 с.
4. Коуз Р. Фирма, рынок и право. - М., 1993.
5. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1990.- 311с.
6. Макконнет К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М.: Республика, 1996. - 785 с.
7. Нестеренко О. П. Історія економічних вчень: Курс лекцій: 3-тє вид., стереотип. - К.: МАУП, 2002. - 128 с.
8. Общая экономическая теория / Под ред. А. И. Чубрынина. - СПб.: Питер, 2000. - 288 с.
9. Ойкен В. Основные принципы экономической политики: Пер. с нем. - М.: Прогресс, 1995. - 352 с.
10. Основи економічної теорії / За заг. ред. А. А. Чухна. - К.: Віпол, 1994. -704с.- Ч. I, П.
11. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підруч. / За ред. ?. ?. Климка, В. ?. Нестеренка. - К.: Вища шк.; Знання, 1997. - 743 с.
12. Петти У. Экономические и статистические работы. - ?., 1940. -324с.
13. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогообложения. - М., 1955. - 702 с.
14. Самуэльсон П. Экономика: В 2 т.: Пер. с англ. - М.: Алгон, 1994. -Т. 1. -333с.
15. Сисмонди С. Новые начала политической экономии: В 2 т. - М., 1936. - 401 с.
16. Скомарохова О. І. Соціальна політика та соціальний захист економічно активного населення України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук. - К., 1998.
17. Сурин А. И. История экономики и экономических учений. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 200 с.
18. Управління зовнішньоекономічною діяльністю / За ред. А. I. Кре-дісова. - К.: Віра-Р, 1997. - 448 с.
19. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. - М., 1992.
20. Хейне П. Экономический образ мышления. - М., 1991.
21. Хрестоматия по экономической теории / Сост. Е. Ф. Борисов. - М.: Юристь, 1997. - 536 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...