WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Місце та роль людини в ринковій економіці - Реферат

Місце та роль людини в ринковій економіці - Реферат

"носить "парадигмальний" характер, який викликає необхідність зміни самих моделей поведінки" в усіх аспектах відтворення життя. Тому дослідження реальної поведінки стає важливою передумовою розробки сучасних стратегій свідомого передбачуваного розвитку економічних систем.
Про невпинно зростаючу роль нових якостей робочої сили свідчить той факт, що 2000 рік, як зазначають аналітики, був тією межею, коли вартість інтелектуального продукту в міжнародному економічному обміні зрівнявся з вартістю товарної маси. В цьому зв'язку розвиток принципово нової економіки на перший план висуває інформацію, нові інформаційні технології. При цьому саме вони у стратегічному плані стають більш важливими, ніж інші продукти індустріального виробництва. Видатки на інформацію вже зараз у середньому складають три чверті доданої вартості сучасної продукції. Все це, безумовно, призводить до радикальних змін самого характеру виробництва, зміни ролі людини в його процесі. В новій економіці купують і продають концентровані знання. Рентабельність інтелектуального продукту має тенденцію до постійного зростання, адже властивості знань - як економічного ресурсу - є фактично невичерпними, оскільки невичерпним є ресурс їх носія - людини.
Крім того, в глобалізованому світі соціальний простір доповнюється надтериторіальним. Основою цього процесу стає інтенсивна інформатизація, коли час і простір зникають і виникає інформаційний гіпер- і простір, що пов'язаний з взаємодією соціальних спільнот як на світовому, так і на рівні групи країн. В основі такої взаємодії лежать новітні технології, які "вибухово" змінюють сучасне виробництво, уявлення людини про свої можливості, адже зміни носять системний характер і відбуваються у різних планах: екологічному, економічному, в сфері законодавства, демографічному, культурологічному, психологічному тощо.
Деякі моделі зміни ролі людини в економіці для нас є надзвичайно важливими. Так, в процесі капіталізації людського капіталу реальним процесом стає зростання здатності людини створювати духовні, моральні, культурні і матеріальні цінності, зміщення акценту у вимірах розвитку з "рівня життя" на "якість життя". Показовим є визнання нової ролі людини у реалізації завдань соціального розвитку європейських країн, що сформували загально відому, так звану систему цінностей західної цивілізації, до якої так прагне більшість людства. Так, значні надії покладаються ними на стратегії, яким було присвячене ціле позачергове засідання Ради Європи на тему: "Зайнятість, економічні реформи та соціальна згуртованість задля Європи з високим рівнем інновацій і знань". Для більшості провідних європейських держав загально прийнятним є вислів канцлера ФРН Г. Шредера щодо стратегії суспільного розвитку: "Нас не цікавить індустріальний потенціал. Нас цікавить гуманітарний потенціал суспільства та його інтелектуальний ка-пітал. Туди ми будемо робити найбільші інвестиції, бо саме ці чинники визначають безпеку держави в XXI столітті". Нові соціальні реформи в Німеччині, які сьогодні хвилюють все суспільство, викликані не лише тим, що після об'єднання країни і Європи німці дещо втратили у якості життя, але, в першу чергу, їх основний інтерес пов'язаний зі стратегіями розвитку, які б не дозволили відставання, а працювали б на випередження і могли забезпечити сучасні темпи розвитку в умовах глобалізації.
Принциповими змінами в сучасній американській економічній моделі стає орієнтація на гнучке, диверсифіковане дрібносерійне виробництво, його здатність адаптуватись до потреб економіки і населення, що швидко змінюються. Принципова риса стану американської економіки - підвищення рівня її наукомісткості, розвиток масштабної інформаційної інфраструктури, підвищення ролі та масштабів сфери послуг, розвиток людського капіталу. В першу чергу мова йде про науку і наукове обслуговування, освіту, охорону здоров'я, різнобічні професійні послуги, зв'язок, інформаційне обслуговування і т.д. Саме ці галузі вносять головний вклад у розвиток людського фактору, про особливе значення якого в сучасній економіці свідчать численні дослідження і їх результати. Глибокі структурні перетворення саме у сфері розвитку людини дозволяють ставити питання про нові пріоритети політики цієї держави. Принциповим є підвищення пріоритетності в її соціальному бюджеті інвестиційних вкладів у людський капітал. Головним соціально-економічним пріоритетом стає розвиток вищої освіти, переорієнтація допомоги різним верствам населення виплат на стимулювання їх трудової активності. У 1990 р. сумарні витрати на освіту, охорону здоров'я і соціальне забезпечення у США перевищували виробничі капіталовкладення більше ніж у три рази.
Тенденція до зростання інвестицій в людину є характерною для бага-тьох країн світу. За даними Світового банку, майже 2/3 світового багатства зосереджено у людському капіталі, велику частину якого ста мовлять знання та інтелектуальні спроможності працівників витримувати зміни нової економіки, знань. Держави-світові лідери усвідомили необхідність створення основи свого майбутнього. Основним об'єктом національних інтересів ними чітко визначена Людина як головна продуктивна суспільна сила. Людина як особистість, носій інтелекту, творець і громадянин, людина економічна, її реальна поведінка, а не абстрактні формально-аксиматичні виміри стали основою наукових, економічних, соціальних,дослідницьких і політичних програм розвитку. Якість людської особистості сьогодні - головна і вища мета в системах національних інтересів розвинених країн.
Таким чином, людський інтелектуальний капітал стає інтелектуальним потенціалом, застосованим в процесі економічного розвитку. В сучасних умовах наджорсткої конкурентної боротьби тільки він забезпечує конкурентоспроможність і підприємствам, і суспільству. Але такий новий капітал, як і будь-який нематеріальний "живий" об'єкт має свої особливості (адже його носієм є людина - виший вид природи).
Його економічна поведінка вкрай важко піддається визначенню, роз-робці, передбаченням. Цей новий капітал привносить у ринкові процеси нові властивості ринків: масові ринки диверсифікуються.
Також загальновідомо, що нова економіка змінює модель праці, яка більш схильна до стрімкого зростання нових спеціальностей і кваліфі-каційних вимог. Зростання спеціалізації і швидке коригування кваліфі-каційних вимог знижують взаємозамінність працівників, більш індиві-дуалізують процес праці, суттєво змінюють процес впливу трудового колективу на поведінку його членів. Все частіше можна зустріти публікації про модель "домашнього офісу", про управління віртуальним персоналом. Все це свідчить про появу нових тенденцій на ринку праці, зміну характеру відносин, а отже і економічної поведінки його суб'єктів.
Додатковим аргументом щодо зміни ролі людини на ринку (не тільки виробника, споживача також) свідчить наступ масової кастомізації виробництва. Кастомізоване виробництво - це не просто подальше суттєве розширення розмаїтості товарів, це ринок з товарною розмаїтістю, що безпосередньо керується споживачем. Ще в І970-ті р. Е. Тоффлер предвіщав наступ масової кастомізації. Цей пов'язаний з інтенсифікацією бізнесу процес масштабного впровадження ІТ- технологій, створює умови для переходу промисловості на роботу за замовленнями споживачів, що, в свою чергу, тягне за собою втрату товарної сутності значної маси продукції нового виробництва. Цей процес обумовлює зростання товарності інформації (знань і об'єктів інтелектуальної власності). В результаті ринок товарів і послуг начебто "відривається " від сфери їх виробництва. Такі тенденції, зрозуміло, ведуть до зміни ролі людини в економічному процесі. Очевидно систематична недооцінка нематеріальних активів підприємств і фізичних осіб в нашій державі стає причиною великих втрат. На жаль, глибокої аналітики з цих питань не вистачає:

 
 

Цікаве

Загрузка...