WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Значення і функції конкуренції в соціальному ринковому господарстві - Курсова робота

Значення і функції конкуренції в соціальному ринковому господарстві - Курсова робота

організації праці й управління, збільшення продуктивності, економії ресурсів з метою одержання більшого прибутку. Вона сприяє раціональному перерозподілу ресурсів, охороняє споживача від диктату виробника.
Недоліками конкуренції є:
1. Відволікання значних коштів на невиробничі потреби, зокрема, видатки сучасних фірм на рекламу дуже високі, що дає підстави вважати їх нераціональними, адже конкуренти також використовують рекламу і рекламні об'яви конкуруючих фірм, і таким чином нейтралізують одне одного.
2. Конкурентна система не гарантує того, що першочергово будуть
задоволені потреби тих споживачів, які є найменш захищеними в со-ціальному плані, а вже потім потреби більш забезпечених верств насе-лення. В умовах конкуренції розподіл доходів відбувається автоматично, не враховуючи етичні аспекти цього питання.
3 У конкурентному середовищі не враховуються потенційно негативні наслідки рішень, які приймаються, якщо це не буде безпосеред-ньо стосуватися діяльності даного підприємства в майбутньому.
Етапи і стадії у розвитку конкуренції.
Зародки економічної конкуренції виникли одночасно із зародженням простого товарного виробництва. Процес еволюції конкуренції обумовлений розвитком виробничих сил і продуктивних відносин. Відповідно, в розвитку конкуренції можна виділити наступні етапи:
1. Етап докапіталістичної конкуренції - етап виникнення конку
рентних відносин. Розпочинається з епохи занепаду первісного ладу і
виникнення простого товарного виробництва та закінчується з виник-ненням капіталістичних відносин. Характерні ознаки конкуренції на цьому етапі: спонтанність (тобто відносини конкуренції мали випадковий характер, оскільки інтереси товаровиробників майже не стикалися) та нерегулярність (що пояснювалося пануванням натурального гос-подарства, ізольованістю окремих товаровиробників, приналежністю до певного феодального господарства).
2. Етап панування досконалої конкуренції, який починається од-ночасно з розповсюдженням капіталістичних відносин і триває до
1870-х років. На цьому етапі конкуренція не має всіх ознак досконалої,
які сформульовані сучасною економічною теорією.
3. Етап монополістичної конкуренції. З кінця 1870-х років розпо-чинається процес формування монополій.
4. Етап сучасної конкуренції, який розпочався приблизно після другої світової війни і триває до теперішнього часу. Сучасна конкуренція має більшу соціальну спрямованість, ніж раніше. Вона підтримується
державою шляхом регулювання за допомогою антимонопольного зако-нодавства. Крім того, їй властиві такі специфічні риси: вона має інтернаціональний характер; розвиток науково-технічного прогресу призвів до ускладнення технологій і розширення номенклатури виробництва, отже, і до розширення конкуренції; змінився характер конкурентних переваг - вони більше не базуються тільки на основі виробничих факторів.
Таким чином, очевидно, що розвиток конкуренції відбувається за Г .Гегелем, тобто, має три стадії: теза (етап досконалої конкуренції) - антитеза (процес монополізації) - синтез (сучасний етап конкуренції, коли підприємство намагається стати монополістом і одночасно посилює конкурентну боротьбу).
На постсоціалістичному просторі перехід від соціалістичного зма-гання до конкуренції обумовив трансформацію суб'єктно-об'єктної структури сучасних конкурентних відносин. Зміни можна простежити за такими напрямками:
1. Кількісні зміни - збільшення числа суб'єктів конкуренції, хоча
подібне зростання спостерігається не в усіх галузях сучасної української економіки.
2. Якісні зміни - відбувається заміна об'єктів і суб'єктів конкурент
них відносин. Суб'єктами конкуренції тепер є як споживачі, так і ви-робники. Об'єктами все частіше стають переваги покупців, кращі умови виробництва і збуту.
Але вцілому основною особливістю формування конкурентного середовища в Україні (до речі, як і в Росії) залишається те, що, по-перше, розвиток конкуренції має інверсійний, тобто зворотний характер (від монополії до конкуренції), а отже, по-друге, сучасні ринки являють собою суміш елементів залишкового монополізму і атомізованих малих фірм. Тобто ринки територіально і економічно роздроблені, а конкурентні відносини формуються в основному у великих містах, не зачіпаючи периферію, і далеко не у всіх галузях. Відомо, що А. Маршалл поділяв конкуренцію на творчу і руйнівну. В Україні, на жаль, із самого початку реформ отримала розвиток та, що веде до руйнації, а не до створення ринкової рівноваги.
Функції конкуренції на макро- і мікрорівні.
Залежно від охоплення економічного простору функції конкуренції в ринковій економіці можна розподілити на макроекономічні: І) регулююча; 2) контролююча; 3) об'єднувальна; 4) функція соціалізації прогресу та прибутку; і мікроекономічні: 1) стимулююча; 2) інноваційна; 3) адаптивна. Розподільча і селективна існують на макро- і мікрорівнях.
Основною функцією продуктивної конкуренції у перехідний період є функція трансформації економічної системи, проявами якої є встановлення оптимального співвідношення між заробітною платою і цінами; трансформація податкової системи, надання конкуренцією як процедури відкриття можливості реалізації наявного потенціалу національної економіки, в першу чергу, наукового.
Регулююча функція - конкуренція діє як регулятор ринкової економіки - потрібний товар опиняється в потрібному місці; механізм конкуренції спрямовує ресурси туди, де їх не вистачає відповідно до суспільних потреб.
Розподільча функція - полягає в оптимальному розподілі ресурсів, тобто виробничі ресурси використовуються з максимальною ефективністю. Крім того, здійснюється розподілдоходів.
Контролююча функція - здійснюється контроль над виробниками і споживачами товарів та послуг з метою обмеження їх впливу на ціну товарів, а, отже, і контроль над перерозподілом суспільного багатства.
Об'єднувальна функція - підприємства функціонують не ізольовано, а взаємодіють між собою, об'єднуються у співтовариство компаній, які конкурують між собою.
Функція соціалізації прогресу та прибутку - як результат конкуренції удосконалення в будь-якій галузі стають суспільним надбанням, оскільки конкуренції властивий примусовий характер.
Селективна функція - в конкурентній боротьбі одні виживають, а інші банкрутіють.
Стимулююча функція - конкурентна боротьба стимулює зниження собівартості і споживчих цін, удосконалення якості продукції та створення її нових типів.
Інноваційна функція - конкуренція створює стимули до удосконалення, прогресу, відкриття нового.
Адаптивна функція - ті, хто вижив у конкурентній боротьбі, повинні постійно стежити за діями конкурентів, споживацькими уподобаннями, економічною політикою та іншими параметрами.
Особливості сучасної конкуренції.
Отже, розвиток і стан конкуренції в умовах переходу до ринкової економіки взагалі і в Україні, зокрема, має свою специфіку і особливості. Вони полягають в наступному:
- одночасність конкуренції, яка охоплює кілька сфер, найважливі-шими з яких є витрати, якість, строки, "ноу-хау", створення ринкових
бар'єрів, зміцнення фінансового становища;
- багатоаспектність характеру конкуренції - підприємства мають
брати до уваги, що вона може відбуватися на різних рівнях і на різних ринках;
- динамізм конкуренції - позиції конкурентів І розподіл сил на ринку змінюються з наростаючою швидкістю;
- агресивність учасників ринкового суперництва. Мета такої агресії
полягає у порушенні рівноваги сил конкурентів |5, 504.
Заслуговують на увагу

 
 

Цікаве

Загрузка...