WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Значення і функції конкуренції в соціальному ринковому господарстві - Курсова робота

Значення і функції конкуренції в соціальному ринковому господарстві - Курсова робота


Курсова робота
з економічної теорії на тему:
Значення і функції конкуренції в соціальному ринковому господарстві
ЗМІСТ
Вступ 3
Аналіз досліджень і публікацій 4
Суб'єкти та об'єкти конкуренції. 8
Позитивні риси і недоліки конкуренції. 10
Етапи і стадії у розвитку конкуренції. 11
Функції конкуренції на макро- і мікрорівні. 13
Особливості сучасної конкуренції. 14
Висновки. 18
Список використаної літератури: 20
Вступ
Проблема конкуренції в економічній науці не є новою. Дослідники досить детально проаналізували такі питання, як поняття конкуренції, форми та методи конкурентної боротьби, механізм конкуренції тощо. Класиками вивчення конкуренції є А. Сміт (теорія досконалої конкуренції), Д. Рікардо (принцип порівняльних конкурентних переваг), К. Маркс (основний закон і механізм конкуренції), В. Ленін (питання виникнення та розвитку монополій), А. Маршалл (позитивні риси діяльності монополій, виділення творчої і руйнівної конкуренції), Д. Робінсон і Е. Чемберлін (проблеми монополістичної конкуренції), А. Курно (теорія чистої монополії і дуополії, пізніше - олігополії).
Значний вклад у теоретичні моделі олігополії і монополії внесли Ф. Еджуорт (математичний опис), А. Лернер (монопольна влада та її оцінка), К. Вікселль (конкуренція та цінова дискримінація), Й. Шум-петер, Ф. Хайєк та інші.
Значну увагу конкуренції приділяли С. Брю, Дж. Кейнс, І. Кірцнер, К. Макконнелл, Дж. Мілль, Ф. Найт, А. Пігу, М. Портер, П. Хайне. Певний внесок у розвиток теорії конкуренції зробили російські вчені Г. Азоєв, Ю. Коробов, Л. Раменський, Р. Фатхутдінов, Д. Юданов, а також вітчизняні науковці А. Гальчинський, В. Глущенко, М. Єрмошен-ко, П. Єщенко, С. Мочерний, Ю. Палкін, А. Пелих та ін.
Надбанням економічної теорії є детальний аналіз чотирьох класичних видів конкуренції: чистої (досконалої), монополістичної, олігополії, монополії. Крім того, виділяють також міжгалузеву та галузеву конкуренцію, функціональну і видову, цінову або нецінову.
Але, поза сумнівом, дослідження конкуренції є актуальним і сьо-годні. Це пояснюється тим, що для країн з розвинутою економікою конкурентне середовище є обов'язковою умовою і сутнісною рисою існування. Для трансформаційних економік постсоціалістичного типу створення конкурентного механізму функціонування економічної системи є першочерговим завданням, яке має на меті утвердження в економіці критичної маси ринкових перетворень. Це засвідчується і у Посланні Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки", де основними чинниками розвитку вже діючих ринкових механізмів називаються розвиток конкуренції та поглиблення відповідно до критеріїв ЄС лібералізації всіх сфер економічної діяльності.
І хоча конкурентні середовища різних економічних систем відріз-няються неоднаковим рівнем зрілості конкурентних відносин, будь-яка держава є учасником формування нового міжнародного конкурентного порядку, а, отже, відчуває на собі вплив процесу інтернаціоналізації конкуренції.
Аналіз досліджень і публікацій
Щоб повніше зрозуміти сутність конкуренції, можна навести визначення, сформульовані деякими авторами.
К. Макконнелл і С. Брю вважають, що конкуренція - це наявність на ринку великої кількості незалежних покупців та продавців, можливість для покупців та продавців вільно входити на ринок і виходити з нього .
Й. Шумпетер визначав конкуренцію як суперництво старого з но-вим, з інноваціями.
Нобелівський лауреат з економіки 1974 р., австрійський вчений Фридрих А. фон Хайєк відзначає, що конкуренція - це процес, за до-помогою якого люди отримують і передають знання. На його думку, на ринку тільки завдяки конкуренції приховане стає явним.
У своїй книзі "Міжнародна конкуренція" М. Портер зазначає, що конкуренція - це динамічний процес, який розвивається, це ландшафт, який безперервно змінюється, на якому з'являються нові товари, нові шляхи маркетингу, нові виробничі процеси та нові ринкові сегменти.
Г.Азоєв під конкуренцією розуміє суперництво у будь-якій сфері діяльності між окремими юридичними або фізичними особами (конкурентами), зацікавленими у досягненні однієї мети .
А. Юданов стверджує, що ринкова конкуренція - це боротьба фірм за обмежений обсяг платоспроможного попиту споживачів, яка ведеться ними на доступних сегментах ринку.
Разом з тим А. Юданов вважає, що і досі у світі відсутнє єдине поняття "конкуренція". Науковці дотримуються таких трьох трактувань конкуренції: поведінкової; структурної; функціональної.
Трактування конкуренції з боку поведінки - боротьба за гроші покупця шляхом задоволення його потреб.
Структурна трактовка конкуренції - аналіз структури ринку з метою визначення ступеню свободи продавця та покупця на ринку (форми ринку) і способу виходу з нього.
Функціональна трактовка конкуренції - суперництво старого з новим, з інноваціями, коли приховане стає явним.
Цікавим, на мою думку, є визначення конкуренції Р. Фатхутдіновим. Саме він визначає цю категорію з урахуванням сучасного трактування теорії порівняльних переваг. Конкуренція - це процес управління суб'єктом своїми конкурентними перевагами з метою одержання перемоги або досягнення інших цілей у боротьбі з конкурентами за задоволення об'єктивних або суб'єктивних потреб у межах законодавства або в природних умовах.
На нові особливості характеру сучасної конкуренції вказує і визна-чення, яке дає Б. Шпотов - "... це вже не "продукт проти продукту", "ефективність проти неефективності", "худа" фірма проти "товстої" тощо, а "нелінійна" інновація проти "лінійної".
Н. Педченко вважає, що в розвиненому товарному виробництві конкуренція є об'єктивним економічним явищем, яке примушує гос-подарюючі суб'єкти прагнути до збільшення прибутку за рахунок роз-ширення масштабів діяльності, удосконалення форм організації виробничого процесу і зростання продуктивності праці.
Б. Шлюсарчик вважає, що конкуренція в економічному значенні - це боротьба підприємців за економічні вигоди від продажу товарів і послуг, а також за ринки постачання і збуту та робочу силу. Відмінний від усіх погляд на конкуренцію має професор Нью-Йоркського університету І. Кірцнер, учень видатного представника австрійської школи Людвига фон Мізеса. Його теорія ринку та ціни суттєво відрізняється від неокласичної теорії ціни: він переорієнтував увагу з аналізу рівноважного стану ринкових сил на механізм функціонування ринку як процесу. До того ж цей процес він характеризує як конкурентний і підприємницький одночасно, окремо обумовлюючи, що в умовах ринкової рівноваги немає місця ні конкуренції, ні підприємництву. І. Кірцнер доводить, що рушійною силою "конкурентно-підприємницького" ринкового процесу є прагнення підприємців отримати прибуток (на противагу його максимізації), який виникає в результаті неадекватності володіння ними ринковою інформацією. Адекватне жволодіння підприємцями всією наявною інформацією є проявом ринкової рівноваги, в якій відсутня і конкуренція, і підприємництво.
Вцілому більшість сучасних економістів термін "конкуренція" трактують як суперництво чи боротьбу за досягнення чи отримання чо-гось. На нашу думку, досить детальний аналіз конкуренції як економічної категорії з точки зору різних авторів зробив С. Щур.
Дослідники виділяють також предметний (суперництво між вироб-никами аналогічних товарів, які відрізняються за певними параметрами) та функціональний (боротьба між виробниками товарів, які задо-вольняють потреби різними способами) типи

 
 

Цікаве

Загрузка...