WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Виробництво і конкурентоспроможність продукції - Реферат

Виробництво і конкурентоспроможність продукції - Реферат

балансі, визначається шляхом підсумовування відповідних їх показників.
З метою більш повної характеристики динаміки виробництва продукції та показників його ефективності (перш за все продуктивності праці) при складанні виробничої програми підприємства роблять також розрахунки чистої продукції. Вихідною базою для її обчислення слугує обсяг товарної продукції, з вартості якої виключають матеріальні витрати і суму амортизаційних відрахувань, тобто вартість так званої уречевленої праці і цим самим елімінують вплив останньої на величину загальної вартості вироблюваної підприємством продукції. За своїм економічним змістом показник чистої продукції відбиває наново створену на підприємстві вартість і завдяки цьому характеризує результати використання виключно власного трудового потенціалу. Саме тому показник чистої продукції доцільно застосовувати для об'єктивної оцінки рівня ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства.
Ступінь задоволення попиту ринку у вироблюваній тим чи іншим підприємством продукції відбивають не самі розміри її виробництва у натуральному і вартісному вираженні, а обсяги фактично реалізованих (проданих) виробів за умови їх конкурентоспроможності за якістю (технічним рівнем) і відповідними цінами. З огляду на цю важливу обставину варто визначити і контролювати також планові (очікувані) і фактичні обсяги реалізованої продукції. Плановий (очікуваний) показник реалізованої продукції визначають, виходячи з обсягу товарної продукції, передбаченого виробничою програмою підприємства на відповідний рік, з урахуванням зміни залишків нереалізованих на початок і кінець розрахункового періоду, а фактичний - після оплати вартості одержаної споживачем, (замовником) продукції і надходження відповідних грошових сум на банківський рахунок постачальника.
Найважливіша характеристика виробництва - ефективність. В загальному виді ефективність можна визначити як відношення між результатом і витратами на цей результат. Якщо підприємство здійснює свою діяльність з мінімальними витратами усіх факторів виробництва, то прийнято говорити про ефективність виробництва даного господарського суб'єкта.
Іншими словами, чим менше обсяг витрат і чим більше величина, в якій втілений результат господарювання, тим вище ефективність. Ефективність виробництва в більшому ступені залежить від технологічного вибору виробництва.
Технологія виражає взаємодію між основними факторами виробництва, а відкриває також наукою і практикою способи впливу людини на предмети праці, засновані на механічних, фізичних і хімічних властивостях засобів виробництва.
Осягаючи усі відомі раніше властивості речей, люди опановують секретами виготовлення нових видів продукції, застосовують нові прогресивні технології, використовують якісно нові матеріали. Це у свою чергу висуває нові вимоги і до робочої сили, кваліфікації працівників. Одночасно виміряється організація виробництва, що забезпечує єдність, злагодженість, функціонування всіх його факторів, взаємодія людей, що беруть участь у ньому. Поглиблюється поділ праці, галузева диференціація суспільного виробництва, ускладнюється його структура, одержують розвиток такі форми організації, як спеціалізація і кооперація, відбувається концентрація виробництва. Налагодження більш гнучкої і складної системи організації відносин стає усе більш важливим фактором розвитку виробництва.
Продукт у певній формі характеризує результат виробництва, його ефект. Порівняння результатів виробництва з витратами суспільної праці на їхнє одержання характеризує ефективність виробництва: вона показує відношення маси створених і визнаних суспільством споживчих благ до сукупних витрат живої і суспільної праці чи факторів, витрачених у процесі виробництва.
Ефективність = Результати виробництва / Витрати факторів виробництва.
Ефективність - найважливіша характеристика виробництва. Саме ріст ефективності, одержання більшого результату при менших витратах характеризує економічний прогрес суспільства в умовах обмеженості ресурсів
Технічний прогрес є важливим двигуном економічного росту.
Технічний прогрес містить у собі не тільки нові методи виробництва, але також і нові форми керування й організації виробництва. Під технічним прогресом мається на увазі відкриття нових знань, що дозволяють по-новому комбінувати дані ресурси з метою випуску кінцевого продукту.
Конкурентоспроможність товару - сукупність якісних і вартісних характеристик товару, що забезпечує задоволення конкретної потреби покупця. Конкурентоспроможнім є той товар, комплекс споживчих і вартісних характеристик якого визначає його успіх на ринку, тобто здатність даного товару бути обміняним на гроші в умовах широкої пропозиції до обміну інших конкуруючих товарів-аналогів.
Конкурентноздатний товар (КТ) - синтетичний показник, який відбиває в собі підсумки багатьох складників: ефективності роботи конструкторських бюро; виробничої діяльності підприємств, їхніх суміжників; роботи зовнішньоекономічних організацій по реалізації експортних товарів на зовнішніх ринках.
Крива життєвого циклу товару
Життєвий цикл товару (ЖЦТ) - це період життя товару на ринку від моменту його появи до моменту його витиснення більш досконалим товаром, тобто фактично до його повного морального зносу. (мал.1)
v
Обсяг
продаж
t
впровадження зріст зрілість старіння час
Рисунок 1. Крива життєвого циклу товару
В своєму житті товар переживає кілька етапів, як правило, які плавно переходять один в іншій.
По-перше, це етап впровадження, коли товар є новинкою на ринку і потрібно певний час і значні грошові витрати (особливо на рекламу), щоб переконати споживача в його комерційних достоїнствах.
По-друге, етап росту, коли визнання товару на ринку супроводжується швидким збільшенням попиту на нього.
По-третє, етап зрілості, коли обсяг продажів товару, досягши свого максимального значення, починає поступово знижуватися.
І нарешті, по-четверте, етап старіння, коли попит на товар на ринку неухильно падає.
Облік ЖЦТ дозволяє оцінювати конкурентноздатність товару в динаміці, що особливо важливо при розробці товарів-аналогів і принципово нових товарів.
Якщо передбачається почати розробку того чи іншого товару, необхідно, насамперед, з'ясувати, в якій стадії ЖЦТ знаходяться його аналоги, вже представлені на ринку. Щоб досягти стабільності в продажах, розробку нового товару доцільно починати ще до того моменту, коли попередній товар вступає в стадію зрілості. Необхідно підтримувати обсяг продажів на визначеному досить стабільному рівні. Для цього варто забезпечувати впровадження і зріст модифікованого чи іншого товару, розробленого до наступу старіння вихідного товару.
В противному випадку буде безповоротно упущений час і знижений потенціал конкурентноздатності.
Критерії і фактори

 
 

Цікаве

Загрузка...