WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Довгі хвилі в економіці і теорії, що пояснюють їхнє існування - Реферат

Довгі хвилі в економіці і теорії, що пояснюють їхнє існування - Реферат

нововведень і відповідні зміни інноваційної активності підприємців.
Матеріальну основу довгих хвиль становить структурне оновлення технологічного способу виробництва. Здійснюється воно двома шляхами: по-перше, еволюційно, коли поліпшуються і вдос-коналюються існуючі технології; по-друге, революційне, коли від-буваються якісні зміни в матеріалізації наукових знань.
Ці два шляхи доповнюють і замінюють один одного. Еволю-ційний шлях дає змогу використати потенціал існуючих технологій і підготувати умови для стрибка в їхньому розвитку. Технічні революції означають перехід до нових технологічних принципів, які по-тім розповсюджуються еволюційно. Загальнотехнічні революції стають стрижнем революції в продуктивних силах. Одночасно здій-снюються стрибки і в розвитку людини як головної продуктивної сили, в зростанні ефективності та продуктивності її праці. Циклічне оновлення технологічних структур продуктивних сил суспільства періодично повторюється, але, врешті-решт, циклічний розвиток продуктивних сил здійснюється під впливом економічних факторів. Інтенсивність науково-технічних відкриттів і винаходів, писав з цьо-го приводу М. Д. Кондратьєв, є функція запитів економічної дійс-ності й попереднього розвитку науки і техніки. Сам розвиток науки, підкреслював він, включається до закономірного процесу економі-чної динаміки. Це означає, що аналіз довгих циклів не може бути обмежений лише аналізом циклічності технічних коливань. Він обо-в'язково повинен включати в себе також аналіз змін в організацій-но-економічній структурі суспільства та розвитку.
У структурі довготривалих циклів виділяють два етапи розви-тку - низхідну і висхідну хвилі, або фази. Звідси цикл також має дві фази.
Низхідна фаза великого циклу - період зміни базисних тех-нологій і технологічних структур виробничої системи суспільства - триває 20-25 років. У цей час відбуваються гострі економічні кризи малих і середніх циклів. Один з них утворює вихідний пункт для найбільших вкладень у технічні вдосконалення, які були нако-пичені попереднім розвитком. Він також бере на себе найбільше на-вантаження в перебудові економічної структури суспільства, яка адекватна технологічному оновленню виробництва.
Висхідна фаза великого циклу - період тривалого підне-сення економічного та науково-технічного розвитку суспільства. Він триває від 25 до ЗО років, У цей час не виключені й циклічні кризи, пов'язані з оновленням виробничих фондів. Розвиваються вони, як правило, на рівні високої кон'юнктури.
Період "високого піднесення" - це період масового розповсюдження нових технологій, зародження і розвитку нових провідних або навіть базових галузей економіки. В цій фазі відкриваються до-даткові можливості для отримання прибутку, розширення інвестиційного процесу, залучення у виробництво додаткової робочої сили, зростання заробітної плати.
Поряд із створенням наукових основ довгострокового про-гнозування економічної структури суспільства теорія довгих хвиль дає змогу виявити також фундаментальні закономірності розвитку тієї чи іншої економічної системи. Взаємозалежність між зміною базисних технологій (великих циклів) і глибинною перебудовою виробничих відносин, наприклад підприємницького виробництва, має такий вигляд: першому технологічному циклу (довгій хвилі) відповідає домонополістичне підприємництво, засноване на вільному ринково-конкурентному механізмі; другій довгій хвилі - монополі-стичне підприємництво з ринково-конкурентним господарським механізмом, який монополістичне регулюється; третій хвилі - період державно-монополістичного підприємництва з державно-монополістичним конкурентно-ринковим механізмом господарю-вання.
Урахування об'єктивної взаємозумовленості довгих циклів у розвитку технологічного способу виробництва і відповідного оновлення економічної структури суспільства дає можливість наукового обґрунтування сучасного етапу підприємницького виробництва. Його початок припадає на другу половину 70-х років. У економічній літературі його називають транснаціональним.
Основою структурної перебудови виробничої бази транснаціона-льного капіталу є новий цикл науково-технічної революції, який почався наприкінці 70-х років. Цей цикл грунтується на широкійінтернаціоналізації структури відтворення, розвитку ре-сурсозберігаючих технологій електронній автоматиці, біотехнології, інформатиці. За прогнозами вчених, він триватиме до другого дисятиліття цього століття. Вважається, що нинішній цикл завершить індустріальний тип розвитку загальноісторичного процесу. На зміну його прийде постіндустріальна цивілізація. Цим визначається особлива складність сучасної виробничої структури економічно розвинутих країн. Вона має перехідні від індустріальної до постіндустріальної структурної характеристики.
Великі цикли притаманні як країнам з розвинутою ринковою еко-номікою, так і країнам з командно-адміністративною системою. На відміну від промислово розвинутих ринкових країн, де циклічні фа-ктори довгих хвиль виявилися в середині 70-х - на початку 80-х ро-ків, часові межі в країнах командно-адміністративної системи зсу-нулися приблизно на десятиліття. Головним фактором цього від-ставання став більш низький рівень розвитку техніки і технології. Отже, існує об'єктивна зумовленність спільності ряду перетворень механізмів управління, організаційно-економічних структур і форм власності у країнах з різним економічним устроєм. Питання не в самій проблемі, а в формах і методах її розв'язання.
Щодо України, то тут глибока економічна криза не є ні циклічною, ні довгохвильовою. Вона є частиною всеохоплюючої кризи, яка витікає з:
1. Структурної трансформації народногосподарських пропор-цій у звязку з розпадом колишнього єдиного економічного простору в рамках СРСР і порушенням колишніх виробни-чих звязкіав та нестворенням відповідних економічних
2. Трансформації економічної системи в цілому
3. Практичної некерованості цими трансформаційними проце-сами на макрорівні в умовах, коли національна держава тіль-ки формується
Висновки
Розглянуто теорію "великих циклів економічної кон'юнктури" Н. Д. Кондратьєва і гіпотези, що пояснюють їхнє існування. Пока-зано, що незважаючи на дуже велике число таких гіпотез, вони не претендують на повний опис і пояснення цього явища.
Висловлено припущення, що великі цикли економічної кон'ю-нктури є наслідком процесів, що мають неекономічну природу, і на основі цього припущення з залученням новітніх досягнень соціоло-гії й етнологіїіпобудована альтернативна гіпотеза, що пояснює фе-номен існування таких циклів.
Список використаної літератури.
1. Кондратьєв Н. Д. "Проблеми економічної динаміки", К., 1999.
2. Меньшиков С. М., Клименко Л. А. "Довгі хвилі в економіці. Коли суспільство змінює шкіру", К., 1999.
3. Гумилев Л. Н. "Етногенез і біосфера Землі", М., 1994.
4. Гумилев Л. Н. "Этносфера: история людей и история природы", М., 1993.
5. Мочерний В. Економічна теорія.-К., 2001
6. Основи економічної теорії: політекономічний аспект.-К., 1997
7. Дзюбин В. Основи економічної теорії.- К., 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...