WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Довгі хвилі в економіці і теорії, що пояснюють їхнє існування - Реферат

Довгі хвилі в економіці і теорії, що пояснюють їхнє існування - Реферат

складає приблизно 1200 років).
7) І найважливіше з погляду задачі, що коштує: крім великого циклу довжиною порядку 1500 років, відносна чисельність пассіонаріїв піддається коливанням з "довжиною хвилі" від 50 до 100 років. Це порозумівається тим, що відповідальний за цю ознаку ген, очевидно, рецессивен (тобто виявляється у виді відповідної озна-ки далеко не в кожного носія). Тому після, наприклад, важкої вій-ни, при якій пассіонарії гинуть у першу чергу, їхня чисельність помітно скорочується, і поступово потім відновлюється за раху-нок потомства схованих носіїв цього гена, у якому ознака вияв-ляється в явній формі. Через 2-3 покоління внаслідок цього акти-вність і агресивність етносу знову зростає, знову відбуваються війни і соціальні потрясіння, і "малий пассіонарний цикл" знову повторюється.
Тим, кому ця теорія в такому грубому і примітивному викладі не вселяє особливої довіри, рекомендується прочитати оригінальні роботи Л. Н. Гумилева, у першу чергу [3]. Альтернативної теорії, що пояснює настільки ж правдоподібно весь хід історичного про-цесу, у даний час немає.
Авторська гіпотеза про природу "довгих хвиль
Кондратьєва".
1) Примітно, що механізм, приблизно подібний "малому пассіонар-ному у своїй теорії військових циклів. У його інтерпретації він виглядав приблизно так: економічний підйом - загострення кон-куренції і протиріч - війни - розруха, економічний спад, віднов-лення - економічний підйом - нове загострення боротьби - нові покоління вже забули про жахи воєн, і знову влаштовують нові війни - спад, розруха - ... і так далі. Однак автор не був знаком з пассіонарною теорією етногенезу, і від цієї його побудови вигля-дали наївно і значною мірою "висіли в повітрі" . Теорія етноге-незу саме з'явилася відсутн ланкою в його гіпотезі. Підйоми ве-ликих економічних циклів тоді відповідають високому числу пас-сіонаріїв, спади - низькому.
Наявність тих або інших рис "малого пассіонарного циклу" можна відзначити в багатьох теоріях, перерахованих вище в табл. 3. На-приклад, Й. Шумпетер вважає одним з основних факторів існу-вання "довгих хвиль Кондратьєва" розподіл підприємців на "лі-дерів" і "сіру масу".
2) До питання про інновації:
Багатьма відзначена поява великого числа інновацій (великих від-криттів і технічних винаходів) і їхнє активне впровадження в жит-тя в періоди підйому великого економічного циклу. Зрозуміло, що активність підприємців, а отже, і їхнє відношення до техніч-них новинок і готовність вкладати в них гроші повинні бути зв'я-зані з рівнем "пассіонарної напруги" суспільства. Так само, ве-ликі відкриття і винаходи відбуваються і "проштовхуються", як правило, активними і діяльними людьми, тобто також пассіонарі-ями .
3) Очевидне питання - а чому, власне, "малий пассионарный цикл" синфазен у різних народів - французів, англійців, германців? Справа в тім, що крім етносів, існує таксономічеська одиниця більш високого порядку, етнічний світ - суперетнос (цілісності такого типу називають також "цивілізаціями", "світами" або "культурами"). Усі європейські і народи, що відбулися від них, (наприклад, "янкі", австралійці й інші) належать до одного супе-ретносу, що до XVI століття мало самоназву "християнський світ", а з XVII століття до наших днів - "цивілізований світ". Усі ці народи "сформовані" одним "пассіонарним поштовхом", і си-нфазность ритму розвитку Англії, Франції, Німеччини й інших західноєвропейських держав цілком природна.
Варто звернути увагу, що при створенні теорії довгих хвиль Конд-ратьєв і його послідовники оперували тільки з даними з розвитих капіталістичних країн, тобто країн, що належать до "цивілізова-ного світу". Таким чином, цикли Кондратьєв, швидше за все, від-повідають коливанням "пассіонарної напруги" західноєвропей-ської суперетнічної системи.
Якщо ж розглянути економічний розвиток, наприклад, Росії (інша суперетнічна система) за XVIII - XX вв., то усіма без винятку до-слідниками відзначалося, що воно зовсім не укладається в цикли Кондратьєв. Наприклад, "кондратьєвський" спад з 1870-1875 по 1890-1896 роки приходиться на досить швидкий російський еко-номічний підйом, у царювання Олександра III, а під час Великої депресії 30-х років XX століття темпи економічного розвитку Ро-сії були найвищими за всю її новітню історію.
Суть пропонованої гіпотези, що пояснює існування "довгих хвиль Кондратьєв" у розвитку капіталістичної економіки, полягає в тім, що довгострокові коливання економічної кон'юнктури (довгі хвилі Кондратьєв) зв'язані з коливаннями рівня "пассіонарної напруги" західноєвропейської суперетнічної системи (у котору входять та-кож США і деякі інші неєвропейські країни). Відносно високий рі-вень "пассіонарної напруги" відповідає високої активності етносів, що утворять суперетнос, що виражається в підйомі економіки, більш швидкому науково-технічному прогресі і значному підви-щенні темпу суспільно-політичного життя (у тому числі і кількості соціальних потрясінь: воєн і революцій). У періоди низького "пас-сіонарної напруги" має місце зворотна картина.
Характеристика довгих хвиль економічного розвитку
Довгострокові циклічні коливання в економіці були виявлені вченими-економістами ще у другій половині XIX ст. Англійський економіст У. С. Джевонс у 1879 р. опублікував статистичний аналіз, в якому була обгрунтована наявність поряд із середніми та корот-костроковими циклами довготривалих коливань ділової активності. Про існування довготривалих циклів писали в своїх роботах М. І. Туган-Барановський, К. Каутський, В. Парето та ін. Створення нау-кової теорії довгих хвиль пов'язане з ім'ям російського вченого М. Д. Кондратьєва, який на початку 20-х років XX ст. опублікував ряд важливих теоретичних досліджень з цієї проблеми. Теорія довгих хвиль Кондратьєва, що ввійшла у світову економічну літературу як видатне відкриття XX ст., суттєво вплинула на подальший розвиток цього напряму теоретичної думки, хоч доля її автора, репресова-ного у 1931 р., була трагічною.
У наступні роки теорія довгих хвиль отримала своє продов-ження в роботах таких видатних учених, як Й. Шумпетер, С. Куз-нець, К. Кларк, П. Самуельсон, П. Боккаро, Л. Фонтвейєн, Т. Ку-бинський та ін.
Найважливішою в теорії довгих хвиль є проблема наукового обгру-нтування їхньої матеріальної основи. Думка вчених з цього питан-ня неоднозначна. Деякі з них виходять з того, що довготривалі ци-кли відбуваються під впливом зовнішніх факторів розвитку.
У. С. Джевонс, наприклад, пов'язував формування довго-тривалих циклів і економічних криз з періодичністю зміни плям на Сонці та їхнім впливом на сільськогосподарськевиробництво, а вже через це - на чергування фаз у підприємницькій діяльності.
На протилежність такому підходу у теорії М. Д. Кондратьєва довго-тривалі цикли зумовлені внутрішніми факторами економічного зро-стання. Вони безпосередньо пов'язуються з циклічністю в розвитку виробничих сил суспільства, насамперед з їхньою най-революційнішою частиною - засобами праці. Близька до теорії М. Д. Кондратьєва позиція Й. Шумпетера, який вважав, що головну роль у механізмі довгих циклів відіграють хвилі технічних

 
 

Цікаве

Загрузка...