WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Довгі хвилі в економіці і теорії, що пояснюють їхнє існування - Реферат

Довгі хвилі в економіці і теорії, що пояснюють їхнє існування - Реферат


Реферат з економічної теорії
На тему:
Довгі хвилі в економіці і теорії, що пояснюють їхнє існування
Зміст
Зміст 1
Основні положення гіпотези Н. Д. Кондратьєва Ха-рактеристика довгих хвиль економічного роз-витку
про існування великих циклів економічної кон'юнктури
2
Розвиток ідей Н. Д. Кондратьєва 6
Теорія етногенезу й альтернативна гіпотеза про природу дов-гих хвиль Кондратьєва
10
Характеристика довгих хвиль економічного розвитку
14
Висновки 17
Список використаної літератури 18
Основні положення гіпотези
Н. Д. Кондратьєва про існування великих циклів економічної кон'юнктури
Н. Д. Кондратьєвим була проаналізована динаміка зміни насту-пних показників з кінця XVIII століття по початок XX століття:
А) по Англії: цін, відсотків на капітал, заробітної плати сільсь-когосподарських і текстильних робітників, зовнішньої торгівлі, ви-робництва вугілля, чавуна, свинцю.
Б) по Франції: цін, відсотка на капітал, зовнішньої торгівлі, споживання вугілля, посівної площі вівса, портфеля Французького банку, внесків в ощадних касах, споживання бавовни, кава, цукру.
В) по Німеччині: виробництва вугілля і сталі.
Г) по США: цін, виробництва вугілля, чавуна і сталі, кількості веретен бавовняної промисловості, посівних площ бавовни.
Д) світового виробництва вугілля і чавуна.
Показники виробництва і споживання - не загальні, а в розрахунку на душу населення.
Після обробки отриманих кривих залежностей зазначених по-казників від часу по методах математичної статистики виявлені до-бре виражені цикли економічної динаміки довжиною 48 - 55 років. На переважній більшості кривих ці цикли чітко видні без усякої ма-тематичної обробки. Періоди коливань і основні (верхньої і нижні) крапки кривих залежностей різних показників збігаються ((3 роки).
Таблиця 1.
Хронологія великих циклів економічної динаміки по Кондрать-єв (складена в 1925 р.).
I висхідна хвиля 1785-1790 по 1810-1817
I низхідна хвиля 1810-1817 по 1844-1851
II висхідна хвиля 1844-1851 по 1870-1875
II низхідна хвиля 1870-1875 по 1890-1896
III висхідна хвиля 1890-1896 по 1914-1920
III низхідна хвиля 1914-1920 по ?
Кондратьєвим також було зроблено 4 важливі спостереження щодо характеру цих циклів - "4 емпіричні правильності".
Спостереження перше.
Перед початком і на початку висхідної хвилі кожного довгого економічного циклу спостерігаються глибокі зміни в умовах еко-номічного життя суспільства. Ці зміни виражені в значних змінах у техніку (чому передують у свою чергу значні технічні відкриття і винаходи), залученні у світові економічні зв'язки нових країн, зміні видобутку золота і грошового обігу.
Спостереження друге.
На періоди висхіднаої хвилі кожного великого циклу прихо-диться найбільше число соціальних потрясінь (воєн і революцій).
Приведемо список самих основних подій.
I висхідна хвиля: Велика французька революція, наполеонівські війни, війни Росії з Туреччиною, війна за незалежність США.
I низхідна хвиля: французька революція 1830 р., рух чартистів в Англії.
II висхіднаа хвиля: революції 1848-1849 р. у Європі (Франція, Угорщина, Німеччина), Кримська війна 1856 р., повстання сипаїв в Індії 1867-1869 р., громадянська війна в США 1861-1865 р., війни за об'єднання Німеччини 1865-1871 р., французька революція 1871 р..
II низхідна хвиля: війна Росії з Туреччиною 1877-1878 р..
III висхіднаа хвиля: англо-бурська війна 1899-1902 р., російсь-ко-японська війна 1904 р., перша світова війна, революції 1905 р. і 1917 р. і громадянська війна в Росії.
Ясно видно, що соціальні потрясіння висхідних хвиль набагато перевершують такі низхідних хвиль як по числу подій, так і (що більш важливо) по числу жертв і руйнувань.
Спостереження третє.
Періоди низхідної хвилі кожного великого циклу супроводжу-ються тривалою й особливо вираженою депресією сільського гос-подарства.
Спостереження четверте.
У періоди висхідної хвилі великого циклу середні капіталістич-ні цикли характеризуються стислістю депресій і інтенсивністю під-йомів, у періоди низхіднаої хвилі великого циклу спостерігається зворотна картина.
Таблиця 2.
Короткі підйоми і депресії на фоні "довгих хвиль" Кондратьє-ва.
Періоди Число років підйому Число років депресії
1822-1843 9 12
1843-1874 21 10
1874-1895 6 15
1895-1912 15 4
Хоча Кондратьєвим був розглянутий період довжиною 140 ро-ків (усього 2.5 довжини хвилі великого циклу), він робить висно-вок, що наявність таких циклів досить імовірно, і їхнє існування не може бути пояснено випадковими величинами. На його думку, їх-ньої причини необхідно шукати в особливостях, властивій капіталі-стичній системі господарства. Однак, при побудові пояснення при-чин наявності таких циклів він зустрівся з дуже великими трудно-щями. Його гіпотезу про причини цих циклів їсти зміст привести цілком [1].
"Тривалість функціонування різних створених господарських благ і продуктивних сил різна. Так само для їхнього створення по-трібне різний час і різні засоби. Як правило, найбільш тривалий пе-ріод функціонування мають основні види продуктивних сил. Вони ж вимагають найбільшого часу і найбільших акумульованих засобів для їхнього створення.
Звідси необхідність для економіки поняття про різні види рів-новаги стосовно до різних періодів часу (дивися рівноваги корот-кого і довгого періодів у Маршалла).
Великі цикли можна розглядати як порушення і відновлення економічної рівноваги тривалого періоду. Основна їхня причина лежить у механізмі нагромадження, акумулювання і розсіювання капіталу, достатнього для створення нових основних продуктивних сил. Однак дія цієї основної причини підсилює дія вторинних фак-торів.
Відповідно до викладеного розвиток великого циклу одержує наступне висвітлення.
Початок підйому збігається з моментом, коли нагромадження й акумулювання капіталу досягає такої напруги, при якому стає можливим рентабельне інвестування капіталу з метою створення основних продуктивних сил і радикального переустаткування техні-ки.
Підвищення темпу, що почалося, господарського життя, ускла-днене промислово-капіталістичними циклами середньої тривалості, викликає загострення соціальної боротьби, боротьби за ринок і зо-внішні конфлікти.
У цей період темп нагромадження капіталу слабшає і підсилю-ється процес розсіювання вільного капіталу. Посилення дії цих фак-торів викликає перелом темпу економічного розвитку і його упові-льнення. Тому що дія зазначених факторів сильніше в промисло-вості, то перелом звичайно збігається з початком тривалої сільсь-когосподарської депресії.
Зниження темпу сільськогосподарського життя обумовлює, з одного боку, посилення пошуків в області удосконалення техніки, з іншого боку - відновлює процес акумулювання в руках фінансово-промислових і інших груп значною мірою за рахунок сільського господарства.
Усе це створюєпередумови для нового підйому великого цик-лу, і він повторюється знову, хоча і на новій ступіні розвитку про-дуктивних сил".
Варто згадати, що гіпотеза

 
 

Цікаве

Загрузка...