WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Зміст економічної діяльності суспільства та її результати - Реферат

Зміст економічної діяльності суспільства та її результати - Реферат

продуктивної сили. Це предметні органи праці, своєрідне продовження людських органів діяльності і матеріальна основа їх розвитку в процесі виробництва.
Функція виробника як особистого фактора виробництва полягає у ви-користанні своєї робочої сили в процесі праці як діяльності, спрямованої на зміну предметів та сил природи з метою задоволення своїх потреб. Сукуп-ність фізичних та інтелектуальних здібностей людини складає її робочу силу.
Функція засобів виробництва полягає в тому, щоб бути провідником продуктивної дії робітника на предмети й сили природи.Частина засобів виробництва характеризується засобами праці, за допомогою яких робітни-ки продуктивно трасформують предмети праці.
Функція - причина належить живій праці, а функція-наслідок - засо-бам виробництва.
Вирішальну роль в еволюційному розвитку економічних систем віді-грає суспільний поділ праці. Він визначає не тільки структуру та організа-ційну побудову продуктивних сил, комбінацію факторів виробництва, ай базові відносини, що виникають між суб'єктами господарювання.
Суспільний поділ праці - це складне багатоаспектне економічне явище, яке проявляється у співіснуванні різних видів конкретної праці й характеризується певною структурою суспільної організації виробництва. Представлений у часі, суспільний поділ праці виступає як процес. Його ха-рактер і результати зумовлені двома взаємозв'язаними, хоча й протилежним за змістом, тенденціями.
Перша, з погляду розвитку продуктивних сил суспільства, відбивається у відокремленні нових сфер виробництва та їх спеціалізації відповідно до якісних змін у матеріальних засобах виробництва та господарських функціях виробників, змісті процесу праці, а також у суспільних потребах.
Друга характеризується усуспільненням виробництва, формуванням більш складної системи господарських зв'язків та відповідної комбінації суспільного виробничого процесу, а отже, пов'язана із розвитком економіч-них виробничих відносин.
Доведено, що поглиблення і всебічний розвиток суспільного поділу праці є загальним економічним законом функціонування продуктивних сил суспільства.
Першим великим суспільним поділом праці було виділення пастуших племен і поділ сільськогосподарського виробництва на землеробство і тва-ринництво. Другий великий суспільний поділ праці - відокремлення ремесла, яке раніше було підсобним заняттям землероба, від сільського господарства. Це сприяло подальшому зростанню продуктивної сили праці, її спеціалізації та кооперації, поглибленню обміну виробничої діяльності людей, у зв'язку з виробництвом матеріальних і духовних цінностей, які використовує людина.
Суспільний поділ праці та спеціалізація виробництва є основою фор-мування й розвитку товарних, у тому числі ринкових відносин.
Кінцевим результатом економічної діяльності суспільства є суспільний продукт. До його складу входять різноманітні матеріальні і нематеріальні блага та послуги, які створюються в різних сферах і галузях суспільного виробництва.
Суспільний продукт є результатом теперішінього і передумовою майбутнього виробництва. Це важливий, але не єдиний результат виробни-цтва. Ним є також економічні відносини, які виникають між людьми у процесі створення, розподілу, обміну та споживання матеріально-речових та Духовних продуктів виробництва. Наскільки досконалими є ці відносини, можна робити висновок із руху суспільного продукту.
Суспільний продукт виступає у вигляді сукупного (валового) та кінце-вого.
Сукупний суспільний продукт (ССП) - це вся сукупність матеріаль-них благ та виробничих послуг, що створені та надані галузями матеріаль-ного виробництва протягом певного часу, як правило, за рік. Його визнача-ють як суму валової продукції галузей матеріального виробництва: промис-ловості, сільського господарства, лісового господарства, будівництва, ван-тажного транспорту, зв'язку, торгівлі та громадського харчування, матері-ально-технічного забезпечення, заготівлі сільськогосподарських продуктів, а також інших галузей матеріального виробництва.
За матеріально-речовим складом ССП поділяється на засоби виробни-цтва й предмети споживання; за вартістю - на вартість спожитих засобів виробництва (перенесена вартість) і заново створену вартість (необхідний і додатковий продукт).
Кінцевий продукт - це частина сукупного суспільного продукту, що являє собою всю масу виробленої за певний період готової продукції.
Його обчислюють так: із сукупного суспільного продукту треба вира-хувати проміжний продукт. Це сировина, матеріали, паливо, електроенергія, вироблені в цьому році і витрачені у цьому ж році для виробництва іншої продукції.
За своїм речовим змістом кінцевий продукт складається:
а) з готових до особистого споживання предметів споживання;
б) з готових до виробничого використання засобів праці (тобто лише частини засобів праці без предметів праці).
Протягом тривалого часу в Україні, як і в інших країнах Східної Євро-пи, узагальнюючий результат виробництва розглядався як валовий суспіль-ний продукт. Статистичні органи розраховували його як суму виробленої за рік (чи інший проміжок часу) валової продукції всіх галузей матеріального виробництва. Але його недоліком було те, що при його обчисленні стикалися з повторним рахунком окремих виробничих затрат, тому що до нього включається не тільки готовий, але й проміжний продукт (паливо, сировина, матеріали).
Поруч із кінцевим продуктом важливим показником суспільного виро-бництва є валовий національний продукт, який складається з кінцевого продукту і вартості виготовлених нематеріальних благ та наданих послуг. Він розраховується не за виробничим принципом, як сума кінцевих доходів або витрат. Його складові такі:
1. вартість спожитих населенням предметів споживання і послуг;
2. вартість державних закупок;
3. капітальні вкладення;
4. сальдо платіжного балансу.
Важливим результативним показником є також чистий продукт. Він являє собою частину валового національного продукту. Якщо з останнього вирахувати вартість тих засобів праці, які витрачаються на відшкодування їх зношеної частини, то одержимо чистий продукт. Це реальний доход, який суспільство може використати для особистого споживання, а також для розширення виробництва. Тому стосовно суспільства в цілому чистий продукт характеризують як національний доход. Його ще називають вало-вим доходом суспільства.

 
 

Цікаве

Загрузка...