WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Зміст економічної діяльності суспільства та її результати - Реферат

Зміст економічної діяльності суспільства та її результати - Реферат

ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА ТА її РЕЗУЛЬТАТИ
Центральні проблеми економіки. Потреби як спонукальний мотив еко-номічності людей. Закон зростання потреб. Економічні та соціальні потреби. Структура потреб.
Економічна діяльність як процес суспільної праці. Фактори виробниц-тва, їх види, типи і функції.
Суспільний поділ праці - матеріальна основа економічних відносин.
Суспільний продукт - кінцевий результат економічної діяльності і ос-новне джерело задоволення потреб людини. Форми, структура та показники суспільного продукту.
Роль економічного прогресу в розвитку сучасної цивілізації.
ТЕЗИ ДО ЛЕКЦІЇ
o Однією з центральних проблем економіки є обгрунтування спонукальних мотивів економічної (трудової) діяльності.
Домінуючою спонукою економіки вважають потреби.
Потреби - це об'єктивні умови існування людини, завдяки яким від-бувається її фізіологічне, соціальне, інтелектуальне та духовне відтворення.
Для задоволення потреб людина повинна вступити в ділові відносини з іншими людьми, що і складає основу ринкових відносин. (Див. мал. 1)
Мал. 1. Алгоритм ринкових потреб.
Потреби мають об'єктивно-суб'єктивний характер.
Закон зростання потреб полягає в тому, що за умов задоволення пев-них потреб, їх кількість та зміст постійно зростають. Цей процес, як і сам процес суспільного виробництва, відбувається безперервно. Розвиток про-дуктивних сил, міжнародний поділ праці, спеціалізація сприяють економічному зближенню народів різних країн, що зумовлює розширення складу продуктів праці, а отже, - появу нових потреб.
Особливостями вияву закону зростання потреб в економіці розвинених країн у нинішніх умовах є те, що, з одного боку, відбувається перехід від масового виробництва і споживання до індивідуалізованого виробництва і споживання.
Приклади:
А з іншого боку, індивідуальні потреби, які динамічно розвиваються (творчі види праці, фізична культура і спорт, збереження миру), можуть бути реалізовані лише на колективній основі, спільною діяльністю колекти-вів.
Отже, відбувається одночасний процес індивідуалізації та колективіза-ції потреб.
Економічні потреби відображають відношення соціальних суб'єктів (людина, колектив, суспільство) до можливого споживання вартостей, опо-середкованих економічними формами їх реалізації. Вони виявляються як необхідність у життєвих благах, як стимул до споживання.
Сукупність суспільних потреб можна розглядати під різним кутом зо-ру. Наприклад, професор А.С.Гальчинський виділяє економічні та нееконо-мічні, виробничі та невиробничі потреби. На його думку, структура еконо-мічних (особистих) потреб складається із:
1) фізичних потреб: продукти харчування, одяг, взуття, житло, товари господарсько-побутового призначення;
2) інтелектуальних потреб: одержання освіти, підвищення кваліфікації, культурного відпочинку, предметів і послуг культурного призначення;
3) соціальних потреб: охорона здоров'я, сімейно-побутові умови, умо-ви праці, транспорт, зв'язок, тощо.
Економічна діяльність - це є процес суспільного виробництва, який спрямований на створення благ, необхідних для задоволення різноманітних потреб людей. Це ще й виробництво самого життя людей, оскільки при цьому забезпечуються засоби їх фізичного існування, а також реалізація і розвиток їх здібностей.
У процесі виробництва взаємодіють праця і природа. Праця - людська діяльність, яка спрямована на створення матеріальних і духовних благ для задоволення потреб людей. Але створення матеріальних благ у певних межах може здійснюватися і без посередньої участі людини (автоматизоване виробництво, хімічний процес, тощо). В цьому випадку праця не зникає, вона переміщується у сферу регулювання, управління.
Виробництво як процес суспільної праці складається з таких фаз:
1) безпосередньо виробництва;
2) розподілу;
3) обміну;
4) споживання.
Економічна діяльність як процес виробництва - це взаємодія продук-тивних сил і виробничих відносин, які перебувають у суперечливій єдності, але відносно автономні у своєму розвитку. Останній може бути як еволю-ційний, так і стрибкоподібний.
Важливою особливістю економічної діяльності є створення не тільки матеріальних, але й нематеріальних благ та послуг, значення яких досягло високого ступеня в сучасних умовах.
Суспільне виробництво завжди передбачає функціонування двох фак-торів:
а) особистого;
б) речового (типи факторів виробництва).
Особистий фактор виробництва представляють трудові колективи, люди, зайняті суспільно-корисною працею в галузях матеріального і нема-теріального виробництва. Це - працівники промисловості, будівництва, сільського господарства і т.п., тобто всі ті категорії трудящих, результатом праці яких є певний корисний результат (матеріальний продукт або послу-га).
Трудові колективи виступають особистим фактором виробництва тому, що кожний працівник є носієм робочої сили, завдяки якій він може створювати життєві блага, вдосконалювати техніку виробництва.
Робоча сила - здатність людини до праці, або сукупність її фізичних і розумових здібностей, що використовуються в процесі створення матері-альних і духовних благ.
Речовий фактор - виробництва - це засоби виробництва: предмети й засоби праці. Це - речові елементи виробництва, за допомогою яких люди створюють матеріальні і духовні блага.
Предмети праці включають всі ті предмети, на які спрямована праця людини, а саме:
а) предмети, що дає природа;
б)сировина;
в) вторинні ресурсі;
г) штучно створені матеріали (тканини, полімерні, керамічні матеріа-ли). ;
Засоби праці - ті засоби, за допомогою яких людини впливає на предмет праці. Вони включають:
а) знаряддя праці: машини, верстати, автомати та ін.);
б) "безмашинну" техніку (електричне розрядження, хімічний і елект-ричний процеси);
в) "судинну" систему виробництва (трубопроводи, цистерни й інше обладнання);
г) виробничі будови, споруди, шляхи.
Види факторів виробництва зумовлені різноманітною виробничою діяльністю людини у багатьох галузях, підгалузях, сферах, підрозділах та ре- гіонах економіки.
Наприклад:
Функції факторів виробництва розрізняються. Робітник створює засоби виробництва, визначає .їх призначення і приводить їх у дію в процесі праці. Речові фактори виробництва функціонують як засоби оснащення трудової діяльності людини, примноження її

 
 

Цікаве

Загрузка...