WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економічний аналіз - Курсова робота

Економічний аналіз - Курсова робота

елементів на незмінному (базовому або звітному) рівні. Форми агрегатних індексів для загального індексу обсягу реалізації продукції
I= g1p1 / g0 p0 мають такий вигляд:
а) агрегатний індекс фізичного обсягу реалізації продукції
Iоп = g1p0 / g0 p0 ; (1)
б) агрегатний індекс цін на продукцію підприємства
Iц = g1p1 / g1 p0 ; (2)
Для побудови індексів Iоп і Іц використовується правило побудови агрегатних індексів, яке обґрунтовується у загальній теорії статистики: якісні (інтенсивні) елементи (фактори), які входять у формулу, фіксуються на рівні базового періоду, кількісні елементи - на рівні звітного. Різниця між чисельником і знаменником агрегатного індексу показує: який відокремлений вплив на загальний результат справив той чи інший фактор.
Застосування індексного методу виявлення впливу факторів на результатний показник обмежується тим, що за його допомогою досить зручно аналізувати лише два фактори у мультиплікативних моделях типу у = аb. Застосування цього методу для встановлення впливу факторів у багатофакторних моделях досить трудомістке, тому універсальніше значення для факторного аналізу економічних явищ має метод ланцюгових підстановок. За допомогою цього методу, якщо є функціональна модель (мультиплікативна чи адитивна), що описує взаємозв'язок факторів і результатного показника, можна визначити відокремлений вплив кожного з факторів (кількість їх не має значення) на кінцевий показник, що аналізується, і перевірити одержані результати аналізу шляхом балансування факторів.
Суть методу ланцюгових підстановок полягає у послідовній, почерговій заміні у функціональній моделі, яка описує базисний рівень економічного показника, базисних параметрів на звітні, в обчисленні умовних результатних показників та їх порівнянні для визначення впливу факторів. При цьому в першу чергу підлягають заміні кількісні параметри, далі - структурні, в останню чергу - якісні. Якщо у формулі міститься кілька кількісних, структурних або кілька якісних показників, послідовність замін залежить від оцінки того, які з них є основними, а які - похідними, які - вторинні. За почергової заміни базисних показників у формулі на звітні одержані результати можна зіставляти між собою, різниця між кожним наступним та попереднім показником і виражатиме елімінування впливу всіх інших факторів, крім заміненого.
Якщо мультиплікативна модель, що описує взаємозв'язок аналізованого показника, містить у собі лише два співмножники (типу у = аb), то для визначення факторів, які впливають на зміну показника у в динаміці (або у порівнянні з бізнес-планом), застосовують спрощений варіант методу ланцюгових підстановок - метод різниць. Для визначення відокремленого впливу кожного з двох факторів на результатний показник обчислюють різниці між звітними і базисними факторними параметрами і пе-ремножують їх на абсолютні значення іншого факторного параметра, при цьому різницю між фактичними і базисними кількісними параметрами перемножують на абсолютне значення базисного якісного, а різницю між фактичним і базисним якісним параметрами - на абсолютне значення звітного кількісного.
Наприклад, загальна чисельність працівників виробничої фірми за 1998 і 1999 р. становила відповідно 520 і 490 чол., середньорічна заробітна плата одного працівника - відповідно 2064 і 2548 грн., річний фонд заробітної плати - 1073,2 і 1248,5 тис. грн. Треба визначити, як вплинули фактори кількості працюючих і середньорічної заробітної плати на загальний фонд заробітної плати підприємства.
Для розрахунку впливу цих факторів доцільно побудувати таку аналітичну таблицю (табл. 2.).
Таблиця 2.
Показник Базисний
(1998) рік Звітний
(1999) рік +/-
Середньоспискова чисельність
працівників, чол. 520 490 -30
Середньорічна заробітна плата
одного працівника, грн. 2064 2548 +484
Річний фонд заробітної плати,
тис.грн. 1073,2 1248,5 +175,3
а) вплив фактора чисельності (кількісний): -ЗО * 2064 = -61,9 тис. грн.
б) вплив фактора середньорічної заробітної плати (якісний):
+484 * 490 =+237,2 тис. грн.,
Всього: -61,9 + 237,2 = +175,3 тис. грн.
Отже, річний фонд заробітної плати зріс у 1999 р. проти 1998р.
на 175,3 тис. грн., у тому числі за рахунок зменшення чисельності
персоналу підприємства він зменшився на 61,9 тис. грн., а за
рахунок зростання середньої заробітної плати зріс на 237,2 тис. грн.
2.Анализ формування прибутку підприємства.
Базою для аналізу балансового прибутку підприємства служить сума балансового прибутку, зафіксована у бізнес-плані, а саме - у балансі доходів і видатків, тобто фінансовому плані підприємства. Виконання бізнес-планових показників щодо одержання балансового прибутку аналізується за його складовими частинами: прибутку від реалізації основної (товарної) продукції, прибутку від іншої реалізації, прибутків (збитків) від позареалізаційних операцій (з виділенням таких, які не пов'язані з основною діяльністю підприємства, наприклад, прибутки від володіння корпоративними правами, від одержаних відсотків на вкладені кошти в облігації тощо).
Спочатку за даними "Звіту про фінансові результати" здійснюється загальна оцінка виконання плану підприємства з балансового прибутку. Для цього будується аналітична таблиця (див. табл. 3).
Всього за рік завод отримав прибуток на суму 5243 тис. грн. при плановій сумі - 7949 тис. грн., невиконання становило 2706 тис. грн., у тому числі за рахунок:
а) зменшення прибутку від реалізації товарної продукції - 2690 тис. грн.;
б) зменшення прибутку від іншої реалізації - 33 тис. грн.;
в) зменшення проти планового прибутку від володіння корпоративними правами -60 тис. грн.;
г) сальдо інших доходів, витрат і втрат +77 тис. грн.;
Разом: - 2706 тис. грн.
На суму прибутку від реалізації товарної продукції безпосередньо впливають такі фактори:
а) обсяг реалізації (продажу) товарної продукції;
б) собівартість реалізованої продукції (разом з комерційними витратами);
в) структура реалізованих товарів (робіт, послуг);
г) ціни реалізації.
Таблиця 3.
Показники діяльності заводу металовиробів за звітний рік,
тис. грн.
Показник За бізнес-планом Фактичо за звітний рік Відхилення
(+/-)
1. Виручка від реалізації про-дукції (товарів, робіт, послуг) 34 718 29 171 -5547
2. У тому числі:
а) податок на додану вартість 5786 4862 -924
б) акцизний збір - - -
3. Виручка від реалізації товарної продукції без ПДВ і акцизного збору 28 932 24 309 -4623
4. Витрати на виробництво ре-алізованої продукції 20 993 19 244 -1769
5. Комерційні витрати 327 143 -184
6. Прибуток від реалізації то-варної продукції (р.3-р.4-р.5)* 7612 4922 -2690
7. Результат від іншої реалізації
+57 +24 -33
8. Прибутки і збитки від поза-реалізаційних операцій - всього 280 297 +17
9. У тому числі:
а) від володіння корпоративними правами 280 220 -60
б) від інших доходних активів
-
-
-
в) інші доходи, витрати і
втрати (сальдо) X +77 +77
Балансовий прибуток (Р.6+р.7+р.8) 7949 5243 -2706
Алгоритми виявлення впливу цих факторів представлені у наведених нижче факторних моделях .
1. ?П =П * ( Р /Р -1), ( 3 )
де ?П - зміна суми прибутку від реалізації за рахунок досягнутого рівня виконання бізнес-плану з обсягу реалізації товарної продукції;
П -

 
 

Цікаве

Загрузка...